Prípadové štúdie v marketingu

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Znalosti: schopnosť analyzovať marketingové prostredie a správanie spotrebiteľa, schopnosť aplikovať marketingové nástroje na riešenie zložitých marketingových problémov, schopnosť porozumieť a vysvetliť proces marketingového plánovania na domácich a zahraničných trhoch, schopnosť aplikovať marketingové princípy v rôznych oblastiach ziskového a neziskového sektoru.
Zručnosti: schopnosť aplikovať marketingové nástroje v konkrétnom marketingovom prostredí, schopnosť rozhodovať a navrhovať riešenia marketingových problémov na taktickej a strategickej úrovni, schopnosť kriticky vyhodnotiť alternatívne riešenia marketingových problémov.
Kompetencie: schopnosť vyhľadávať a analyzovať údaje potrebné na vývoj marketingových konceptov (spracovanie údajov), schopnosť navrhnúť alternatívne scenáre vývoja, schopnosť používať analýzy a syntézy.

Stručná osnova predmetu

Metodológia prípadových štúdií. Marketingové prostredie. Spotrebiteľské správanie. Proces nákupného rozhodovania. Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a poziciovanie. Tvorba marketingového mixu. Marketingové plánovanie. Medzinárodný marketing. Marketing služieb.

Odporúčaná literatúra

1. Kotler, P., Keller, K.L. 2016. Marketing management. Global Edition. New York: Pearson Education Limited.
2. KITA, J. a kol. 2010. Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 411 s. ISBN 978-80-8078-327-3.
3. KITA, J. a kol. 2012. Marketing – praktikum. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 126 s. ISBN 978-80-225-3492-5.
4. HITZ, S.2013. 7 Book Marketing Case Studies And Other Lessons Learned . New York: Body and Soul Publishing.

Sylabus predmetu

1. Úvod do metodológie prípadových štúdií. Podstata prípadových štúdií: rozbor východísk marketingového problému a návrh riešení. Vymedzenie vzdelávacích výstupov relevantných pre prípadovú štúdiu. Vedenie skupinových diskusií. 2. Prípadová štúdia: Marketingové prostredie. Mikroprostredie a makroprostredie podniku. Megatrendy. 3. Prípadová štúdia: Analýza marketingových príležitostí. Spotrebiteľské trhy, vplyv osobnostných charakteristík spotrebiteľov na ich nákupné / spotrebiteľské správanie. 4. Prípadová štúdia: Proces nákupného rozhodovania. Typy správania a štádiá v nákupnom rozhodovaní, proces nákupného rozhodovania u nových produktov. 5. Prípadová štúdia: Segmentácia trhu, výber cieľového trhu a poziciovanie. Kritéria pre segmentáciu trhov, hodnotenie a určenie cieľových segmentov, pozičné stratégie. 6. Prípadová štúdia: Tvorba marketingového mixu. Individuálne rozhodnutia o produkte, produktovom rade a produktovom mixe, marketingové stratégie pre nový produkt, stratégie pre jednotlivé štádia životného cyklu produktu. 7. Prípadová štúdia: Distribučné kanály, maloobchod a veľkoobchod. Podstata distribučných kanálov a distribučný manažment, subjekty maloobchodu a veľkoobchodu, odporučenia pre marketing maloobchodu a veľkoobchodu. 8. Prípadová štúdia: Marketingová komunikácia. Nástroje komunikácie, determinanty komunikačnej stratégie, efektívna komunikačná a mediálna stratégia. 9. Prípadová štúdia: Formy promotion: reklama, podpora predaja produktov, osobný predaj. Kľúčové rozhodnutia v reklame a podpore predaja, stratégia osobného predaja. 10. Prípadová štúdia: Cenotvorba v marketingu. Faktory vplývajúce na tvorbu ceny, prístupy k tvorbe cien a rôzne cenové stratégie. 11. Prípadová štúdia: Marketingové plánovanie. Štruktúra a súčasti marketingového plánu, taktický a strategický marketingový plán. 12. Prípadová štúdia: Medzinárodný marketing. Medzinárodné marketingové prostredie, rozhodovanie o forme vstupu na zahraničný trh, medzinárodný marketingový plán. 13. Prípadová štúdia: Marketing služieb. Klasifikácia služieb a ich väzby na marketing, marketingová stratégia pre podnik služieb.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny: 17.10.2021