Strategický manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Oboznámenie študentov s postupom formulácie stratégie vrátane poznania a praktickej aplikácie základných i pokročilých nástrojov strategickej analýzy. Nadobudnutie poznatkov o voľbe a implementácii stratégie na rôznych úrovniach riadenia a vo vybraných situáciách.

Vedomosti:
• schopnosť identifikovať základné pojmy a kategórie viažuce sa k problematike stratégie podniku
• nadobudnúť znalosti o metódach strategickej analýzy
• nadobudnúť poznatky o rôznych typoch stratégií
• získať poznatky o implementácii stratégie

Zručnosti:
• variantné myslenie a tímová práca pri tvorbe stratégií
• prezentačné zručnosti v oblasti strategického riadenia
Kompetentnosti:
• pri aplikácii strategických diagnostických metód v praxi
• pri aplikácii pri výbere a implementácii stratégie

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Definície stratégie. Zámerné a emergentné stratégie. Stratégia a taktika. Komponenty procesu strategického riadenia. Historický pohľad na stratégiu. Súčasné pohľady na proces tvorby stratégie. Strategické myslenie. Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku. Analýza makroprostredia, odvetvového prostredia, konkurenčná analýza. Systém strategického pozorovania a prognózovanie vývoja prostredia podniku. Analýza interných zdrojov a spôsobilostí podniku, strategická syntéza. Metódy tvorby podnikateľských stratégií. Stratégie na úrovni podnikateľských jednotiek – kontingentný a generický prístup. Portfóliové metódy. Stratégie na podnikovej úrovni – rastové, stabilizačné, revitalizačné, útlmové stratégie. Stratégie na funkčnej úrovni. Stratégie vo vybraných situáciách. Vybrané problémy implementácie stratégie. Preferované stratégie slovenských podnikov.

Samoštúdium:
Stratégia verzus taktika – identifikácia rozdielov na príklade modelových situácií. Porovnávanie zámernej a emergentnej stratégie prostredníctvom strategickej hry.
Identifikácia vízie a poslania rôznych podnikov. Na konkrétnom príklade zhodnotenie obsahu a vzťahov medzi cieľmi. Hodnotenie makroprostredia, mapovanie strategických skupín v konkrétnom odvetví. Praktická aplikácia vybraných metód internej diagnostiky podniku.
Identifikácia a tvorba generických stratégií.
Príprava na semestrálny test. Praktická aplikácia vybraných portfóliových metód. Identifikácia a tvorba variantov podnikových stratégií. Hlavné problémy implementácie stratégie, vzťah stratégie a podnikovej kultúry.

Odporúčaná literatúra

1. PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z., PAPULA, J. 2019: Strategický manažment. Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 320 s. 2019. EAN : 9788075985354
2. COTE, D., M. 2020: Winning Now, Winning Later: How Companies Can Succeed in the Short Term While Investing for the Long Term. HarperCollins Leadership, 288 p. 2020. ISBN 101599510219
3. SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Bratislava : Sprint dva, 2013. ISBN 978-80-89393-96-1
4. PAPULA, J. a kol.: Konkurenčné stratégie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-011-3
5. FOTR, J. a kol.: Tvorba strategie a strategické plánovaní. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985
6. ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9
7. PLAMÍNEK, J.: Diagnostika a vitalizace firem a organizací. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5323-2
8. JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R.: Fundamentals of Strategy. Essex : Pearson, 2009. ISBN 978-0-273-71310-4
9. GRANT, R. M.: Contemporary Strategy Analysis. Chichester : John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-119-941-88-0
10. HILL, CH. W. L., JONES, G. R.: Strategic Management. Mason : South-Western, 2013. ISBN 978-1-133-48570-4
11. FUERTES, G. 2020. Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review—Descriptive. Journal of Engineering. 2020. DOI: 10.1155/2020/6253013
12. MUNNA, A.S. 2021.. Strategic Management, Leadership and Staff Motivation: Literature Review. International Education and Culture StudiesVol. 1, No. 1, 2021Published by STSL Press.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Definície stratégie. Zámerné a emergentné stratégie. Stratégia a taktika. Komponenty procesu strategického riadenia. Historický pohľad na stratégiu. Súčasné pohľady na proces tvorby stratégie. Strategické myslenie. Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku. Analýza makroprostredia, odvetvového prostredia, konkurenčná analýza. Systém strategického pozorovania a prognózovanie vývoja prostredia podniku. Analýza interných zdrojov a spôsobilostí podniku, strategická syntéza. Metódy tvorby podnikateľských stratégií. Stratégie na úrovni podnikateľských jednotiek – kontingentný a generický prístup. Portfóliové metódy. Stratégie na podnikovej úrovni – rastové, stabilizačné, revitalizačné, útlmové stratégie. Stratégie na funkčnej úrovni. Stratégie vo vybraných situáciách. Vybrané problémy implementácie stratégie. Preferované stratégie slovenských podnikov. Samoštúdium: Stratégia verzus taktika – identifikácia rozdielov na príklade modelových situácií. Porovnávanie zámernej a emergentnej stratégie prostredníctvom strategickej hry. Identifikácia vízie a poslania rôznych podnikov. Na konkrétnom príklade zhodnotenie obsahu a vzťahov medzi cieľmi. Hodnotenie makroprostredia, mapovanie strategických skupín v konkrétnom odvetví. Praktická aplikácia vybraných metód internej diagnostiky podniku. Identifikácia a tvorba generických stratégií. Príprava na semestrálny test. Praktická aplikácia vybraných portfóliových metód. Identifikácia a tvorba variantov podnikových stratégií. Hlavné problémy implementácie stratégie, vzťah stratégie a podnikovej kultúry.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímové semestrálne zadanie, semestrálny test, kombinovaná skúška
Základom záverečného hodnotenia je aktivita preukázaná počas vyučovania, semestrálny test a vypracovanie tímového semestrálneho zadania. Po splnení týchto úloh, pri získaní pozitívneho hodnotenia, môže študent vykonať záverečnú skúšku.
Tím pre spracovanie semestrálneho zadania pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálneho zadania sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
• Aktivita na vyučovaní – 5%
• Vypracovanie tímového semestrálneho zadania – 15%
• Výsledok semestrálneho testu – 20%
• Výsledok záverečnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• 20 hod. účasť na konzultáciách,
• 32 hod. samoštúdium,
• 13 hod. príprava na konzultácie,
• 19 hod. spracovanie tímového semestrálneho zadania,
• 20 hod. príprava na semestrálne testy,
• 52 hod. príprava na skúšku
Spolu = 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023