Medzinárodné podnikanie a integračné procesy (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú najmä nasledovné vedomosti – poznatky:
- komplexné a hlboké vedomosti v oblasti hodnotenia makroekonomických a mikroekonomických aspektov, regulácie i teórií medzinárodného podnikania a medzinárodnej ekonomickej integrácie,
- porozumenie špecifikám medzinárodného podnikania súvisiacim s integračnými procesmi,
- pochopenie aktuálneho vývoja a trendov pre medzinárodné podnikanie v európskom integračnom priestore.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné zručnosti:
- schopnosť aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie z primárnych a sekundárnych zdrojov o ekonomických integračných procesoch ako aj schopnosť kriticky ich analyzovať a hodnotiť,
- schopnosť tvorivo použiť nadobudnuté vedomosti a informácie pre formulovanie výskumnej otázky v rámci vedeckého projektu v predmetnej odbornej oblasti,
- schopnosť tvorivo použiť nadobudnuté vedomosti a informácie pre riešenie výskumnej otázky v rámci vedeckého projektu,
- schopnosť formulovať nové úsudky, závery a odporúčania pre relevantné subjekty,
- schopnosť pracovať samostatne aj v teame.
Študenti nadobudnú v prípade úspešného zvládnutia predmetu najmä nasledovné kompetencie:
- schopnosť vyjadriť a komunikovať vlastné zistenia a stanoviská v odbornej diskusii aj písomne (vedecký projekt by mal byť spracovaný vo forme umožňujúcej jeho publikovanie na národnej alebo medzinárodnej úrovni),
- schopnosť vecne reagovať a argumentovať v odbornej diskusii v predmetnej oblasti,
- schopnosť kritického a analytického myslenia v meniacich sa podmienkach medzinárodného podnikania v integračnom priestore,
- syntetické myslenie vedúce k záverom využiteľným pre medzinárodné podnikanie v medzinárodnom a európskom integračnom prostredí.

Stručná osnova predmetu

Predmet je obsahovo zameraný na témy kľúčové pre realizáciu medzinárodného podnikania v medzinárodnom integračnom priestore. Zahrnuté sú:
• charakteristika integračných procesov na makroekonomickej aj mikroekonomickej úrovni, ich porovnanie,
• súčasný stav a perspektívy ich vývoja,
• mechanizmus ich fungovania,
• právna regulácia,
• efekty ekonomickej integrácie z pohľadu medzinárodného podnikania,
• špecifiká medzinárodného podnikania v európskom integračnom priestore.

Odporúčaná literatúra

BALÁŽ, Peter et al. Medzinárodné podnikanie. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2019. 304 s. ISBN 978-80-89710-51-5.
KITTOVÁ, Zuzana. The European Union as a Major Trading Player in the Global Economy. In Handbook of Research on Social and Economic Development in the European Union. - Herschley, USA : IGI Global, 2020. ISBN 978-17-998-1188-6.
WHYMAN, Philip B., PETRESCU, Alina I. The Economics of Brexit. Springer, 2020, 390 s. ISBN 978-3-030-55948-9.
Články
DRIENIKOVÁ, Kristína - KITTOVÁ, Zuzana. Integration Processes in the Asia-Pacific Region. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019.
KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. The International Economic Position of Western Balkan Countries in Light of their European Integration Ambitions. Registrovaný: Web of Science. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2018.
KITTOVÁ, Zuzana - HLUŠKOVÁ, Tatiana - HOLKA, Marek - MOŤOVSKÁ DOBOŠOVÁ, Zuzana - VETRÁK, Milan. Európske a medzinárodné obchodné právo. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, 337 s.
KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Inštitucionálne a makroekonomické prostredie firiem. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017, roč. 65, č. 2, s. 234-248. ISSN 0032-3233.
KITTOVÁ, Zuzana - BÁRÁŇOVÁ-ČIDEROVÁ, Denisa - SILNÁ, Zuzana. Perspektívy budúceho smerovania integrácie Európskej únie. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. roč. 56, č. 7, s. 662-677. ISSN 0013-3035.

Sylabus predmetu

• Teoretické východiská a koncepcie ekonomickej integrácie vo vzťahu k medzinárodného obchodu, a podnikaniu. • Integračné procesy na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni. • Vývoj, charakteristika a porovnanie integračných procesov v globalizovanom hospodárstve. • Multilaterálna a regionálna regulácia integračných procesov. • Ekonomické efekty integračných procesov. • Špecifiká integračných procesov v európskom priestore z pohľadu medzinárodného podnikania. • Cezhraničné podnikateľské transakcie realizované v európskom integračnom priestore. • Cezhraničné podnikateľské transakcie smerované navonok európskeho integračného priestoru.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktívna účasť na konzultáciách
40 % predloženie vedeckého projektu (písomná forma)
40 % obhajoba vedeckého projektu (ústna forma) spojená s odbornou diskusiou

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta: 260 hodín
Zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti:
- účasť na konzultáciách: 16 hodín
- spracovanie vedeckého projektu: 184 hodín
- príprava na obhajobu a obhajoba vedeckého projektu: 60 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022

Dátum schválenia: 15.12.2022

Dátum poslednej zmeny: 15.12.2022