Interný a personálny marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti: študenti získavajú absolvovaním predmetu komplexné poznatky o súčasnom stave vedeckého poznania v teórii a praxi marketingu vo vnútri podniku. Oboznámia sa s jednotlivými koncepciami, cieľmi, nástrojmi a činnosťami interného a personálneho marketingu. Nadobudnú vedomosti, ktoré im umožnia orientovať sa v širšom kontexte marketingových a riadiacich činností, personálnej politiky, internej komunikácie a interpersonálnych vzťahov. Porozumejú prínosom interného a personálneho marketingu na rozvoj podnikovej kultúry, spokojnosti a angažovanosti zamestnancov a na budovanie povesti podniku ako zamestnávateľa.
Zručnosti: absolventi predmetu sa naučia tvorivo rozvíjať systém nástrojov, postupov a metrík interného a personálneho marketingu v ich vzájomnej interakcii. Dokážu identifikovať, analyzovať a porozumieť problémom a javom na trhu práce. Budú schopní participovať na projektoch a riešiť praktickú rovinu marketingu v oblasti personálnej práce podniku. Dokážu iniciovať nové postupy a prístupy pri formovaní takého interného prostredia, ktoré povedie k zlepšeniu celkového výkonu a hodnoty podniku.
Kompetencie: úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú profesijné kompetencie z oblasti získavania, motivovania, vzdelávania, rozvoja a vedenia zamestnancov tak, aby si osvojili orientáciu na potreby externého zákazníka a vo vnútri podniku sa riadili marketingovými princípmi. Dokážu riadiť procesy zmien, ktoré sa týkajú intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na vývoj trhu práce. Budú vedieť navrhovať vlastné projekty a preberať zodpovednosť za kompetentné riešenia.

Stručná osnova predmetu

Interný marketing ako súčasť holistickej marketingovej koncepcie. Personálny marketing ako integrovaný pojem. 4P interného marketingového mixu. 4P personálneho marketingového mixu. Základné oblasti skúmania v internom a personálnom marketingu. Pracovné miesto ako produkt. Cena pracovnej sily. Odmena za pracovný výkon a motivácia zamestnancov. Spokojnosť s prácou a jej meranie. Teórie angažovanosti. Akvizícia zamestnancov. Uchádzač o zamestnanie ako externý zákazník. Interné pracovné prostredie ako miesto realizácie interného marketingu. Zamestnanec ako interný zákazník. Osobný rozvoj a profilovanie zamestnancov. Mobilita a orientácia zamestnancov. Stratégia budovania značky zamestnávateľa. Efektívna interná komunikácia, jej formy, nástroje a kanály. Interný marketing ako prvok podnikovej kultúry. Informačno-komunikačné technológie v internom a personálnom marketingu.

Odporúčaná literatúra

1. Matušovičová, M., Korčoková, M., Ožvoldová, K. (2022). Interný a personálny marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.
2. Armstrong, M., Taylor, S. (2020). Armstrong΄s Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page Ltd.
3. Mishra, T. (2023). Human Resource Management and Internal Marketing. New York: Taylor & Francis Group.
4. Myslivcová, S. (2019). Personální marketing v řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita.

Sylabus predmetu

1. Interný marketing a personálny marketing. Interný marketing ako súčasť holistickej marketingovej koncepcie. Personálny marketing ako integrovaný pojem. 4P interného marketingového mixu. 4P personálneho marketingového mixu. 2. Základné oblasti skúmania v internom a personálnom marketingu. Personálny útvar a jeho úlohy. Význam a funkcie personálneho útvaru pri marketingových a riadiacich činnostiach v podniku. 3. Pracovné miesto ako produkt. Plánovanie a tvorba optimálnej štruktúry zamestnancov. Analýza práce. Dizajn pracovných miest. Smart working. 4. Cena pracovnej sily. Odmena za pracovný výkon a motivácia zamestnancov. Celková odmena. Súčasné trendy v poskytovaní zamestnaneckých výhod. 5. Spokojnosť a angažovanosť zamestnancov. Spokojnosť s prácou a jej meranie. Teórie angažovanosti. Úloha vedúceho zamestnanca. 6. Akvizícia zamestnancov. Trh práce ako miesto realizácie personálneho marketingu. Získavanie a výber zamestnancov. Uchádzač o zamestnanie ako externý zákazník. 7. Pracovné vzťahy a pracovné podmienky. Interné pracovné prostredie ako miesto realizácie interného marketingu. Zamestnanec ako interný zákazník. Starostlivosť o zamestnancov. 8. Osobný rozvoj a profilovanie zamestnancov. Proces podnikového vzdelávania zamestnancov a metódy vzdelávania. Riadenie kariéry a talent manažment v podniku. Veková diverzita na pracovisku. 9. Mobilita a orientácia zamestnancov. Systém rozmiestňovania zamestnancov. Pracovná a sociálna adaptácia. Tímová spolupráca. 10. Stratégia budovania značky zamestnávateľa. Proces budovania značky zamestnávateľa. Hodnotová ponuka zamestnávateľa (EVP) a aktivácia značky. 11. Interná komunikácia a interné PR. Efektívna interná komunikácia, jej formy, nástroje a kanály. 12. Interný marketing ako prvok podnikovej kultúry. Podstata, znaky, prejavy a typológia podnikovej kultúry. Zamestnanci ako nositelia značky. 13. Informačno-komunikačné technológie v internom a personálnom marketingu. Digitalizácia činností, sociálne siete, online networking, gamifikácia a rozšírená realita.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 130 hodín
Účasť na prednáškach: 24 hodín
Účasť na seminároch: 0 hodín
Príprava na semináre: 0 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 39 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 13 hodín
Príprava na skúšku: 54 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 01.04.2022

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023