Podnikateľské modely a stratégie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o jednotlivých prvkoch podnikania a ich vzájomných vzťahoch v podobe podnikateľských nápadov a podnikateľských modelov. Oboznámia sa s jednotlivými typmi podnikateľských nápadov, modelov a ich rozvojom so zreteľom na inovácie a podnikateľské riziko. Získajú vedomosti o vzájomných vzťahoch medzi podnikateľskými modelmi a podnikateľskými stratégiami v rôznych systémoch, typoch podnikania a odvetviach so zreteľom na konkurenciu. Oboznámia sa s možnosťami podpory podnikateľských nápadov a modelov na báze využitia podnikateľského poradenstva.
Absolventi predmetu budú vedieť navrhovať úspešné podnikateľské modely a uvádzať ich do praxe. Naučia sa overovať podnikateľské nápady a transformovať ich do podnikateľských modelov tak, aby výsledná hodnota poskytovala úžitok podnikateľskému subjektu aj zákazníkovi. Porozumejú vzájomnej súčinnosti medzi podnikateľským modelom a podnikateľskou stratégiou, ktorá povedie k dosiahnutiu dlhodobo udržateľnej konkurenčnej výhody. Dokážu využívať podnikateľské poradenstvo ako interakciu medzi podnikateľom a poradcom pri rozvoji podnikateľských nápadov a kreovaní podnikateľských modelov a stratégií v rôznych podnikateľských situáciách.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia zahájiť podnikateľskú činnosť v malých a stredných podnikov, rodinných podnikov a moderných formách podnikania vo všetkých odvetviach . Dokážu rozvíjať svoje podnikateľské nápady, navrhovať podnikateľské modely a overovať ich. Nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia flexibilne reagovať na rizikové situácie v podnikaní, rozvíjať podnikateľské modely a navrhovať konkurencieschopné podnikateľské stratégie.

Stručná osnova predmetu

Podnikateľské modely, pojem, podstata a význam. Podnikateľské modely a podnikanie. Podnikateľské modely a podnikateľský nápad. Typológia podnikateľských modelov. Podnikateľské modely a podnikateľské riziko. Inovácie podnikateľských modelov. Podnikateľské modely a stratégie. Podnikateľské stratégie a konkurencia. Podnikateľské poradenstvo, modely a stratégie.

Odporúčaná literatúra

1. Hanuláková, E. , Oreský, M., Kukura, M. (2022). Biznis modely – podnikanie, stratégie, kompetencie. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
2. Adámek, P., Meixnerová, L. (2022). Business modelování. Praha: Grada.
3. Anit, R., Zott, CH. (2020). Business Model Innovation Strategy: Transformational Concepts. NY: Wiley & Sons.
4. Hague , P. (2019). The Business Models Handbook: Templates, Theory and Case Studies Paperback. Kogan Page.
5. Heden, S. (2023). Business Model Innovation. Taylor & Francis Ltd, 2023
6. Hučka, M. (2020). Základy podnikání a podnikatelský proces. Praha: Grada.
7. Srpová, J. et al. (2020). Začínáme podnikat. Praha: Grada.

Sylabus predmetu

1. Podnikateľský model – pojem, podstata. História podnikateľských modelov. Podnikateľský model, podnikanie a podnikateľský ekosystém. Význam podnikateľských modelov. Budúcnosť a trendy podnikateľských modelov. 2. Podnikateľský model a podnikateľský nápad. Životný cyklus podnikateľského nápadu. Koncept nového podnikania a podnikateľský model. Podnikateľské myslenie. 3. Podnikateľský model a tvorba hodnoty pre zúčastnené strany. Podnikateľský model a podnikateľské riziko. Rozhodovanie o podnikateľskom modeli. 4. Typológia podnikateľských modelov a ich systematizácia. Vlastnosti podnikateľských modelov. 5. Inovácie podnikateľských modelov. Životný cyklus odvetvia a rozvoj podnikateľských modelov. Tradičné a inovatívne podnikateľské modely. 6. Podnikateľské modely ako platforma pre formulovanie stratégie. Strategický a operatívny rámec podnikateľských modelov. Typológia stratégií vo vzťahu k podnikateľským modelom. Podnikateľský model, stratégia, konkurencia a konkurenčná výhoda. 7. Podnikateľské poradenstvo, pojem, podstata a význam pre podnikateľské modely a stratégie. Modely podnikateľského poradenstva vo vzťahu k podnikateľským modelom a stratégiám. Vzťah medzi poradcom a podnikateľom v kontexte podnikania, nového podnikania, rizikového podnikania a podnikateľského modelu a stratégie. 8. Podnikateľské modely a obchod. 9. Podnikateľské modely a marketing. 10. Podnikateľské modely v službách. 11. Podnikateľské modely v podmienkach cirkulárnej ekonomike. Udržateľné podnikateľské modely. 12. Podnikateľské modely startupov. 13. Podnikateľské modely vybraných odvetví.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 24 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 26 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 26 hodín
Príprava na skúšku: 54 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023