Projektový manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom poznatky týkajúce základných procesov projektového manažmentu, životného cyklu projektov, nástrojov a techník využívaných v projektovom manažmente, organizačného zabezpečenia projektov, definovania cieľov a plánovania projektových aktivít a zdrojov, riadenia a kontroly času, nákladov, kvality, ľudských zdrojov, komunikácie, obstarávania a rizík pri realizácii projektov.
Vedomosti:
• pochopenie poznatkov týkajúcich sa základných procesov projektového manažmentu, životného cyklu projektov, nástrojov a techník využívaných v projektovom manažmente, organizačného zabezpečenia projektov, definovania cieľov a plánovania projektových aktivít a zdrojov, riadenia a kontroly času, nákladov, kvality, ľudských zdrojov, komunikácie, obstarávania a rizík pri realizácii projektov.
Zručnosti:
• plánovanie a kontrola projektu (ciele, dekompozícia, WBS, náklady, kvalita),
• využívanie potrebných nástrojov,
• práca v tíme,
• práca v softvérovom prostredí.
Kompetentnosti:
• vypracovanie projektu a riadenie realizácie jednoduchého projektu.
• zvoliť typ softvérovej podpory riadenia projektu
• navrhnúť organizačnú štruktúru projektu a jej zaradenie do existujúcej štruktúry podniku.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Základná terminológia. História projektového riadenia.
Systémový prístup k riadeniu projektov. Životný cyklus projektov. Logický rámec projektu.
Procesy projektového manažmentu.. Nástroje a techniky pre riadenie projektov.
Výber projektu. Tvorba a obsah plánu projektu.
Dekompozícia prác na projekte - Work Breakdown Structure. Overenie a kontrola rozsahu prác.
Motivovanie, zostavovanie, budovanie a riadenie projektových tímov. Plánovanie zmluvných vzťahov. Administratívne zaistenie zmlúv.
Časový plán projektu. Overenie časového plánu.
Plánovania a riadenie nákladov na projekt. Techniky zostavovania rozpočtu. Finančné riadenie projektu.
Riadenie projektových rizík. Riadenie kvality projektov. Náklady a techniky na kontrolu kvality.
Monitorovanie a kontrola projektu. Metódy projektovej kontroly.
Riadenie projektových prác. Riadenie informácií a dokumentov projektu. Distribúcia informácií. Správy o postupe prác.
Proces ukončenia projektov. Hodnotenie projektov. Záverečná správa projektu.
Špecifické projektové prostredie (malé a stredné podniky, multiprojektové prostredie, virtuálne projektové tímy).
Samoštúdium:
Úvod do práce s ProjectLibre.
Vytvorenie a definovanie projektu.
Zadanie zdrojov.
Určenie míľnikov a vytvorenie WBS.
Priradenie zdrojov k WBS. Vytvorenie matica zodpovednosti.
Rozvrhovanie míľnikov, WBS a zdrojov.
Finančné prehľady návrhu a realizácie projektu. Tvorba správ.
Ohodnotenie rizík projektu.
Monitoring projektu, reakcia na zmeny (manifestácia rizík).
Príprava na prezentáciu semestrálnych projektov.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. Křivánek, M. 2019. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Grada : Praha, 208 s., ISBN: 978-80-271-0408-6.
2. Krchová, H., 2019. Praktický projektový manažment. Wolters Kluwer, 280s., ISBN 978-80-7598-465-4.
Doplňujúca literatúra:
3. Doležal, J. a kolektiv, 2016. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada, 424 s., ISBN 978-80-247-5620-2.
4. Kol., 2016. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů. Nejen pro ekonomy. EkoPress, 219 s., ISBN 978-80-87865-26-2.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základná terminológia. História projektového riadenia. Systémový prístup k riadeniu projektov. Životný cyklus projektov. Logický rámec projektu. Procesy projektového manažmentu.. Nástroje a techniky pre riadenie projektov. Výber projektu. Tvorba a obsah plánu projektu. Dekompozícia prác na projekte - Work Breakdown Structure. Overenie a kontrola rozsahu prác. Motivovanie, zostavovanie, budovanie a riadenie projektových tímov. Plánovanie zmluvných vzťahov. Administratívne zaistenie zmlúv. Časový plán projektu. Overenie časového plánu. Plánovania a riadenie nákladov na projekt. Techniky zostavovania rozpočtu. Finančné riadenie projektu. Riadenie projektových rizík. Riadenie kvality projektov. Náklady a techniky na kontrolu kvality. Monitorovanie a kontrola projektu. Metódy projektovej kontroly. Riadenie projektových prác. Riadenie informácií a dokumentov projektu. Distribúcia informácií. Správy o postupe prác. Proces ukončenia projektov. Hodnotenie projektov. Záverečná správa projektu. Špecifické projektové prostredie (malé a stredné podniky, multiprojektové prostredie, virtuálne projektové tímy). Samoštúdium: Úvod do práce s ProjectLibre. Vytvorenie a definovanie projektu. Zadanie zdrojov. Určenie míľnikov a vytvorenie WBS. Priradenie zdrojov k WBS. Vytvorenie matica zodpovednosti. Rozvrhovanie míľnikov, WBS a zdrojov. Finančné prehľady návrhu a realizácie projektu. Tvorba správ. Ohodnotenie rizík projektu. Monitoring projektu, reakcia na zmeny (manifestácia rizík). Príprava na prezentáciu semestrálnych projektov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt, priebežná písomka, písomná skúška
Priebežné hodnotenia:
• písomný test 15 %
• vypracovanie projektu 20 %
• aktivita 5 %
Písomná skúška (otvorené otázky) 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• 20 hod. účasť na konzultáciách
• 32 hod. samoštúdium
• 13 hod. príprava na konzultácie
• 13 hod. príprava na semestrálne testy
• 26 hod. príprava na skúšku
104 hod. celkom

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022