Organizačné správanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je pochopiť fungovanie organizácie z hľadiska vzťahov medzi troma analytickými úrovňami: jednotlivec, skupina a organizácia. Ide predovšetkým o teoretické a praktické priblíženie takých okruhov, ako je správanie jednotlivca i pracovných skupín, vedenie, motivácia, delegovanie, koučovanie, mocenské aspekty v manažmente a vybrané problémy organizačného dizajnu a organizačnej dynamiky.
Vedomosti:
• definovať vzájomné vzťahy medzi troma analytickými úrovňami: jednotlivec, skupina, organizácia
• charakterizovať správanie jednotlivca a pracovných skupín a poznať kompetencie znalostného pracovníka
• poznať prvky organizačnej kultúry
• pochopiť organizačné procesy – vedenie, motivácia, delegovanie, koučovanie
Zručnosti:
• viesť pracovný tím
• uplatniť efektívny štýl vedenia
• motivovať k pracovnému výkonu
• delegovať pracovné úlohy
• koučovať
Kompetentnosti:
• spôsobilosť riešiť rozličné problémy v oblasti vedenia a motivácie zamestnancov
• posúdiť úroveň jednotlivých oblastí organizačného správania v praxi a formulovať odporúčania
• vytvárať a viesť tímy vo virtuálnej organizácii
• spôsobilosť viesť a motivovať podriadených, vrátane manažmentu zmien

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
Predmet oboznamuje s teóriou a praxou organizačného správania v moderných organizáciách. Študenti v priebehu štúdia porozumejú organizačným procesom, vedeniu a štýlom vedenia, motivácii, vyjednávaniu, delegovaniu, koučovaniu, pochopia mocenské aspekty v manažmente a vybrané problémy organizačnej dynamiky.
Prednášky:
1. Organizačné správanie – podstata organizačného správania.
2. Jednotlivec v organizácii – osobnosť človeka z hľadiska nárokov jeho pracovného uplatnenia. Kompetencie znalostného pracovníka.
3. Pracovné skupiny a pracovné tímy v organizácii. Efektívnosť tímovej práce.
4. Vedenie. Štýly vedenia. Globálni manažéri. Alternatívy k vedeniu.
5. Pracovná motivácia. Manažment talentov.
6. Moc, vplyv, autorita.
7. Delegovanie a participácia. Rozhodovanie.
8. Koučing.
9. Organizačná kultúra.
10. Riadenie znalostí.
11. Organizačný dizajn. Digitalizácia a automatizácia práce. Virtuálna organizácia.
12. Manažment organizačnej dynamiky.
13. Medzinárodné dimenzie štúdia organizačného správania.

Cvičenia
1. Úvodné cvičenie, podmienky na absolvovanie cvičení. Obsah organizačného správania.
2. Aplikácia organizačného správania. Osobnosť v organizácii.
3. Tvorba pracovných skupín a tímov, organizácia práce a efektívnosť skupiny – rolová hra.
4. Voľba štýlov vedenia pre konkrétne podmienky – tímová práca.
5. Osobitosti motivácie talentov v organizácii – prípadová štúdia, práca v tíme.
6. Klasifikácia druhov moci a ich analýza uplatňovania v praxi – modelové situácie.
7. Modelové situácie zamerané na delegovanie, participáciu, rozhodovanie.
8. Koučing – rolová hra.
9. Semestrálny test.
10. Prvky organizačnej kultúry – prípadová štúdia.
11. Riadenie znalostí – tímová práca. Virtuálna organizácia – prípadová štúdia.
12. Organizačná dynamika – diskusia.
13. Zhodnotenie práce študentov počas semestra.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. Buchanan, D. A. – Huczynski, A. A.: Organizational Behavior. 10th ed. Pearson, 2020. ISBN 978-80-1352-2680-3.
2. Griffin, R.W. – Phillips, J. M. – Gully, S. M.: Organizational Behavior. Cengage, 2019. 640 s. ISBN 978- 03-5704-250-2.
3. King, D. – Lawley, S.: Organizational Behaviour. Oxford: Oxford University Press, 2019. 690 s. 3rd ed. ISBN 978-0-19-880778-0.
4. Přívara, A. Organizačné správanie a jeho osobitosti v 21. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 97 s. ISBN 978-80-225-4066-7.
5. Stacho, Z. – Stachová, K.: Organizácia manažérskej práce. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-719-8.
Odporúčaná literatúra:
6. Alexy, J.: Manažment znalostí a organizačné správanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 2. prep. vyd. 286 s. ISBN 978-80-225-3643-1.
7. Koning, P.: Agile Leadership Toolkit: Learning to Thrive with Self-Managing Teams. Pearson, 2019.
8. Buchanan, D. A. – Badham, R. J. Power, Politics, and Organizational Change. 3rd ed. London: SAGE Publications Ltd, 2020. ISBN 978-1-5264-5890-2.
9. Lussier, R. N. – Achua, Ch. F. Leadership : Theory, Application & Skill Development. 6th Edition. Boston: Cengage Learning, 2018. 496 s. ISBN 978-1-285-8663-52.
10. Olexová, C.: Organizačné správanie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 121 s. ISBN 978-80-225-3395-9.

Sylabus predmetu

Stručná osnova predmetu: Predmet oboznamuje s teóriou a praxou organizačného správania v moderných organizáciách. Študenti v priebehu štúdia porozumejú organizačným procesom, vedeniu a štýlom vedenia, motivácii, vyjednávaniu, delegovaniu, koučovaniu, pochopia mocenské aspekty v manažmente a vybrané problémy organizačnej dynamiky. Prednášky: 1. Organizačné správanie – podstata organizačného správania. 2. Jednotlivec v organizácii – osobnosť človeka z hľadiska nárokov jeho pracovného uplatnenia. Kompetencie znalostného pracovníka. 3. Pracovné skupiny a pracovné tímy v organizácii. Efektívnosť tímovej práce. 4. Vedenie. Štýly vedenia. Globálni manažéri. Alternatívy k vedeniu. 5. Pracovná motivácia. Manažment talentov. 6. Moc, vplyv, autorita. 7. Delegovanie a participácia. Rozhodovanie. 8. Koučing. 9. Organizačná kultúra. 10. Riadenie znalostí. 11. Organizačný dizajn. Digitalizácia a automatizácia práce. Virtuálna organizácia. 12. Manažment organizačnej dynamiky. 13. Medzinárodné dimenzie štúdia organizačného správania. Cvičenia 1. Úvodné cvičenie, podmienky na absolvovanie cvičení. Obsah organizačného správania. 2. Aplikácia organizačného správania. Osobnosť v organizácii. 3. Tvorba pracovných skupín a tímov, organizácia práce a efektívnosť skupiny – rolová hra. 4. Voľba štýlov vedenia pre konkrétne podmienky – tímová práca. 5. Osobitosti motivácie talentov v organizácii – prípadová štúdia, práca v tíme. 6. Klasifikácia druhov moci a ich analýza uplatňovania v praxi – modelové situácie. 7. Modelové situácie zamerané na delegovanie, participáciu, rozhodovanie. 8. Koučing – rolová hra. 9. Semestrálny test. 10. Prvky organizačnej kultúry – prípadová štúdia. 11. Riadenie znalostí – tímová práca. Virtuálna organizácia – prípadová štúdia. 12. Organizačná dynamika – diskusia. 13. Zhodnotenie práce študentov počas semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce – 25 %
• výsledok semestrálneho testu – 10 %
• aktivita – 5 %
• záverečná písomná skúška – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

• Účasť na prednáškach: 26 hodín
• Účasť na cvičeniach: 26 hodín
• Spracovanie semestrálnej práce: 13 hodín
• Príprava na semestrálny test: 13 hodín
• Príprava na písomnú skúšku: 26 hodín
Spolu: 104 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2022