Good practice v cestovnom ruchu (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú vedomosti:
- manažérskych modeloch v podmienkach konkrétnej praxe,
- o aplikácii manažmentu v podnikoch aktérov, ktorí pôsobia na trhu ponuky cestovného ruchu
v praxi z aspektu: destinačného, produktového, integrovaného, marketingového personálneho,
behaviorálneho manažmentu a manažmentu kvality v podmienkach podnikov cestovného ruchu a
v podnikoch, ktoré poskytujú služby spojené s cestovným ruchom,
- realizovať benchmarking.
Na základe uvedených poznatkov študenti získajú zručnosti a schopnosti:
- systematicky využívať odborné vedomosti a skúsenosti z konkrétnych podnikov na základe ich
dobrej praxe,
- rozvíjať schopnosti spolupráce a vzájomnej komunikácie v tíme počas rozhodovacích procesov,
- zdokonaľovať kritické myslenie pri hodnotení aktuálnej situácie,
- využívať svoje mäkké zručnosti, ktoré predstavujú komunikačné a prezentačné schopnosti v
slovenskom aj cudzom jazyku.
Absolvovanie predmetu vytvorí predpoklady pre získanie kompetencie študenta:
- analytického vyhodnocovania procesov,
- benchmarkingu na trhu cestovného ruchu,
- rozhodovania v konkrétnych manažérskych procesoch.

Stručná osnova predmetu

Predmet sa bude zaoberať prezentovaním dobrých príkladov prepojenia teórie a praxe v cestovnom
ruchu. Prostredníctvom prípadových štúdií, stretnutí s TOP manažérmi z hľadiska aktérov na trhu
cestovného ruchu a exkurzií sa bude predmet zaoberať teoretickým vymedzením aktérov na trhu
cestovného ruchu ako OOCR, KOCR. Dôraz sa bude klásť overené good practice v podnikoch
cestovného ruchu( ubytovanie a stravovacie zariadenia, CK, CA, TIK) . Dôraz bude kladený aj na
subjekty poskytujúce služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a to prioritne na kongresy, veľtrhy a
výstavy, liečebné kúpele, galérie a múzea, tematické parky z aspektu ich výnimočných skúseností.
Predmet sa bude takisto upriamovať na incentívny cestovný ruch, kde stredobodom budú výrobné
podniky, ktoré sú predmetom záujmu účastníka cestovného ruchu a sú súčasťou PR výrobných,
prípadne doplnkom predaja vlastnej produkcie účastníkom cestovného ruchu.

Odporúčaná literatúra

1. MONDÉJAR-JIMÉNEZ, J., FERRARI, G., SEGARRA-OŇA, M., PEIRÓ-SIGNES, A.
2015. Sustainable Tourism: A Collection of Tools and Best Practices. Oxford : Chartridge Books
Oxford. 236 s. ISBN 978-1-909287-95-2.
2. CAMPÓN-CERRO, A. M. a kol. 2019. Best Practices in Hospitality and Tourism Marketing
and Management: A Quality of Life Perspective (Applying Quality of Life Research. New York :
Springer. 380 s. ISBN 978-3-030-06280-4.
3. OECD. 2018. Tourism Trends and Policies 2018. Paris : OECD. 375 s. Available
at: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-tourismtrends-
and-policies-2018/summary/english_8fba5a92-en?parentId=http%3A%2F
%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Ftour-2018-en
4. CONRADY, R., RUETZ, D., AEBERHARD, M. 2020. Luxury Tourism: Market Trends,
Changing Paradigms, and Best Practices (Tourism, Hospitality & Event Management). New
York : Springer. 549 p. ISBN 978-3-030-59892-1.

Sylabus predmetu

1. Teoretické východiská, charakteristika, postavenie aktérov / stakeholderov v manažmente ponuky cestovného ruchu, ich funkcia a úlohy na trhu Podniky cestovného ruchu a ich good practice v tematicky natavených prípadových štúdiách: 2. Destinačné manažérske a marketingové organizácie v cestovnom ruchu (oblastné a rajské organizácie cestovného ruchu) v destinačnom marketingovom manažmente vybraných segmentov dopytu 3. Realizácia európskeho projektu „EDEN“ alebo „Európske hlavné mesto kultúry“ v konkrétnej destinácii 4. Environmentálne priateľské hotely v podmienkach plnenia udržateľnosti. 5. Gastro prevádzky v špecifických formách gastronómie (fast-food, slow-food, fit- food a pod.). 6. Cestovné kancelárie v rozvoji PR vzťahov s verejnosťou s využitím nových foriem komunikácie a dlhodobým rozvojom vernostných programov. 7. Spolupráca cestovných agentúr a cestovných agentúr s cieľom eliminácie kolíznych situácií 8. Turistické informačné kancelárie v systéme prenosu informácií vo vzťahu B2C. Podniky, ktoré poskytujú služby súvisiace s cestovným ruchom a ich good practice 9. Kongresové centrá, veľtržné areály a ich agentúry pri tvorbe ponuky z aspektu akvizície priestorov a spolupráce so zákazníkmi B2B . 10. Liečebné kúpele pri tvorbe balíčkovej ponuky pre zákazníka a jeho sprevádzajúcej osoby 11. Galérie a múzeá pre všetkých z dôrazom na elimináciu bariér pre pohybovo, zrakovo, sluchovo zdravotne postihnutú klientelu. 12. Tematické parky a inovatívne prvky prezentácie expozície s najmodernejšími výrazovými prostriedkami IKT. 13. Výrobné podniky a ich funkcia na trhu cestovného ruchu z aspektu PR a lokálneho predaja vlastnej produkcie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semestrálna práca, tímová práca, písomná skúška
Semináre 40 %, z toho:
• Aktivita na seminároch v tímoch 25 %
• Správa a vyhodnotenie exkurzie 15 %
Skúška:
• Záverečná písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracované zaťaženie študenta: 78 hodín. Z toho:
• Účasť na seminároch 26 hodín
• Príprava skupinových úloh prípadových štúdií na semináre 12 hodín
• Študijná odborná exkurzia 2 x 10 = 20 hodín
• Príprava na skúšku 20 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

english

Dátum schválenia: 14.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022