Strategický manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
• schopnosť identifikovať základné pojmy a kategórie viažuce sa k problematike stratégie podniku
• nadobudnúť znalosti o metódach strategickej analýzy
• nadobudnúť poznatky o rôznych typoch stratégií
• získať poznatky o implementácii stratégie

Zručnosti:
• variantné myslenie a tímová práca pri tvorbe stratégií
• prezentačné zručnosti v oblasti strategického riadenia
Kompetentnosti:
• pri aplikácii strategických diagnostických metód v praxi
• pri aplikácii pri výbere a implementácii stratégie

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Definície stratégie. Zámerné a emergentné stratégie. Stratégia a taktika. Komponenty procesu strategického riadenia. Historický pohľad na stratégiu. Súčasné pohľady na proces tvorby stratégie. Strategické myslenie. Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku. Analýza makroprostredia, odvetvového prostredia, konkurenčná analýza. Systém strategického pozorovania a prognózovanie vývoja prostredia podniku. Analýza interných zdrojov a spôsobilostí podniku, strategická syntéza. Metódy tvorby podnikateľských stratégií. Stratégie na úrovni podnikateľských jednotiek – kontingentný a generický prístup. Portfóliové metódy. Stratégie na podnikovej úrovni – rastové, stabilizačné, revitalizačné, útlmové stratégie. Stratégie na funkčnej úrovni. Stratégie vo vybraných situáciách. Vybrané problémy implementácie stratégie. Preferované stratégie slovenských podnikov.
Samoštúdium:
Stratégia verzus taktika – identifikácia rozdielov na príklade modelových situácií. Porovnávanie zámernej a emergentnej stratégie prostredníctvom strategickej hry. Identifikácia vízie a poslania rôznych podnikov. Na konkrétnom príklade zhodnotenie obsahu a vzťahov medzi cieľmi. Hodnotenie makroprostredia, mapovanie strategických skupín v konkrétnom odvetví. Praktická aplikácia vybraných metód internej diagnostiky podniku. Identifikácia a tvorba generických stratégií. Príprava na semestrálny test. Praktická aplikácia vybraných portfóliových metód. Identifikácia a tvorba variantov podnikových stratégií. Hlavné problémy implementácie stratégie, vzťah stratégie a podnikovej kultúry.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
1. PAPULA, J., PAPULOVÁ, Z., PAPULA, J. 2019: Strategický manažment. Vydavateľstvo Wolters Kluwer, 320 s. 2019. EAN : 9788075985354
2. COTE, D., M. 2020: Winning Now, Winning Later: How Companies Can Succeed in the Short Term While Investing for the Long Term. HarperCollins Leadership, 288 p. 2020. ISBN 101599510219
3. SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. Bratislava : Sprint dva, 2013. ISBN 978-80-89393-96-1
4. PAPULA, J. a kol.: Konkurenčné stratégie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-8168-011-3
5. FOTR, J. a kol.: Tvorba strategie a strategické plánovaní. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3985
6. ZUZÁK, R.: Strategické řízení podniku. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4008-9
7. PLAMÍNEK, J.: Diagnostika a vitalizace firem a organizací. Praha : Grada, 2014. ISBN 978-80-247-5323-2
8. JOHNSON, G., SCHOLES, K., WHITTINGTON, R.: Fundamentals of Strategy. Essex : Pearson, 2009. ISBN 978-0-273-71310-4
9. GRANT, R. M.: Contemporary Strategy Analysis. Chichester : John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-119-941-88-0
10. HILL, CH. W. L., JONES, G. R.: Strategic Management. Mason : South-Western, 2013. ISBN 978-1-133-48570-4
11. FUERTES, G. 2020. Conceptual Framework for the Strategic Management: A Literature Review—Descriptive. Journal of Engineering. 2020. DOI: 10.1155/2020/6253013
12. MUNNA, A.S. 2021.. Strategic Management, Leadership and Staff Motivation: Literature Review. International Education and Culture StudiesVol. 1, No. 1, 2021Published by STSL Press.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Definície stratégie. Zámerné a emergentné stratégie. Stratégia a taktika. Komponenty procesu strategického riadenia. Historický pohľad na stratégiu. Súčasné pohľady na proces tvorby stratégie. Strategické myslenie. Formulovanie vízie, poslania a cieľov podniku. Analýza makroprostredia, odvetvového prostredia, konkurenčná analýza. Systém strategického pozorovania a prognózovanie vývoja prostredia podniku. Analýza interných zdrojov a spôsobilostí podniku, strategická syntéza. Metódy tvorby podnikateľských stratégií. Stratégie na úrovni podnikateľských jednotiek – kontingentný a generický prístup. Portfóliové metódy. Stratégie na podnikovej úrovni – rastové, stabilizačné, revitalizačné, útlmové stratégie. Stratégie na funkčnej úrovni. Stratégie vo vybraných situáciách. Vybrané problémy implementácie stratégie. Preferované stratégie slovenských podnikov. Samoštúdium: Stratégia verzus taktika – identifikácia rozdielov na príklade modelových situácií. Porovnávanie zámernej a emergentnej stratégie prostredníctvom strategickej hry. Identifikácia vízie a poslania rôznych podnikov. Na konkrétnom príklade zhodnotenie obsahu a vzťahov medzi cieľmi. Hodnotenie makroprostredia, mapovanie strategických skupín v konkrétnom odvetví. Praktická aplikácia vybraných metód internej diagnostiky podniku. Identifikácia a tvorba generických stratégií. Príprava na semestrálny test. Praktická aplikácia vybraných portfóliových metód. Identifikácia a tvorba variantov podnikových stratégií. Hlavné problémy implementácie stratégie, vzťah stratégie a podnikovej kultúry.

Podmienky na absolvovanie predmetu

tímové semestrálne zadanie, semestrálny test, kombinovaná skúška
Základom záverečného hodnotenia je aktivita preukázaná počas vyučovania, semestrálny test a vypracovanie tímového semestrálneho zadania. Po splnení týchto úloh, pri získaní pozitívneho hodnotenia, môže študent vykonať záverečnú skúšku.
Tím pre spracovanie semestrálneho zadania pozostáva z 2 členov a výber členov tímu bude vykonaný náhodne. Hodnotenie semestrálneho zadania sa vykonáva tímovo. Všetci členovia tímu získajú rovnaké hodnotenie.
Aktivita na vyučovaní – 5%
Vypracovanie tímového semestrálneho zadania – 15%
Výsledok semestrálneho testu – 20%
Výsledok záverečnej skúšky – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

20 hod. účasť na konzultáciách,
32 hod. samoštúdium,
13 hod. príprava na konzultácie,
19 hod. spracovanie tímového semestrálneho zadania,
20 hod. príprava na semestrálne testy,
52 hod. príprava na skúšku
Spolu = 156 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023

Dátum schválenia: 11.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 22.02.2023