Ekonómia životného prostredia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet sa zaoberá definovaním vzťahov medzi človekom a životným prostredím (ŽP), chápaním životného prostredia ako aktíva, kritériami efektívnosti využívania životného prostredia,. Pojednáva o vplyvoch jednotlivých činností na prostredia a vymedzuje vplyv podniku na prostredie. Ďalej sa zaoberá koncepciou udržateľného rozvoja, dôsledkami znehodnocovania životného prostredia, ich kvantifikáciou, ekonomickými nástrojmi environmentálnej politiky pre jednotlivé zložky prostredia. Pojednáme aj o zodpovednosti subjektov pri porušovaní ochrany životného prostredia. Zameriame sa najmä na finančno-ekonomické aspekty riešenej problematiky a ekonomické súvislosti environmentálnej regulácie.
Vedomosti:
ovládanie teoretického aparátu skúmania ekonómie životného prostredia,
vedomosti o racionálnom využívaní prírodných zdrojov,
vedomosti o hodnotení prístupov ku kvalite života pomocou environmentálnych indikátorov,
vedomosti o vplyve výroby a spotreby na prostredie,
vedomosti o platbách za užívanie zdrojov a za znečisťovanie prostredia,
vedomosti o nástrojov environmentálnej politiky ich využívaní v podmienkach SR a EÚ,
vedomosti o možnostiach financovania environmentálnych aktivít z verejných zdrojov,
schopnosť porozumenia a vysvetlenia aktuálnych environmentálnych problémov.
Zručnosti:
orientácia sa v štruktúre nástrojov environmentálnej politiky, v možnostiach financovania environmentálnych aktivít, orientácia v postavení a dopadoch jednotlivých odvetví a činností na životné prostredie, prístup k zdrojom informácii z databáz enviroportal, EEA, OECD, UN, Orientácia v environmentálnych databázach SR, EÚ, databázach a reportoch UN, indexov merania environmentálnej výkonnosti krajín.

Kompetentnosti:
Študent získa nevyhnutné znalosti o vplyvoch jednotlivých hospodárskych činností na prostredie a je spôsobilý využiť poznatky o ekonomických nástrojoch environmentálnej politiky.
Študent aplikuje získané teoretické poznatky na riešenie konkrétnych úloh.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Súčasný stav a tendencia vývoja prírodných zdrojov vo svete, vzťah hodnota a cena, základné východiská oceňovania zdrojov prírody.
Vzťahy medzi človekom a ŽP, ekonomický systém a prírodný systém, reprodukčný proces a jeho vplyv na prostredie.
Základné pojmy a ich charakteristika v oblasti ekonómie životného prostredia.
Znehodnocovanie ŽP a jeho dôsledky, etapy vývoja a dopady výroby a spotreby na prostredie.
Kvalita života. Merateľné ukazovatele. EPI index.
Nástroje environmentálnej politiky – priame a nepriame nástroje. Ekonomické nástroje
Prístupy podniku k ochrane prostredia, vývoj prístupov, technické a netechnické prístupy. Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky.
Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR – vybraná zložka prostredia (voda, pôda).
Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR – vybraná zložka prostredia (ovzdušie, obchodovanie s emisnými právami a povoleniami).
Kvantifikácia ekonomických škôd na ŽP – vybraný problém, metódy, techniky kvantifikácie vplyvov pri vybraných zložkách prostredia.
Možnosti financovania environmentálnych projektov. Vybrané aspekty riešenej problematiky. Environmentálna podniková ekonomika

Samoštúdium
Súčasný stav a tendencia vývoja cien vybraných prírodných zdrojov (ropa, uhlie, zemný plyn, energia).
Príčiny a dôsledky negatívneho vývoja vzťahov v ŽP. Vzťahy medzi človekom a ŽP.
Enviroportál – informácie o životnom prostredí. Informačné systémy. Indikátory.
Kvalita života, ekonomické a environmentálne ukazovatele.
Vplyv výroby a spotreby na prostredie. Vplyv priemyslu na životné prostredie. Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie.
Vplyv energetiky na životné prostredie. Vplyv dopravy na životné prostredie. Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie.
Stav zložiek ŽP v SR a problémové oblasti. Environmentálna regionalizácia SR.
Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR pri ochrane ovzdušia.
Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR vo vodnom hospodárstve.
Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR pri ochrane pôdy a v obehovom hospodárstve.
Možnosti financovania environmentálnych aktivít z verejných zdrojov.
Vybrané nástroje financovania v environmentálnej oblasti na úrovni podnikov.
Aktuálne problémy v životnom prostredí a možnosti ich riešenia.

Odporúčaná literatúra

ROMANČÍKOVÁ, E. 2005. Finančno – ekonomické aspekty životného prostredia. Bratislava: ECO Instrument, 2005, 270 s. ISBN 80-967771-1-4
MAJERNÍK, M.-DANESHJO, N. –ANDREJOVSKÝ, P. - SANČIOVÁ, G. 2017. Environmentálna podniková ekonomika, PHF EU, 2017. Košice : Typopress, 2017. 249 s.
TOŠOVSKÁ, E. – SIDOROV, E. – RITSCHELOVÁ, I. – FARSKÝ, M. 2010. Makroekonomické souvislosti ochrany životního prostředí. C.H. Beck, Praha 2010. ISBN 978-80-7400-308-0
ČAMROVÁ, L. a kol. 2007. Ekonomie a životní prostředí. Alfa Publishing Praha, 2007. 399s., ISBN 978-80-86851-69-3
ŠAUER, P. 2013. Ekonomie životního prostředí. Visegrad countries : environmental problems and policies. Praha CENIA 2013, ISBN 978-80-85087-16-1
LUMNITZER, E. - ROMÁNOVÁ, M. - MIHOK, J. - ANDREJOVSKÝ, P. - ADAMIŠIN, P. 2006. Kvantifikácia možných škôd v regiónoch. Nitra, SPU, 2006, 194 s., ISBN 80-8069-663-2
STURM, B. – VOGT C. 2011. Umwelt – okonomik. Physica Verlag, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 211. 218 s., ISBN 978-3-7908-2642-5.
STRIČÍK, M. – ANDREJOVSKÝ, P. – BOSÁK, M. 2011. Udržateľnosť prírodných zdrojov. Bratislava: EKONÓM, 2011. 300 s. ISBN 978-80-225-3316-4
VYBÍRALOVÁ, J – FÜZYOVÁ, Ľ – POLAČKO, V. 2008. Tvorba a ochrana životného prostredia. 2. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2008, 233 s. ISBN 978-80-225-2639-5.
ŠAUER, P. – LIVINGSTON, M. 1996. Ekonomie životního prostředí. VŠE Praha 1996
TIETENBERG, Tom; LEWIS, Lynne. Environmental and natural resource economics. Routledge, USA 2018. 586 p., ISBN 9781138632295
CHARLES D. KOLSTAD. 2009. Environmental Economics. International Edition. New York, Oxford: OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 978-0-19-539255-5.
BLESCHWITZ, R. et al. 2004. Eco-Efficiency, Regulation and Sustainable Business. Cheltenham : Edvard Elgar, 2004. 228 s. ISBN 978-18-4376-687-2.
Global Green New Deal. UNEP, 2009. 155 pp.
UNDESA, 2012a. A guidebook to the Green economy. Issue 1: Green economy, Green growth, and Low-Carbon development – history, definitions and a guide to recent publication. UNDESA, 2012, 65 pp.
UNDESA, 2012b. A guidebook to the Green economy. Issue 2: Exploring green economy principles. UNDESA, 2012, 24 pp

Sylabus predmetu

Konzultácie: Súčasný stav a tendencia vývoja prírodných zdrojov vo svete, vzťah hodnota a cena, základné východiská oceňovania zdrojov prírody. Vzťahy medzi človekom a ŽP, ekonomický systém a prírodný systém, reprodukčný proces a jeho vplyv na prostredie. Základné pojmy a ich charakteristika v oblasti ekonómie životného prostredia. Znehodnocovanie ŽP a jeho dôsledky, etapy vývoja a dopady výroby a spotreby na prostredie. Kvalita života. Merateľné ukazovatele. EPI index. Nástroje environmentálnej politiky – priame a nepriame nástroje. Ekonomické nástroje Prístupy podniku k ochrane prostredia, vývoj prístupov, technické a netechnické prístupy. Dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR – vybraná zložka prostredia (voda, pôda). Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR – vybraná zložka prostredia (ovzdušie, obchodovanie s emisnými právami a povoleniami). Kvantifikácia ekonomických škôd na ŽP – vybraný problém, metódy, techniky kvantifikácie vplyvov pri vybraných zložkách prostredia. Možnosti financovania environmentálnych projektov. Vybrané aspekty riešenej problematiky. Environmentálna podniková ekonomika Samoštúdium Súčasný stav a tendencia vývoja cien vybraných prírodných zdrojov (ropa, uhlie, zemný plyn, energia). Príčiny a dôsledky negatívneho vývoja vzťahov v ŽP. Vzťahy medzi človekom a ŽP. Enviroportál – informácie o životnom prostredí. Informačné systémy. Indikátory. Kvalita života, ekonomické a environmentálne ukazovatele. Vplyv výroby a spotreby na prostredie. Vplyv priemyslu na životné prostredie. Vplyv poľnohospodárstva na životné prostredie. Vplyv energetiky na životné prostredie. Vplyv dopravy na životné prostredie. Vplyv cestovného ruchu na životné prostredie. Stav zložiek ŽP v SR a problémové oblasti. Environmentálna regionalizácia SR. Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR pri ochrane ovzdušia. Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR vo vodnom hospodárstve. Ekonomické nástroje v environmentálnej politike SR pri ochrane pôdy a v obehovom hospodárstve. Možnosti financovania environmentálnych aktivít z verejných zdrojov. Vybrané nástroje financovania v environmentálnej oblasti na úrovni podnikov. Aktuálne problémy v životnom prostredí a možnosti ich riešenia.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
20 % - aktivity v e-learningovom kurze - online forma podľa úloh v e-learningovom kurze
20 % - hodnotenie semestrálnej práce - splnením aktivity v e-learningom kurze - online forma podľa úloh v e-learningovom kurze
Záverečné hodnotenie: 60 %
Písomná skúška
Spolu: 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

104 hod. celkom, z toho:
20 hod. účasť na konzultáciách
32 hod. samoštúdium
26 hodín príprava semestrálnej práce
26 hodín príprava na skúšku
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 24.01.2022