Regionálny rozvoj

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je poukázať na zvyšujúce sa regionálne rozdiely na Slovensku, ako aj v EU a identifikovať nástroje, ktoré by zmiernili dopad týchto regionálnych rozdielov. Predstavené budú kľúčové disparity a zároveň hlavné faktory rozvoja jednotlivých krajov Slovenskej republiky a možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti a atraktivity tých najzaostalejších.
Vedomosti:
V teoretickej rovine získa študent vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť problematiku zvyšujúcich sa regionálnych rozdielov na Slovensku a zákonitostí využívania štrukturálnych fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 za účelom ich zmiernenia. Študent nadobudne vedomosti o Národnom strategickom referenčnom rámci Slovenskej republiky, ako východiskovom dokumente čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v Slovenskej republike a možnostiach financovania konkrétnych projektov z týchto zdrojov, ale aj stratégie Európskej únie s názvom Európa 2030.
Kompetentnosti:
Študenti absolvovaním predmetu získajú kompetencie v oblasti kritického myslenia pri práci s informáciami o regionálnom rozvoji a pri generovaní relevantných výstupov analýz a prezentovaní výsledkov. Študenti ďalej nadobudnú schopnosť identifikovať bariéry regionálneho rozvoja a odhaľovať možnosti ich eliminácie a navrhovať možností ich odstránenia prípadne riešenia.
Zručnosti:
V praktickej rovine študent získa zručnosti, ako vypracovať a financovať strategický dokument rozvoja vybraného mesta/obce na Slovensku s cieľom zabezpečenia regionálneho rozvoja. Rovnako nadobudnú schopnosť pracovať s informáciami o regionálnom rozvoji – vyhľadávať ich, selektovať, analyzovať a syntetizovať s orientáciou na tvorbu rozvojových projektov a schopnosťou predikovať ďalší vývoj.

Stručná osnova predmetu

Konzultácie:
Základné informácie o predmete, vymedzenie základných pojmov.
Základné východiská regionálneho rozvoja.
Subjekty regionálneho rozvoja, podpora regionálneho rozvoja.
Faktory rozvoja regiónov.
Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie.
Teórie regionálneho rozvoja.
Ekonomická štruktúra regiónov a regionálne disparity.
Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja.
Regionálna politika Európskej únie a možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027.
Regionálna politika Slovenskej republiky a prioritné oblasti rozvoja regiónov.
Regionálne analýzy a práca s regionálnymi údajmi.
Strategické regionálne plánovanie.
Rozpočet Európskej únie a projekt Európa 2030, aktuálne problémy regionálneho rozvoja.
Samoštúdium:
Základné pojmy súvisiace s regionálnym rozvojom.
Vymedzenie priorít a cieľov regionálneho rozvoja.
Strategické rozvojové dokumenty Európskej únie.
Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
Program rozvoja obce a Spoločný program rozvoja obcí.
Analýza súčasného stavu vybraných regionálnych ukazovateľov.
Definovanie regionálnych potrieb a určenie cieľov rozvoja.
Analýza možných zdrojov financovania regionálnych potrieb.
Analýza väzieb priorít na strategické dokumenty regionálneho rozvoja.
Akčný plán znevýhodnených okresov.
Príprava prezentácie semestrálnych prác zameraných na regionálny rozvoj.
Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného
rozvoja Slovenskej republiky

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
RUSNÁK, J. – KOREC, P. 2020 Teória regionálneho rozvoja a výskum regiónov. Univerzita Komenského v Bratislave. 2020. 212 s. ISBN: 978-80-223-5059-4.
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015. dostupné: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
ARMSTRONG, H. - TAYLOR, J. 2000. Regional Economics and Policy. Wiley, 2000. 437 s. ISBN 978-06-3121-713-8.
BUČEK, M. - REHÁK, Š. - TVRDOŇ, J. 2010. Regionálna ekonómia a politika. Bratislava : IuraEdition, 2010. 269 s. ISBN 978-80-8078-392-4.
RAJČÁKOVÁ, E. 2009. Regionálny rozvoj a regionálna politika Európskej únie a Slovenska. Bratislava : Geo-grafika, 2009. 136 s. ISBN 978-80-89317-09-7.
WOKOUN, R. et al. 2008. Regionální rozvoj (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha : Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
Doplňujúca literatúra:
STRIČÍK, M. 2011. Regionálny rozvoj. Bratislava: Ekonóm, 2011. 132 s. ISBN 978-80-225-3173-3.
HUDEC, O. et al. 2009. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja. Košice : Ekonomická fakulta, TU Košice, 2009. 344 s. ISBN 978-80-553-0117.
BUČEK, M. et al. 2006. Regionálny rozvoj novšie teoretické koncepcie. Bratislava : Ekonóm, 2006. 270 s. ISBN 80-225-2151-5.
New Cohesion Policy for 2021-2027. Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

Sylabus predmetu

Konzultácie: Základné informácie o predmete, vymedzenie základných pojmov. Základné východiská regionálneho rozvoja. Subjekty regionálneho rozvoja, podpora regionálneho rozvoja. Faktory rozvoja regiónov. Metódy merania priestorovej koncentrácie a odvetvovej špecializácie. Teórie regionálneho rozvoja. Ekonomická štruktúra regiónov a regionálne disparity. Základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja. Regionálna politika Európskej únie a možnosti čerpania zo štrukturálnych fondov v programovom období 2021-2027. Regionálna politika Slovenskej republiky a prioritné oblasti rozvoja regiónov. Regionálne analýzy a práca s regionálnymi údajmi. Strategické regionálne plánovanie. Rozpočet Európskej únie a projekt Európa 2030, aktuálne problémy regionálneho rozvoja. Samoštúdium: Základné pojmy súvisiace s regionálnym rozvojom. Vymedzenie priorít a cieľov regionálneho rozvoja. Strategické rozvojové dokumenty Európskej únie. Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku. Program rozvoja obce a Spoločný program rozvoja obcí. Analýza súčasného stavu vybraných regionálnych ukazovateľov. Definovanie regionálnych potrieb a určenie cieľov rozvoja. Analýza možných zdrojov financovania regionálnych potrieb. Analýza väzieb priorít na strategické dokumenty regionálneho rozvoja. Akčný plán znevýhodnených okresov. Príprava prezentácie semestrálnych prác zameraných na regionálny rozvoj. Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky

Podmienky na absolvovanie predmetu

Priebežné hodnotenie: 40 %
30 % kvalita spracovania a prezentovania semestrálnej práce
10 % aktivita na seminároch
Záverečné hodnotenie: 60 %
Spolu: 100 %

Pracovné zaťaženie študenta

účasť na konzultáciách - 20 hod.
samoštúdium – 32 hod.
príprava semestrálnej práce a príprava na záverečnú skúšku - 52 hod.
Spolu: 104 hod.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022

Dátum schválenia: 28.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 16.05.2022