Zmyslový marketing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti po absolvovaní predmetu disponujú generickými znalosťami zmyslového marketingu. Oboznámia sa špecifikami aplikácií jednotlivých zmyslov v prostredí marketingu. Absolventi predmetu majú generický teoretický prehľad o predmetnej problematike a zároveň disponujú znalosťami o praktickej aplikácie. Študenti získavajú poznatkovú bázu zameranú na aroma marketing, taktilný marketing, audio marketing i vizuálny marketing. Dokážu komplexne využiť prvky zmyslového marketingu v jednotlivých prvkoch marketingového mixu.
Absolvent predmetu nadobúda zručnosti uplatňovania získaných vedomostí na plnenie úloh a riešení problémov v oblasti zmyslového marketingu ako aj v oblastiach s ním spojených. Vzhľadom na vysoko praktický prístup k predmetnej problematike majú absolventi rozšírený prehľad marketingovej vedy v kontexte zmyslového aparátu. Absolvent tak získa konkurenčnú výhodu na trhu práce.
Študenti po úspešnom absolvovaní predmetu sú schopní využívať elementy zmyslového vnímania ako účinný nástroj marketingu. Porozumie možnostiam aplikačného potenciálu zmyslového marketingu. Keďže je dôraz predmetu kladený práve na praktickú aplikáciu, získa absolvent schopnosti použiť vedomosti v praktickej rovine. Úspešný absolvent tak získava kompetencie, ktoré môže zužitkovať ako podnikateľ, člen marketingového oddelenia, ale aj ako marketingový manažér.

Stručná osnova predmetu

Úvod do zmyslového marketing. Prvky zmyslového marketingu. Zmyslový marketingový mix. Scent marketing. Taktilný marketing. Marketing chuti. Audio marketing. Vizuálny marketing. Multisenzorický marketing. Špecifiká zmyslového marketingu. Zmyslový marketing v spotrebiteľskom správaní. Zmyslový marketing ako nástroj budovania značky. Zmyslový marketing a marketingový mix.

Odporúčaná literatúra

1. ČVIRIK, Marián a Eva HANULÁKOVÁ. Zmyslový marketing. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2021, 124 s. ISBN 978-80-225-4888-5.
2. HULTÉN, Bertil. Sensory Marketing: An Introduction. SAGE Publications Ltd; 1st edition, 2020, 240 p. ISBN 978-1526423252.
3. RAMESH, Novnish. The use of Sensory Marketing and its effect on Consumer Behavior. Editions Universitaires Europeennes, 2019, 100p. ISBN: 978-6138456544.
4. ŽÁK, Štefan, Dagmar KLEPOCHOVÁ, Janka KOPANIČOVÁ a Dana VOKOUNOVÁ. Spotrebiteľské správanie. Bratislava: Sprint 2, 2022, 391 s. ISBN 978-80-89710-57-7.

Sylabus predmetu

1. Úvod do zmyslového marketingu. Zmysly ako báza zmyslového marketingu. 2. Zmyslový marketingový mix. 3. Scent marketing. Aroma marketing. 4. Taktilný marketing. 5. Marketing chuti. 6. Audio marketing. 7. Hudba v marketingu. 8. Vizuálny marketing. 9. Multisenzorický marketing. 10. Špecifiká zmyslového marketingu. 11. Miesto spotrebiteľa a zákazníka v zmyslovom marketingu. 12. Zmyslový marketing v podmienkach manažmentu značky. 13. Zmyslový marketing a marketingový mix.

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % aktívna účasť, riešenie praktických úloh, priebežné overovanie vedomostí;
60 % písomná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2023