Dlhové financovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je nadobudnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti dlhového
financovania podnikov predovšetkým prostredníctvom bankových úverov a záruk a poukázať aj
na alternatívne možnosti financovania. Študenti si rozšíria znalosti z oblasti finančného riadenia
podnikov a teórie úverového rozhodovania vrátane praktickej aplikácie nadobudnutých
poznatkov prostredníctvom riešenia príkladov.
Vedomosti:
· chápať teóriu úverového rozhodovania so zámerom rozšíriť znalosti z finančného riadenia
podnikov,
· získať hlbšie a komplexné vedomosti o jednotlivých druhoch úverov,
· poznať alternatívne formy financovania podnikov,
· porozumieť princípom zabezpečenia bankových úverov,
· chápať podstatu riadenia podnikov v podmienkach zadlženia.
Zručnosti:
· analyzovať dlhové zdroje financovania podnikov,
· porovnať a vyhodnocovať dlhové zdroje financovania podnikov v súlade s potrebami
podniku,
· integrovať získané vedomosti do praktických postupov pri rozhodovaní o dlhovom financovaní podniku,
· diskutovať o aktuálnych problémoch a ich možných riešeniach. Kompetentnosti:
· schopnosť zodpovedne uvažovať v intenciách dlhového financovania podnikov,
· kriticky vyhodnocovať alternatívne spôsoby dlhového financovania podnikov,
· kreatívne predikovať možnosti dlhového financovania podnikov.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Predmet dlhového financovania a právne aspekty úveru a úverového financovania.
Dlh a dlhové financovanie podniku.
Úverové rozhodovanie vo finančnom rozhodovaní podniku.
Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – členenie bankových úverov,
krátkodobé úverové financovanie.
Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – dlhodobé úverové financovanie,
spôsoby splácania úveru.
Nepeňažné úvery podniku.
Alternatívne dlhové formy financovania podniku.
Podnik a banka v procese úverového riadenia.
Zabezpečenie úverov.
Finančné riadenie v podmienkach zadlženia podniku.
Riadenie úverového a úrokového rizika.
Medzinárodné úvery a možnosti ich využívania v podniku.
Bankové úvery vo vybraných krajinách Európskej únie.
Samoštúdium:
Spôsoby úrokovania dlhu.
Kvantifikácia potreby dlhu.
Náklady na dlh.
Limity zadlženia podniku.
Krátkodobé úverové financovanie – kontokorentný úver, zmenkové úvery.
Dlhodobé úverové financovanie – spôsoby splácania úveru, súčasná hodnota dlhu, hypotekárne
úvery.
Dlhodobé úverové financovanie – hodnotenie výhodnosti dlhodobých úverov.
Nepeňažné úvery podniku.
Alternatívne dlhové formy financovania podniku – faktoring, forfaiting.
Alternatívne dlhové formy financovania podniku – finančný lízing.
Bankové úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných krajinách Európskej únie.
Aktuálne otázky z oblasti dlhového financovania podnikov.

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. VALÁŠKOVÁ, K. – KOVÁČOVÁ, M. – KUBALA, P. Dlhové financovanie. Žilina : EDIS,
2019. 159 s. ISBN 978-80-5541-536-9.
2. WARD, A. M. Finance: Theory and Practice. 4th Edition. Chartered Accountants Ireland,
2020. 912 p. ISBN 978-1-912350-36-0.
Doplňujúca literatúra:
3. BAČOVÁ, M. Základy bankovníctva. Bratislava : Ekonóm, 2013. 164 s. ISBN 978-80-225-
3586-1.
4. HYRÁNEK E. – JÁNOŠOVÁ, V. Dlhové financovanie. Praktikum. Bratislava : Ekonóm,
2012. 104 s. ISBN 978-80-225-3388-1.
5. ROGERS, S. Entrepreneurial Finance. Finance and Business Strategies for the Serious
Entrepreneur. Fourth Edition. McGraw-Hill Education, 2020. 384 p. ISBN 978-12-6046-144-2. 6. HYRÁNEK, E. a kol. Dlhové financovanie. Bratislava : Ekonóm, 2012. 186 s. ISBN 978-80-225-3365-2. 7. Aktuálne vedecké a odborné články zaoberajúce sa súčasnými problémami z oblasti dlhového financovania.

Sylabus predmetu

Konzultácie: Predmet dlhového financovania a právne aspekty úveru a úverového financovania. Dlh a dlhové financovanie podniku. Úverové rozhodovanie vo finančnom rozhodovaní podniku. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – členenie bankových úverov, krátkodobé úverové financovanie. Bankové úvery ako nástroj dlhového financovania podniku – dlhodobé úverové financovanie, spôsoby splácania úveru. Nepeňažné úvery podniku. Alternatívne dlhové formy financovania podniku. Podnik a banka v procese úverového riadenia. Zabezpečenie úverov. Finančné riadenie v podmienkach zadlženia podniku. Riadenie úverového a úrokového rizika. Medzinárodné úvery a možnosti ich využívania v podniku. Bankové úvery vo vybraných krajinách Európskej únie. Samoštúdium: Spôsoby úrokovania dlhu. Kvantifikácia potreby dlhu. Náklady na dlh. Limity zadlženia podniku. Krátkodobé úverové financovanie – kontokorentný úver, zmenkové úvery. Dlhodobé úverové financovanie – spôsoby splácania úveru, súčasná hodnota dlhu, hypotekárne úvery. Dlhodobé úverové financovanie – hodnotenie výhodnosti dlhodobých úverov. Nepeňažné úvery podniku. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – faktoring, forfaiting. Alternatívne dlhové formy financovania podniku – finančný lízing. Bankové úvery pre malé a stredné podniky vo vybraných krajinách Európskej únie. Aktuálne otázky z oblasti dlhového financovania podnikov.

Podmienky na absolvovanie predmetu

aktivita na konzultáciách, doplnkové zadania, priebežné písomky, písomná skúška
· aktivita na konzultáciách – 10 %
· vypracovanie doplnkových zadaní – 10 %
· priebežné písomky – 20 %
· písomná skúška – 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách – 20 hod.
· samoštúdium – 32 hod.
· príprava na priebežné písomky – 22 hod.
· príprava na písomnú skúšku – 30 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022