Kalkulácie a rozpočty

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je príprava študentov na samostatné praktické aplikovanie poznatkov z oblasti zostavovania kalkulácií a tvorby rozpočtov ako praktického nástroja vnútropodnikového riadenia.
Vedomosti: Teoretické a praktické poznatky týkajúce sa kalkulácií a rozpočtov podniku. Poznanie manažérskeho účtovníctva, klasifikácie nákladov z pohľadu manažérskeho účtovníctva, kalkulačného systému, jednotlivých druhov kalkulácií, metód kalkulovania nákladov, kalkulačných vzorcov, druhov a foriem rozpočtov, metód rozpočtovania a kontroly plnenia rozpočtov.
Zručnosti: Zručnosti vytvárania kalkulačných vzorcov, praktického aplikovania jednotlivých metód kalkulovania nákladov, zručnosť praktickej tvorby rozpočtu a kontroly plnenia rozpočtu.
Kompetentnosti: Schopnosť klasifikácie nákladov, schopnosť uplatniť rôzne metódy kalkulovania nákladov, schopnosť zostavovať rozpočty a kontrolovať ich plnenie.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1. Manažérske účtovníctvo. Náklady ako základný pojem manažérskeho účtovníctva.
Náklady, efektívnosť, hospodárnosť.
2. Klasifikácia nákladov.
3. Závislosť nákladov od objemu výkonov.
4. Riadenie nákladov a jeho vzťah k manažérskemu účtovníctvu. Historický vývoj riadenia nákladov.
5. Kalkulačný systém. Druhy a metódy kalkulácií. Alokácia nákladov.
6. Kalkulačné vzorce. Štruktúra typového kalkulačného vzorca. Obsahová náplň jednotlivých položiek kalkulačného vzorca. Druhy kalkulačných vzorcov.
7. Metódy kalkulácií. Metódy kalkulácie v združenej výrobe. Metódy kalkulácií v nezdružených výrobách.
8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov: Normová metóda kalkulovania nákladov. Metóda kalkulovania štandardných nákladov.
9. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC).
10. Kalkulácia podľa cieľových nákladov (Target costing). Kalkulácia životného cyklu (Life cycle costing).
11. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Systém rozpočtov.
12. Druhy rozpočtov a metódy rozpočtovania.
13. Formy rozpočtov, faktory ovplyvňujúce výber rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtov.
Cvičenia:
1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Precvičenie základných pojmov z oblasti nákladov.
2. Členenie nákladov. Členenie nákladov podľa nákladových druhov: Prvotné náklady. Druhotné náklady.
3. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (1. časť): Kalkulácia jednoduchým delením. Kalkulácia podľa ekvivalentných čísel.
4. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (2. časť): Prirážková kalkulácia. Zákazková metóda kalkulácie.
5. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka.
6. Metódy kalkulácie v združenej výrobe: Kalkulácia odpočítaním. Kalkulácia rozpočítaním. Kombinácia kalkulácie rozpočítaním a odpočítaním.
7. Rozdielová metóda kalkulovania nákladov - Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Analýza odchýlok.
8. Predbežná a výsledná kalkulácia.
9. Kalkulácia čiastkových variabilných nákladov. Bod zvratu.
10. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC).
11. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka.
12. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Kontrola plnenia rozpočtov.
13. Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. TÓTH, M. – ŠAGÁTOVÁ, S.: Nákladový controlling. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-906-2.
2. KOSTKOVÁ, A. – LAJOŠ, B.: Kalkulácie a rozpočty podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3240-2.
Doplňujúca literatúra:
3. KRÁL, B. a kol.: Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, 2019. ISBN 978-80-726-1568-1.
4. DRURY, C., TAYLES, M.: Management and Cost Accounting. 11th Edition. Cengage Learning EMEA, 2021. ISBN 978-1473773615.
5. KAPLAN, R. S., ATKINSON, A. A.: Advanced Management Accounting: Pearson New International Edition. Pearson Education Limited, 2013. ISBN 978-1292026596.

Sylabus predmetu

Prednášky: 1. Manažérske účtovníctvo. Náklady ako základný pojem manažérskeho účtovníctva. Náklady, efektívnosť, hospodárnosť. 2. Klasifikácia nákladov. 3. Závislosť nákladov od objemu výkonov. 4. Riadenie nákladov a jeho vzťah k manažérskemu účtovníctvu. Historický vývoj riadenia nákladov. 5. Kalkulačný systém. Druhy a metódy kalkulácií. Alokácia nákladov. 6. Kalkulačné vzorce. Štruktúra typového kalkulačného vzorca. Obsahová náplň jednotlivých položiek kalkulačného vzorca. Druhy kalkulačných vzorcov. 7. Metódy kalkulácií. Metódy kalkulácie v združenej výrobe. Metódy kalkulácií v nezdružených výrobách. 8. Rozdielové metódy kalkulovania nákladov: Normová metóda kalkulovania nákladov. Metóda kalkulovania štandardných nákladov. 9. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). 10. Kalkulácia podľa cieľových nákladov (Target costing). Kalkulácia životného cyklu (Life cycle costing). 11. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Systém rozpočtov. 12. Druhy rozpočtov a metódy rozpočtovania. 13. Formy rozpočtov, faktory ovplyvňujúce výber rozpočtu, kontrola plnenia rozpočtov. Cvičenia: 1. Úvodné cvičenie, oboznámenie s podmienkami práce na cvičení, s podmienkami na udelenie priebežného hodnotenia a absolvovanie skúšky. Precvičenie základných pojmov z oblasti nákladov. 2. Členenie nákladov. Členenie nákladov podľa nákladových druhov: Prvotné náklady. Druhotné náklady. 3. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (1. časť): Kalkulácia jednoduchým delením. Kalkulácia podľa ekvivalentných čísel. 4. Metódy zostavovania kalkulácií v nezdružených výrobách (2. časť): Prirážková kalkulácia. Zákazková metóda kalkulácie. 5. Priebežné hodnotenie č. 1 - písomná previerka. 6. Metódy kalkulácie v združenej výrobe: Kalkulácia odpočítaním. Kalkulácia rozpočítaním. Kombinácia kalkulácie rozpočítaním a odpočítaním. 7. Rozdielová metóda kalkulovania nákladov - Metóda kalkulovania štandardných nákladov. Analýza odchýlok. 8. Predbežná a výsledná kalkulácia. 9. Kalkulácia čiastkových variabilných nákladov. Bod zvratu. 10. Procesná kalkulácia (Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností – metóda Activity Based Costing - ABC). 11. Priebežné hodnotenie č. 2 - písomná previerka. 12. Rozpočtovníctvo a rozpočty podniku. Kontrola plnenia rozpočtov. 13. Zhrnutie učiva, opravné priebežné hodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné hodnotenia – písomné previerky, písomná skúška
Priebežné hodnotenie č. 1: písomná previerka 20 %
Priebežné hodnotenie č. 2: písomná previerka 20 %
Záverečné hodnotenie: písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

130 hodín celkom, z toho:
· 26 hodín účasť na prednáškach
· 26 hodín účasť na aktívnych formách štúdia (semináre)
· 13 hodín príprava na aktívne formy štúdia (semináre)
· 26 hodín príprava na priebežné hodnotenia
· 39 hodín príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.09.2022

Dátum schválenia: 16.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 16.09.2022