Financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je prezentovať fundamentálne témy z jednotlivých oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva, poskytnúť študentom základ na pochopenie vývoja ekonomických vzťahov na národnej ako aj nadnárodnej úrovni, vysvetliť princípy a mechanizmy fungovania finančných trhov, poukázať na hlavné typy finančných nástrojov a na možnosti ich použitia a tiež na hlavných aktérov na jednotlivých trhoch, vysvetliť princípy a mechanizmy fungovania finančných a menových inštitúcií.
Vedomosti:
• poznať základné pojmy finančnej teórie s vytvorením predpokladov pre ich následné detailnejšie pochopenie v rámci štúdia finančných a ekonomických predmetov, pre riešenie zložitejších problémov v reálnej ekonomike, ako aj pre orientáciu v problematike fungovania jednotlivých finančných systémov a inštitúcií,
• poznať jednotlivé podsystémy financií (finančné trhy, banky a finanční sprostredkovatelia, centrálne bankovníctvo, verejné financie, poistenie, financie sociálnych systémov, financie tretieho sektora, medzinárodný finančný systém),
• pochopiť vzájomné vzťahy medzi reálnou ekonomikou a financiami a získanie poznatkov o fungovaní finančných trhov a determinantov formovania ich rovnováhy,
• získať vedomosti o hlavných typoch finančných nástrojov a o ich použití zo strany subjektov pôsobiacich na jednotlivých trhoch,
• porozumieť princípom a mechanizmom fungovania finančných trhov a poistenia.
Zručnosti:
• analyzovať základné súvislosti vo financiách,
• vyhodnocovať príčiny a dôsledky prebiehajúcich procesov na finančných trhoch vrátane formulovania adekvátnych záverov,
• diskutovať o aktuálnych problémoch a ich možných riešeniach.
Kompetentnosti:
• schopnosť zorientovať sa v dynamicky sa meniacom finančnom prostredí,
• odborne komunikovať o otázkach týkajúcich sa jednotlivých sektorov financií,
• nadobúdať kvalifikovaný rozhľad v oblasti financií.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme. Finančné trhy – charakteristika, nástroje. Peňažný trh – charakteristika, nástroje. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách. Verejné financie – fiškálna politika. Poistenie a poistný trh. Financie sociálnych systémov. Financie tretieho sektora.
Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií
Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme. Finančné trhy – charakteristika, nástroje. Peňažný trh – charakteristika, nástroje. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách. Verejné financie – fiškálna politika. Poistenie a poistný trh. Financie sociálnych systémov. Financie tretieho sektora.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
SIVÁK, R. a kol. Financie. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. 440 s. ISBN 978-80-7598-533-0.
Doplňujúca literatúra:
ADAMKO, J. Poistenie a poistný trh. Vybrané kapitoly. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2018. 188 s. ISBN 978-80-8198-027-5.
IRONS, R. The Fundamental Principles of Finance. Routledge, 2019. 224 p. ISBN 978-11-3847-752-0.
MAJERČÁKOVÁ, D. Peniaze a bankovníctvo. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 192 s. ISBN 978-80-7552-972-5.
MISHKIN, F. S. – EAKINS, S. G. Financial Markets and Institutions. Ninth Edition. Pearson, 2017. 704 p. ISBN 978-01-3451-926-5.
Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti financií, bankovníctva a poisťovníctva.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme. Finančné trhy – charakteristika, nástroje. Peňažný trh – charakteristika, nástroje. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách. Verejné financie – fiškálna politika. Poistenie a poistný trh. Financie sociálnych systémov. Financie tretieho sektora. Samoštúdium: Doštudovanie tém, ktoré sú obsahom konzultácií Úvod do problematiky financií. Vývoj financií. Vymedzenie finančného systému, finančného sektora a jeho postavenie a funkcie v ekonomickom systéme. Finančné trhy – charakteristika, nástroje. Peňažný trh – charakteristika, nástroje. Kapitálový trh – charakteristika, nástroje, subjekty na kapitálovom trhu. Devízový trh – charakteristika, obchody na devízovom trhu, devízový kurz. Medzinárodný finančný systém – charakteristika, medzinárodné finančné inštitúcie, platobná bilancia. Banky a finanční sprostredkovatelia – vymedzenie bankového sektora, funkcie, komerčné banky, operácie komerčných bánk. Centrálne bankovníctvo – právne postavenie a nezávislosť centrálnych bánk, menová politika. Verejné financie – vymedzenie verejného sektora, subjekty. Hospodárenie vo verejných financiách. Verejné financie – fiškálna politika. Poistenie a poistný trh. Financie sociálnych systémov. Financie tretieho sektora.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Kombinovaná skúška 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

• účasť na konzultáciách – 10 hod.
• príprava na konzultácie – 26 hod.
• príprava na skúšku – 42 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 18.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2022