Projektový manažment

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom poznatky týkajúce základných procesov projektového manažmentu, životného cyklu projektov, nástrojov a techník využívaných v projektovom manažmente, organizačného zabezpečenia projektov, definovania cieľov a plánovania projektových aktivít a zdrojov, riadenia a kontroly času, nákladov, kvality, ľudských zdrojov, komunikácie, obstarávania a rizík pri realizácii projektov.
Vedomosti:
• pochopenie poznatkov týkajúcich sa základných procesov projektového manažmentu, životného cyklu projektov, nástrojov a techník využívaných v projektovom manažmente, organizačného zabezpečenia projektov, definovania cieľov a plánovania projektových aktivít a zdrojov, riadenia a kontroly času, nákladov, kvality, ľudských zdrojov, komunikácie, obstarávania a rizík pri realizácii projektov.
Zručnosti:
• plánovanie a kontrola projektu (ciele, dekompozícia, WBS, náklady, kvalita),
• využívanie potrebných nástrojov,
• práca v tíme,
• práca v softvérovom prostredí.
Kompetentnosti:
• vypracovanie projektu a riadenie realizácie jednoduchého projektu.
• zvoliť typ softvérovej podpory riadenia projektu
• navrhnúť organizačnú štruktúru projektu a jej zaradenie do existujúcej štruktúry podniku.

Stručná osnova predmetu

Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Základná terminológia. História projektového riadenia.
2. Systémový prístup k riadeniu projektov. Životný cyklus projektov. Logický rámec projektu.
3. Procesy projektového manažmentu.. Nástroje a techniky pre riadenie projektov.
4. Výber projektu. Tvorba a obsah plánu projektu.
5. Dekompozícia prác na projekte - Work Breakdown Structure. Overenie a kontrola rozsahu prác.
6. Motivovanie, zostavovanie, budovanie a riadenie projektových tímov. Plánovanie zmluvných vzťahov. Administratívne zaistenie zmlúv.
7. Časový plán projektu. Overenie časového plánu.
8. Plánovania a riadenie nákladov na projekt. Techniky zostavovania rozpočtu. Finančné riadenie projektu.
9. Riadenie projektových rizík. Riadenie kvality projektov. Náklady a techniky na kontrolu kvality.
10. Monitorovanie a kontrola projektu. Metódy projektovej kontroly.
11. Riadenie projektových prác. Riadenie informácií a dokumentov projektu. Distribúcia informácií. Správy o postupe prác.
12. Proces ukončenia projektov. Hodnotenie projektov. Záverečná správa projektu.
13. Špecifické projektové prostredie (malé a stredné podniky, multiprojektové prostredie, virtuálne projektové tímy).
Cvičenia:
1. Podmienky, úvod do semestrálneho projektu.
2. Určenie tém a projektových tímov, úvod do práce s ProjectLibre.
3. Vytvorenie a definovanie projektu.
4. Zadanie zdrojov.
5. Určenie míľnikov a vytvorenie WBS.
6. Priradenie zdrojov k WBS. Vytvorenie matica zodpovednosti.
7. Rozvrhovanie míľnikov, WBS a zdrojov.
8. Finančné prehľady návrhu a realizácie projektu. Tvorba správ.
9. Ohodnotenie rizík projektu.
10. Monitoring projektu, reakcia na zmeny (manifestácia rizík).
11. Prezentácia a hodnotenie semestrálnych projektov.
12. Prezentácia a hodnotenie semestrálnych projektov.
13. Zhrnutie, spätná väzba, ukončenie semestra.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. Krchová, H., 2019. Praktický projektový manažment. Wolters Kluwer, 280s., ISBN 978-80-7598-465-4.
2. Křivánek, M. 2019. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Grada : Praha, 208 s., ISBN: 978-80-271-0408-6
3. Kerzner, H.R., 2017. Project Management. 12th edition, John Wiley and Sons, 848 p., ISBN 9781119165354.
4. Heagney, J., 2018. Fundamentals of Project Management. HarperCollins Focus, 240 p., ISBN 0814437362.
5. Woeppel, M., 2015. Visual Project Management - Simplifying Project Execution to Deliver on Time and on Budget. Pinnacle Americas, Inc., 294 p., ISBN 9780692423257.
Doplňujúca literatúra:
6. Doležal, J. a kolektiv, 2016. Projektový management. Komplexně, prakticky a podle světových standardů. Grada, 424 s., ISBN 978-80-247-5620-2.
7. Kol., 2016. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektů. Nejen pro ekonomy. EkoPress, 219 s., ISBN 978-80-87865-26-2.

Sylabus predmetu

Stručná osnova predmetu: Prednášky: 1. Základná terminológia. História projektového riadenia. 2. Systémový prístup k riadeniu projektov. Životný cyklus projektov. Logický rámec projektu. 3. Procesy projektového manažmentu.. Nástroje a techniky pre riadenie projektov. 4. Výber projektu. Tvorba a obsah plánu projektu. 5. Dekompozícia prác na projekte - Work Breakdown Structure. Overenie a kontrola rozsahu prác. 6. Motivovanie, zostavovanie, budovanie a riadenie projektových tímov. Plánovanie zmluvných vzťahov. Administratívne zaistenie zmlúv. 7. Časový plán projektu. Overenie časového plánu. 8. Plánovania a riadenie nákladov na projekt. Techniky zostavovania rozpočtu. Finančné riadenie projektu. 9. Riadenie projektových rizík. Riadenie kvality projektov. Náklady a techniky na kontrolu kvality. 10. Monitorovanie a kontrola projektu. Metódy projektovej kontroly. 11. Riadenie projektových prác. Riadenie informácií a dokumentov projektu. Distribúcia informácií. Správy o postupe prác. 12. Proces ukončenia projektov. Hodnotenie projektov. Záverečná správa projektu. 13. Špecifické projektové prostredie (malé a stredné podniky, multiprojektové prostredie, virtuálne projektové tímy). Cvičenia: 1. Podmienky, úvod do semestrálneho projektu. 2. Určenie tém a projektových tímov, úvod do práce s ProjectLibre. 3. Vytvorenie a definovanie projektu. 4. Zadanie zdrojov. 5. Určenie míľnikov a vytvorenie WBS. 6. Priradenie zdrojov k WBS. Vytvorenie matica zodpovednosti. 7. Rozvrhovanie míľnikov, WBS a zdrojov. 8. Finančné prehľady návrhu a realizácie projektu. Tvorba správ. 9. Ohodnotenie rizík projektu. 10. Monitoring projektu, reakcia na zmeny (manifestácia rizík). 11. Prezentácia a hodnotenie semestrálnych projektov. 12. Prezentácia a hodnotenie semestrálnych projektov. 13. Zhrnutie, spätná väzba, ukončenie semestra.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Projekt, priebežná písomka, písomná skúška
Priebežné hodnotenia:
• písomný test 15 %
• vypracovanie projektu 20 %
• aktivita 5 %
Písomná skúška (otvorené otázky) 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

• 26 hod. účasť na prednáškach
• 26 hod. účasť na cvičeniach
• 13 hod. príprava na cvičenia
• 13 hod. príprava na semestrálne testy
• 26 hod. príprava na skúšku
104 hod. celkom

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022