Podnikové hospodárstvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť základné teoreticko-odborné poznatky z uceleného komplexu podnikového hospodárstva a vnútropodnikových hospodárstiev o výrobných faktoroch, transformačnom procese a výsledkoch hospodárenia. Predmet poskytuje komplexný pohľad na funkcie a činnosti podniku tak, aby študent dokázal pochopiť základné princípy jeho fungovania. Okrem osvojenia základného pojmového aparátu, je cieľom predmetu oboznámiť študentov s previazanosťou a komplexnosťou vzťahov v podnikovej praxi bez ohľadu na odvetvovú príslušnosť podniku.
Vedomosti:
• základné znalosti o podstate podniku v jeho rôznych formách, o podnikových cieľoch a o životnom cykle podniku,
• poznatky o klasifikácii podnikových produkčných faktorov podniku a podstate podnikových činností,
• porozumenie podnikovému transformačnému procesu z hľadiska jeho vecnej, ako aj hodnotovej stránky.
Zručnosti:
• vykonať základné podnikové analýzy v oblasti ľudských zdrojov, majetku podniku, nákladov a podnikových činností,
• interpretácia základných ekonomických ukazovateľov,
• kritické zhodnotenie podnikového procesu a návrh odporúčaní smerom k dosiahnutiu podnikový cieľov pri zachovaní hospodárnosti a účelnosti využitia podnikových zdrojov.
Kompetentnosti:
• schopnosť analyzovať a riešiť základné problémy podnikovej ekonomiky,
• schopnosť analytického ekonomického myslenia,
• dôslednosť a samostatnosť pri riešení úloh.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Podstata podniku , okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus.
2. Typológia podnikov.
3. Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže.
4. Transformačný proces podniku. Produkčné faktory podniku.
5. Pracovná sila podniku a produktivita práce.
6. Majetok podniku, jeho klasifikácia.
7. Dlhodobý majetok podniku.
8. Obežný majetok podniku.
9. Náklady podniku.
10. Nákup materiálových vstupov.
11. Produkčná činnosť podniku.
12. Predaj produktov.
13. Hospodársky výsledok podniku.
Cvičenia:
1. Podnik, podnikateľ, podnikanie.
2. Podnikateľské riziko. Okolie podniku. Ciele podniku.
3. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku – 1. časť.
4. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku - 2. časť.
5. Klasifikácia výrobných faktorov. Metódy výpočtu potreby pracovníkov.
6. Priebežný test 1. Metódy výpočtu produktivity práce, odmeňovanie pracovníkov.
7. Oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie a využitie neobežného majetku.
8. Obežný majetok podniku – normatívy a ukazovatele využitia obežného majetku.
9. Náklady podniku.
10. Nákup materiálových vstupov - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu.
11. Výpočet výrobnej kapacity.
12. Priebežný test 2. Predaj produktov.
13. Výpočet zisku a ukazovateľov rentabilít.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2020. Podnikové hospodárstvo. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0271-7.
2. MAJDÚCHOVÁ, H. a kol. 2020. Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-571-0164-2.
Doplňujúca literatúra:
3. SAMUELSON, W. F. – MARKS, S. G. – ZAGORSKY, J. L. 2021. Managerial Economics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2021. ISBN 978-1-119-55491-2.
4. ARYASRI, A: R. 2020. Business Economics and Financial Analysis. McGraw-Hill Education, 2020. ISBN 978-93-5316-982-4.
5. THOMAS, CH. R. – SHUGHART, W. F. 2013. The Oxford Handbook of Managerial Economics. Oxford : Oxford University Press, 2013. ISBN 978-1-19-978295-6.
6. MAJDÚCHOVÁ, H. – RYBÁROVÁ, D. 2019. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0035-5.
7. MAJDÚCHOVÁ, H. – NEUMANNOVÁ, A. 2014. Podnik a podnikanie. Bratislava : Sprint dva, 2014. ISBN 978-80-8971-004-1.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Podstata podniku , okolie a ciele podniku. Lokalizácia podniku. Životný cyklus. 2. Typológia podnikov. 3. Združovanie podnikov a ochrana hospodárskej súťaže. 4. Transformačný proces podniku. Produkčné faktory podniku. 5. Pracovná sila podniku a produktivita práce. 6. Majetok podniku, jeho klasifikácia. 7. Dlhodobý majetok podniku. 8. Obežný majetok podniku. 9. Náklady podniku. 10. Nákup materiálových vstupov. 11. Produkčná činnosť podniku. 12. Predaj produktov. 13. Hospodársky výsledok podniku. Cvičenia: 1. Podnik, podnikateľ, podnikanie. 2. Podnikateľské riziko. Okolie podniku. Ciele podniku. 3. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku – 1. časť. 4. Rozdelenie zisku v jednotlivých právnych formách podniku - 2. časť. 5. Klasifikácia výrobných faktorov. Metódy výpočtu potreby pracovníkov. 6. Priebežný test 1. Metódy výpočtu produktivity práce, odmeňovanie pracovníkov. 7. Oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie a využitie neobežného majetku. 8. Obežný majetok podniku – normatívy a ukazovatele využitia obežného majetku. 9. Náklady podniku. 10. Nákup materiálových vstupov - výpočet časového momentu objednávky, optimálnej dodávky, dodávkového cyklu. 11. Výpočet výrobnej kapacity. 12. Priebežný test 2. Predaj produktov. 13. Výpočet zisku a ukazovateľov rentabilít.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• priebežné hodnotenie (samostatná práca, priebežné testy) – 40%
• záverečné hodnotenie (písomná skúška) – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach - 26 hod.
• účasť na cvičeniach - 26 hod.
• príprava na cvičenia – 13 hod.
• príprava na priebežné testy – 13 hod.
• príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 130 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 18.05.2022