Právo v cestovnom ruchu (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti a porozumenie:
Osvojenie si základov právnej regulácie rôznych foriem cestovného ruchu upravených v mnohých prameňoch medzinárodného, európskeho a vnútroštátneho (slovenského) práva.
Praktické zručnosti:
Spôsobilosť uzatvárať rôzne typy zmlúv v cestovnom ruchu. Domáhať sa svojich práv, či už na strane spotrebiteľa, alebo poskytovateľa služby cestovného ruchu. Schopnosť pracovať s účinnou právnou úpravou.
Kompetencie:
Spôsobilosť aplikovať právnu úpravu v praxi.

Stručná osnova predmetu

Predmet sa zaoberá právom v cestovnom ruchu/cestovným právom, ktoré predstavuje určitý hybrid v rámci slovenského právneho poriadku, pretože sa skladá tak z právnych noriem verejného, ako aj súkromného práva. Poskytuje prierezové právne poznatky o inštitucionálnom zabezpečení cestovného ruchu na medzinárodnej úrovni, úrovni Európskej únie, ako aj vnútroštátnej úrovni (na úrovni Slovenskej republiky). Zameriava sa na základné definície u oblasti práva v cestovnom ruchu a pramene práva v cestovnom ruchu; súvislosti s ostatnými právnymi odvetviami; ochranu spotrebiteľa, ako aj riešenie sporov a podporu cestovného ruchu (najmä v Slovenskej republike).

Odporúčaná literatúra

CORKE, J.: Tourism Law (Travel & Tourism), Elm Publications, 1993, 480 p. ISBN 978-1854500281.
GUČÍK, M.: Cestovný ruch: Úvod do štúdia, Banská Bystrica: Dali-BB, s.r.o., 2010, 307 s. ISBN 978-80-89090-80-8.
HAVLÍČKOVÁ K., KRÁLOVÁ R.: Cestovní právo, Praha: C.H.Beck, 2015, 508 s. ISBN 978-80-7400-267-0.
JANKU, M. a kol.: Základy práva pre poslucháčov neprávnických fakúlt, Praha: C.H.Beck, 2012, 493 s. ISBN 978-80-8960-306-0.
JURČOVÁ M., DOBROVODSKÝ R., NEVOLNÁ Z., OLŠOVSKÁ A.: Právo cestovného ruchu, Bratislava: C.H.Beck, 2014, 360 s. ISBN 978-80-89603-27-5.
MAGUROVÁ, H. a kol.: Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov, Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, 184 p. ISBN 978-80-8168-491-3.
NOVACKÁ, Ľ. a kol.: Cestovný ruch a Európska únia, Bratislava: Sprint, 2010, 160 s. ISBN 978-80-89393-26.
PETRÁŠ, R.: Právo a cestovní ruch, Praha: Univerzita J. A. Komenského Praha, 2013, 224 s. ISBN 978-80-7452-032-7.
POUSTIE M., POUSTIE M. R. J., GEDDES M., STEWART W.: Hospitality and Tourism Law: Cengage Learning Emea, 368 p. ISBN 1861521812.

Sylabus predmetu

1. Úvod do základov práva v cestovnom ruchu. 2. Medzinárodné a európske pramene práva v cestovnom ruchu. 3. Ústavnoprávne východiská a ostatné vnútroštátne pramene práva v cestovnom ruchu. 4. Občianskoprávne súvislosti práva v cestovnom ruchu. 5. Obchodnoprávne a správnoprávne súvislosti práva v cestovnom ruchu. 6. Spotrebiteľské zmluvy a ochrana spotrebiteľa. 7. Najčastejšie využívané zmluvné typy súvisiace s cestovným ruchom. 8. Finančnoprávne súvislosti práva v cestovnom ruchu. 9. Pracovnoprávne súvislosti práva v cestovnom ruchu. 10. Ochrana práv cestujúcich v leteckej, železničnej, autobusovej a lodnej doprave. 11. Civilné sporové konanie a alternatívne riešenia sporov v oblasti cestovného ruchu. 12. Podpora cestovného ruchu v Slovenskej republike. 13. Zhrnutie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

písomná práca;
projekt;
priebežné testy.
Aktívna účasť na seminároch: 10 %;
Výsledky semestrálnych testov/vypracovanie symetrálnej práce: 30 %;
Výsledok záverečného písomného testu: 60 %.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 13.12.2022