Metodológia záverečnej práce

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Cieľom štúdia tohto predmetu je získať vedomosti, kompetentnosti a zručnosti potrebné pre úspešnú tvorbu vlastnej tvorivej práce študenta. Predmet sa zameriava na metodicky správnu výstavbu záverečných kvalifikačných prác študentov.
Vedomosti
Študent získa vedomosti v oblasti metód vedeckej práce, tvorby metodického aparátu, formálnych náležitostí záverečných prác, možností prezentovania výsledkov, správneho citovania a zásad etiky vedeckej práce, metódach správnej komunikácie. Bude mať vedomosti o bibliografických a štatistických databázach a možnostiach ich využitia.
Zručnosti
Študent nadobudne zručnosti vo formálnom písaní a kompletizácii textov, vypracovaní tabuľkových a grafických častí práce, vo vedeckej tvorbe a vedeckej komunikácii. Bude tvorivo používať metódy vedeckej práce vo vlastnej tvorbe, modifikovať všeobecné poznatky pre potreby vlastných riešení. Bude schopný kriticky posúdiť výsledky výskumnej práce a ich aplikačný význam. Vie prezentovať vlastné závery a odporúčania.
Kompetentnosti
Študent bude schopný samostatne a plánovane tvoriť záverečnú prácu, autonómne sa rozhodovať o použití metodického aparátu, použiť tvorivé myslenie pri návrhoch vlastných riešení. Získa kompetentnosti pre systematizáciu poznatkov, analýzu dát a údajov a interpretáciu výsledkov použitím správnej argumentácie, vhodne prezentovať svoje stanoviská.

Stručná osnova predmetu

Vzťah téma – výskumný problém. Aplikácia metódy „strom relevantnosti“ na záverečnú prácu a identifikácia hlavných a súvisiacich výskumných problémov a tém. Práca s databázami bibliografických zdrojov, práca s vybranými štatistickými databázami. Formálne nastavenie záverečnej práce a správne použitie bibliografických zdrojov. Obsahová náplň jednotlivých častí záverečnej práce, ich význam a súvislosti. Zásady správneho stanovenia hlavného a čiastkových cieľov záverečnej práce, logika výstavby základného metodického aparátu záverečnej práce. Zásady správnej tvorby výskumných otázok, predpokladov a hypotéz. Výskumné metódy a ich použitie. Správna interpretácia výsledkov a význam diskusie v záverečných prácach. Zásady účelnej prezentácie výskumnej logiky, obsahu a výsledkov záverečnej práce.

Odporúčaná literatúra

MICHALOVÁ, V. a kol. Vedecká tvorba a vedecká komunikácia. Vybrané aspekty zásad a metód. Bratislava: Vyd. EKONÓM, 2011. 174 s. ISBN 978-80-225-3255-6.
GAVORA, P. a kol. 2010. Elektronická učebnica pedagogického výskumu. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné na http://www.e-metodologia.fedu.iniba.sk
BEDNÁRIK, R.-HOLUBOVÁ, B.-REPKOVÁ, K. a kol. 2008. Tréning komunikácie vedy. Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny. 2008. 36 s.
LENGÁLOVÁ, A. 2010. Guide to Writing Master Thesis in English. Dostupné na: https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/26214/Guide_to_Writing_Master_Thesis_in_English.pdf?sequence=6
LOCHAROENRAT, K. 2018. Research Methodologies for Beginners. Jenny Stanford Publishing. ISBN 9789814745390

Sylabus predmetu

1. Teoretické východiská študentskej vedeckej a výskumnej tvorby. 2. Kreovanie výskumnej témy. Vzťah výskumná téma – výskumný problém. Správna identifikácia výskumných problémov. 3. Aplikácia metódy „strom relevantnosti“ na záverečnú prácu a identifikácia hlavných a súvisiacich výskumných problémov a tém. 4. Štruktúra záverečnej práce. Obsahové a formálne podmienky jednotlivých častí záverečnej práce. Formálna úprava záverečnej práce. 5. Databázy bibliografických zdrojov a ich použitie. Rešeršovanie. 6. Databázy štatistických údajov a ich použitie. 7. Základný metodický aparát záverečnej práce a jeho logická výstavba. 8. Hlavný a čiastkové ciele záverečnej práce, výskumné otázky, predpoklady, hypotézy. 9. Výskumné metódy a ich použitie v záverečnej práci. Empirické a teoretické metódy, vhodnosť použitia. 10. Využitie matematicko-štatistických metód v záverečnej práci. 11. Zásady správnej interpretácie výsledkov, formulovania diskusie. 12. Vedecká komunikácia, prezentácia výsledkov výskumu a správna argumentácia. 13. Etika vedeckej práce, autorské právo.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Semestrálna práca, skupinová práca, písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 78 hodín. Z toho:
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Semestrálna práca a prezentácia výsledkov: 13 hodín
Príprava na skúšku: 26 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023

Dátum schválenia: 04.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023