Kalkulácie a rozpočty

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je príprava študentov na samostatné praktické aplikovanie poznatkov z oblasti zostavovania kalkulácií a tvorby rozpočtov ako praktického nástroja vnútropodnikového riadenia.
Vedomosti: Teoretické a praktické poznatky týkajúce sa kalkulácií a rozpočtov podniku. Poznanie manažérskeho účtovníctva, klasifikácie nákladov z pohľadu manažérskeho účtovníctva, kalkulačného systému, jednotlivých druhov kalkulácií, metód kalkulovania nákladov, kalkulačných vzorcov, druhov a foriem rozpočtov, metód rozpočtovania a kontroly plnenia rozpočtov.
Zručnosti: Zručnosti vytvárania kalkulačných vzorcov, praktického aplikovania jednotlivých metód kalkulovania nákladov, zručnosť praktickej tvorby rozpočtu a kontroly plnenia rozpočtu.
Kompetentnosti: Schopnosť klasifikácie nákladov, schopnosť uplatniť rôzne metódy kalkulovania nákladov, schopnosť zostavovať rozpočty a kontrolovať ich plnenie.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Manažérske účtovníctvo. Náklady ako základný pojem manažérskeho účtovníctva. Náklady, efektívnosť, hospodárnosť. Klasifikácia nákladov. Závislosť nákladov od objemu výkonov. Riadenie nákladov a jeho vzťah k manažérskemu účtovníctvu. Historický vývoj riadenia nákladov. Kalkulačný systém. Druhy a metódy kalkulácií. Alokácia nákladov. Kalkulačné vzorce. Štruktúra typového kalkulačného vzorca. Obsahová náplň jednotlivých položiek kalkulačného vzorca. Druhy kalkulačných vzorcov. Metódy kalkulácií. Metódy kalkulácie v združenej výrobe. Metódy kalkulácií v nezdružených výrobách. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov: Normová metóda kalkulovania nákladov. Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). Kalkulácia podľa cieľových nákladov (Target costing). Kalkulácia životného cyklu (Life cycle costing). Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Systém rozpočtov. Druhy rozpočtov a metódy rozpočtovania. Formy rozpočtov, faktory ovplyvňujúce výber rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtov.
Samoštúdium:
Osvojenie základných pojmov z oblasti nákladov. Členenie nákladov. Členenie nákladov podľa nákladových druhov: Prvotné náklady. Druhotné náklady. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (1. časť): Kalkulácia jednoduchým delením. Kalkulácia podľa ekvivalentných čísel. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (2. časť): Prirážková kalkulácia. Zákazková metóda kalkulácie. Príprava na priebežné hodnotenie č. 1. Metódy kalkulácie v združenej výrobe: Kalkulácia odpočítaním. Kalkulácia rozpočítaním. Kombinácia kalkulácie rozpočítaním a odpočítaním. Rozdielová metóda kalkulovania nákladov - Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Analýza odchýlok. Predbežná a výsledná kalkulácia. Kalkulácia čiastkových variabilných nákladov. Bod zvratu. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). Príprava na priebežné hodnotenie č. 2. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Kontrola plnenia rozpočtov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. TÓTH, M. – ŠAGÁTOVÁ, S.: Nákladový controlling. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-906-2.
2. KOSTKOVÁ, A. – LAJOŠ, B.: Kalkulácie a rozpočty podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3240-2.
Doplňujúca literatúra:
3. KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, 2019. ISBN 978-80-726-1568-1.
4. DRURY, C., TAYLES, M.: Management and Cost Accounting. 11th Edition. Cengage Learning EMEA, 2021. ISBN 978-1473773615.
5. KAPLAN, R. S., ATKINSON, A. A.: Advanced Management Accounting: Pearson New International Edition. Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-1292026596.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Manažérske účtovníctvo. Náklady ako základný pojem manažérskeho účtovníctva. Náklady, efektívnosť, hospodárnosť. Klasifikácia nákladov. Závislosť nákladov od objemu výkonov. Riadenie nákladov a jeho vzťah k manažérskemu účtovníctvu. Historický vývoj riadenia nákladov. Kalkulačný systém. Druhy a metódy kalkulácií. Alokácia nákladov. Kalkulačné vzorce. Štruktúra typového kalkulačného vzorca. Obsahová náplň jednotlivých položiek kalkulačného vzorca. Druhy kalkulačných vzorcov. Metódy kalkulácií. Metódy kalkulácie v združenej výrobe. Metódy kalkulácií v nezdružených výrobách. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov: Normová metóda kalkulovania nákladov. Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). Kalkulácia podľa cieľových nákladov (Target costing). Kalkulácia životného cyklu (Life cycle costing). Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Systém rozpočtov. Druhy rozpočtov a metódy rozpočtovania. Formy rozpočtov, faktory ovplyvňujúce výber rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtov. Samoštúdium: Osvojenie základných pojmov z oblasti nákladov. Členenie nákladov. Členenie nákladov podľa nákladových druhov: Prvotné náklady. Druhotné náklady. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (1. časť): Kalkulácia jednoduchým delením. Kalkulácia podľa ekvivalentných čísel. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (2. časť): Prirážková kalkulácia. Zákazková metóda kalkulácie. Príprava na priebežné hodnotenie č. 1. Metódy kalkulácie v združenej výrobe: Kalkulácia odpočítaním. Kalkulácia rozpočítaním. Kombinácia kalkulácie rozpočítaním a odpočítaním. Rozdielová metóda kalkulovania nákladov - Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Analýza odchýlok. Predbežná a výsledná kalkulácia. Kalkulácia čiastkových variabilných nákladov. Bod zvratu. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). Príprava na priebežné hodnotenie č. 2. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Kontrola plnenia rozpočtov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

• priebežné hodnotenia – písomné previerky
• písomná skúška
Priebežné hodnotenie č. 1: písomná previerka 20 %
Priebežné hodnotenie č. 2: písomná previerka 20 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

130 hodín celkom, z toho:
• 20 hodín účasť na konzultáciách
• 32 hodín samoštúdium
• 13 hodín príprava na konzultácie
• 26 hodín príprava na priebežné hodnotenia
• 39 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022