Forenzné účtovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poskytnúť študentom základ pre pochopenie úlohy forenzného účtovníctva
v ekonomickom rozhodovaní, finančnom výkazníctve a vyšetrovacích procesoch. V rámci
predmetu študenti získajú základné informácie z oblastí identifikovania, analyzovania
a kvalifikovania zavádzajúcich tendencií v účtovníctve. Predmet ponúkne vedomosti pre
pochopenie rôznych možností neetického využívania účtovníctva z rôznych dôvodov a motívov.
Okrem toho predmet kombinuje tradičné (legálne) a zavádzajúce účtovné postupy, prezentuje
schémy zavádzajúcich postupov, ich prejavy vo výkazoch účtovnej závierky a v nadväznosti na
to aj proces vyšetrovania podozrivých praktík s uvedením analytických metód a postupov.
Predmet formuje etické vnímanie študentov a zodpovednosť za precízne vykonávanie praxe
ekonóma – účtovníka.
Vedomosti:
· poznať základné kategórie forenzného účtovníctva s vytvorením predpokladov pre ich možné
následné detailnejšie rozvíjanie v rámci hlbšieho štúdia forenzných disciplín,
· pochopiť vzájomné vzťahy elementov kontextu zavádzania v účtovníctve,
· poznať povahu podvodov a možnosti ich prevencie,
· orientovať sa v bežných schémach zavádzajúcich účtovných postupov, ktoré majú vplyv na
finančné výkazy,
· porozumieť princípom a základným forenzným účtovníckym analýzam, · pochopiť základné vyšetrovacie postupy vo forenznom účtovníctve, · osvojiť si etické princípy pri riešení etických konfliktov. Zručnosti: · analyzovať základné súvislosti vo forenznom účtovníctve, · analyzovať výkazy účtovnej závierky so zámerom identifikovať zavádzajúce praktiky, · rozpoznať potenciálne podvodné situácie, · kriticky vyhodnocovať príčiny, okolnosti a dôsledky pochybných postupov v účtovníctve, · aplikovať základné koncepty forenzného účtovníctva v praxi, · rozvíjať zvedavosť pri odhaľovaní neobvyklých javov a ich príčin, · skúmať detaily v účtovníctve, · aplikovať etické prístupy v praxi účtovných odborníkov. Kompetentnosti: · schopnosť rozhodovať a kriticky myslieť v súvislosti s etickými dilemami v rámci účtovníctva, · realizovať tímovú spoluprácu pri zvládaní výziev súvisiacich s metódami a procesmi forenzného účtovníctva, · schopnosť dosiahnuť osobnú integritu v rozlišovaní akceptovateľných a neakceptovateľných postupov v účtovníctve.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Podstata forenzného účtovníctva. História a dôvody.
Kreativita a podvod vo finančnom vykazovaní.
Praktiky skresľovania účtovných údajov.
Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – aktíva, pasíva.
Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – náklady, výnosy.
Výkazy účtovnej závierky – red flags.
Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov.
Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov.
Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
Metódy a techniky vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
Ekonomické, právne a psychologické aspekty podvodu. Trojuholník podvodu – príležitosť,
motivácia, racionalizácia.
Prevencia podvodného konania vo finančnom vykazovaní. Etika účtovníctva.
Ekonomické dopady podvodného konania vo finančnom vykazovaní – pohľad experta z praxe.
Samoštúdium:
Účtovné škandály.
Účtovná závierka – analýza výkazov účtovnej závierky.
Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – aktíva, pasíva.
Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – náklady, výnosy.
Evalvácia účtovných závierok - prípadové štúdie.
Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia.
Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia.
Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve
Aplikácia metód a techník vyšetrovania zavádzania v účtovníctve.
Testovanie kvality účtovných závierok.
Aktuálna situácia v ekonomickom prostredí
Príležitosti k využívaniu zavádzajúcich praktík v účtovníctve.
Efektívny kontrolný systém v podnikoch.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. CRUMBLEY, D. L. et al. Forensic and Investigative Accounting. 9th Edition. CCH Inc., 2019. 872 p. ISBN 978-08-0805-322-4.
2. DRÁBKOVÁ, Z. Riziko účetních chyb a podvodů ve světle kreativního účetnictví. Nástroje efektivního řízení a hodnocení rizik v účetnictví. Praha : Wolters Kluwer, 2020. 148 s. ISBN 978-80-7598-312-1. Doplňujúca literatúra: 1. CRAIN, M. A. et al. Essentials of Forensic Accounting. 2nd Edition. John Wiley and Sons, 2019. 640 s. ISBN 978-1-94830-644-7. 2. DUŠEK, J. Vyhněte sa chybám v účetnictví. Rady, řešení, praktické příklady. Praha : Grada, 2014. 128 s. ISBN 978-80-247-9464-8.
3. TUMPACH, M. Forenzné účtovníctvo : využitie CAATT pri odhaľovaní ekonomickej kriminality. Bratislava : Ekonóm, 2013. 145 s. ISBN 978-80-225-3579-3.
4. VOLKÁNOVÁ, Z. Podvody v účetnictví firem. Jak se jim bránit. Praha : Linde, 2014. 192 s. ISBN 978-80-7201-945-8. 5. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z forenzného účtovníctva.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Podstata forenzného účtovníctva. História a dôvody. Kreativita a podvod vo finančnom vykazovaní. Praktiky skresľovania účtovných údajov. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – aktíva, pasíva. Anatómia zavádzajúcich účtovných postupov – náklady, výnosy. Výkazy účtovnej závierky – red flags. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. Metódy a techniky vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. Ekonomické, právne a psychologické aspekty podvodu. Trojuholník podvodu – príležitosť, motivácia, racionalizácia. Prevencia podvodného konania vo finančnom vykazovaní. Etika účtovníctva. Ekonomické dopady podvodného konania vo finančnom vykazovaní – pohľad experta z praxe. Samoštúdium: Účtovné škandály. Účtovná závierka – analýza výkazov účtovnej závierky. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – aktíva, pasíva. Manipulácia účtovných údajov – vybrané účtovné postupy – náklady, výnosy. Evalvácia účtovných závierok - prípadové štúdie. Kvantitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia. Kvalitatívne metódy detekcie skresľovania údajov – prípadová štúdia. Proces vyšetrovania zavádzania v účtovníctve Aplikácia metód a techník vyšetrovania zavádzania v účtovníctve. Testovanie kvality účtovných závierok. Aktuálna situácia v ekonomickom prostredí Príležitosti k využívaniu zavádzajúcich praktík v účtovníctve. Efektívny kontrolný systém v podnikoch.

Podmienky na absolvovanie predmetu

skupinová aktivita na konzultáciách, priebežné písomky
písomná skúška
Priebežné hodnotenie 40% :
· skupinová aktivita na konzultáciách – 10 %
· priebežné písomky – 30 %
Záverečné hodnotenie:
· písomná skúška – 60

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 hod.
· samoštúdium – 32 hod.
· príprava na priebežné písomky – 22 hod.
· príprava na písomnú skúšku – 30 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022