Slovenčina pre začiatočníkov II. (A1.2)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom predmetu je rozširovanie vedomostí v oblasti výslovnosti, slovnej zásoby a gramatiky, ako aj prehlbovanie komunikatívnych zručností v témach z každodenného života na úrovni A1.2. Po absolvovaní predmetu študent dokáže so správnou výslovnosťou čítať jednoduché texty a zreprodukovať ich ústne i písomne, rozumie bežnej slovnej zásobe v základných komunikačných témach, dokáže pochopiť tému vypočutého prejavu a nájsť v ňom konkrétne informácie. Zvláda krátku spoločenskú konverzáciu, je schopný komunikovať na témy v každodenných situáciách, opísať svoj denný režim.

Odporúčaná literatúra

Uličná, M.; Andorová, I., Báčkaiová, K., Gabríková, A.: Tri, dva, jeden - slovenčina. Slovenčina ako cudzí jazyk. Úroveň A1. Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Bratislava 2015

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 20 %
Písomná skúška – 60 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022