Slovenčina pre začiatočníkov I. (A1.1)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

a) Čítanie a porozumenie ústneho a písomného prejavu:
- vedieť čítať jednoduché texty
- porozumieť bežnej lexikálnej zásobe v témach z každodennej komunikácie
- pochopiť zmysel krátkych a jednoduchých textov (oznam, inzerát, prospekt, list)
- porozumieť základným informáciám zo zvukových záznamov
- pochopiť tému vypočutého dialógu
b) Ústna produkcia:
- komunikovať v jednoduchých situáciách
- klásť otázky a odpovedať na ne
- jednoduchým spôsobom hovoriť o sebe, opísať osobu
- vyjadriť súhlas a nesúhlas
c) Písomná produkcia:
- vyplniť formulár

Stručná osnova predmetu

1. Zásady výslovnosti, prízvuk, intonácia.
2. Pozdravy a zoznámenie. Predstavovanie osôb.
3. Opis miestnosti.
4. Rodina.
5. Vyjadrenie vlastností objektov a osôb.
6 Opis a charakteristika osoby.
7. Ľudské telo a zdravotný stav.
8. Práca a profesie.
9. Voľný čas.
10. Denný režim.

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Uličná, M.; Andorová, I., Báčkaiová, K., Gabríková, A.: Tri, dva, jeden - slovenčina. Slovenčina ako cudzí jazyk. Úroveň A1. Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Bratislava 2015
Odporúčaná:
Gabríková, A. - Uličná, M.: Pracovné listy k učebnici A Hovorme spolu po slovensky!, Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, Bratislava 2009
doplnkové učebné materiály z novín, časopisov, internetu

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 20 %
Písomná skúška – 60 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 09.02.2022