Kultúrny cestovný ruch

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti
Študent získa poznatky o vzťahoch cestovného ruchu a kultúry, význame kultúry pre cestovný ruch, špecifikách starostlivosti o kultúrne dedičstvo, podmienkach rozvoja kultúrneho cestovného ruchu na strane ponuky i dopytu a zorientuje sa v inštitúciách zabezpečujúcich starostlivosť o kultúrne dedičstvo ako aj v ponuke kultúrnych pamiatok, kultúrnych zariadení a kultúrnych podujatí na Slovensku.
Kompetentnosti
Študent bude mať prehľad o inštitúciách, ktoré sú kompetentné pre oblasť kultúrneho cestovného ruchu a bude ich vedieť stimulovať pre prípad možnej spolupráce.
Zručnosti
Študent dokáže vytvoriť produkt v rámci kultúrneho cestovného ruchu, ponúknuť ho sprostredkujúcim článkom v rámci distribúcie.

Stručná osnova predmetu

Študent získa poznatky o vzťahoch cestovného ruchu a kultúry, význame kultúry pre cestovný ruch, špecifikách starostlivosti o kultúrne dedičstvo, podmienkach rozvoja kultúrneho cestovného ruchu na strane ponuky i dopytu a zorientuje sa v inštitúciách zabezpečujúcich starostlivosť o kultúrne dedičstvo ako aj v ponuke kultúrnych pamiatok, kultúrnych zariadení a kultúrnych podujatí na Slovensku, bude mať prehľad o inštitúciách, ktoré sú kompetentné pre oblasť kultúrneho cestovného ruchu a bude ich vedieť stimulovať pre prípad možnej spolupráce, dokáže vytvoriť produkt v rámci kultúrneho cestovného ruchu, ponúknuť ho sprostredkujúcim článkom v rámci distribúcie.

Odporúčaná literatúra

BENČIČ, Stanislav. 2010. Kultúrny cestovný ruch v teórii a praxi. Praha : Vysoká škola cestovního ruchu a teritoriálních studií v Praze. ISBN 978-80-254-7254-5
LENOVSKÝ, Ladislav a kol. 2014. Kontexty kultúrneho dedičstva a turizmu na Slovensku. Nitra : UKF. 124 s. ISBN 978-80-558-0494-1
DUBSKÁ, Michala. 2015. Kultúrne dedičstvo a kultúrny cestovný ruch. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 98 s. ISBN 9788055808864
KAČÍREK, Ľuboš. 2016. Kultúrne dedičstvo Slovenska. Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, o. z. 116 s. ISBN 978-80-89881-05-5
DREYER, Axel, ANTZ Christian. 2020. Kulturtourismus. Oldenbourg. 250 s. ISBN 978-3-486-58258-1
LITOMERICKÝ, Juraj. 2021. Kultúrny cestovný ruch. Bratislava: Ekonóm (v procese vydania, 5/2021)

Sylabus predmetu

1. Terminológia základných pojmov kultúry a kultúrneho cestovného ruchu. 2. Charakteristika kultúrneho cestovného ruchu. 3. Produkt kultúrneho cestovného ruchu. 4. Kategorizácia kultúrnych pamiatok a štruktúra pamiatkového fondu v SR. 5. Právne predpisy usmerňujúce činnosť pri zaobchádzaní s kultúrnymi pamiatkami. 6. Inštitúcie zabezpečujúce ochranu pamiatkového fondu v SR. 7. Rekonštrukcie pamiatkových objektov a súčinnosť s Pamiatkovým úradom SR. 8. Úloha miest, obcí a VÚC pri zabezpečovaní rozvoja kultúrneho cestovného ruchu v územných celkoch. 9. Ekonomika pamiatkových objektov a financovanie starostlivosti o pamiatkový fond ako súčasť rozvoja cestovného ruchu v SR. 10. Význam UNESCO a svetové kultúrne dedičstvo UNESCO v SR. 11. Tradície a kultúra regiónov v cestovnom ruchu. 12. Tradície v kontexte globalizačných procesov. 13. Skúsenosti s uplatňovaním kultúrneho cestovného ruchu v zahraničí.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % semestrálna práca;
60 % písomná skúška;

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský jazyk

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2021