Financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je prezentovať fundamentálne témy z jednotlivých oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva, poskytnúť študentom základ na pochopenie vývoja ekonomických vzťahov na národnej ako aj nadnárodnej úrovni, vysvetliť princípy a mechanizmy fungovania finančných trhov, poukázať na hlavné typy finančných nástrojov a na možnosti ich použitia a tiež na hlavných aktérov na jednotlivých trhoch, vysvetliť princípy a mechanizmy fungovania finančných a menových inštitúcií.
Vedomosti:
• poznať základné pojmy finančnej teórie s vytvorením predpokladov pre ich následné detailnejšie pochopenie v rámci štúdia finančných a ekonomických predmetov, pre riešenie zložitejších problémov v reálnej ekonomike, ako aj pre orientáciu v problematike fungovania jednotlivých finančných systémov a inštitúcií,
• poznať jednotlivé podsystémy financií (finančné trhy, banky a finanční sprostredkovatelia, centrálne bankovníctvo, verejné financie, poistenie, financie sociálnych systémov, financie tretieho sektora, medzinárodný finančný systém),
• pochopiť vzájomné vzťahy medzi reálnou ekonomikou a financiami a získanie poznatkov o fungovaní finančných trhov a determinantov formovania ich rovnováhy,
• získať vedomosti o hlavných typoch finančných nástrojov a o ich použití zo strany subjektov pôsobiacich na jednotlivých trhoch,
• porozumieť princípom a mechanizmom fungovania finančných trhov a poistenia.
Zručnosti:
• analyzovať základné súvislosti vo financiách,
• vyhodnocovať príčiny a dôsledky prebiehajúcich procesov na finančných trhoch vrátane formulovania adekvátnych záverov,
• diskutovať o aktuálnych problémoch a ich možných riešeniach.
Kompetentnosti:
• schopnosť zorientovať sa v dynamicky sa meniacom finančnom prostredí,
• odborne komunikovať o otázkach týkajúcich sa jednotlivých sektorov financií,
• nadobúdať kvalifikovaný rozhľad v oblasti financií.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme.
2. Finančné trhy – charakteristika, nástroje.
3. Peňažný trh – charakteristika, nástroje.
4. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu.
5. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz.
6. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia.
7. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk.
8. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika.
9. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách.
10. Verejné financie – fiškálna politika.
11. Poistenie a poistný trh.
12. Financie sociálnych systémov.
13. Financie tretieho sektora.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. SIVÁK, R. a kol. Financie. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 440 s. ISBN 978-80-7598-533-0.
Doplňujúca literatúra:
2. ADAMKO, J. Poistenie a poistný trh. Vybrané kapitoly. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018. 188 s. ISBN 978-80-8198-027-5.
3. IRONS, R. The Fundamental Principles of Finance. Routledge, 2019. 224 p. ISBN 978-11-3847-752-0.
4. MAJERČÁKOVÁ, D. Peniaze a bankovníctvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7552-972-5.
5. MISHKIN, F. S. – EAKINS, S. G. Financial Markets and Institutions. Ninth Edition. Pearson, 2017. 704 p. ISBN 978-01-3451-926-5.
6. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme. 2. Finančné trhy – charakteristika, nástroje. 3. Peňažný trh – charakteristika, nástroje. 4. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu. 5. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz. 6. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia. 7. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk. 8. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika. 9. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách. 10. Verejné financie – fiškálna politika. 11. Poistenie a poistný trh. 12. Financie sociálnych systémov. 13. Financie tretieho sektora.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Kombinovaná skúška 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na prednáškach – 26 hod.
• príprava na prednášky – 13 hod.
• príprava na skúšku – 39 hod.
Spolu: 78 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022

Dátum schválenia: 22.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.12.2022