Marketingové poradenstvo a outsourcing

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti získavajú absolvovaním predmetu vedomosti o podstate marketingového poradenstva a jeho postavení v rámci ekonomického poradenstva a ostatných poradenských disciplín. Oboznámia sa s jednotlivými prístupmi k poradenstvu, postupmi využívanými v poradenstve a s poradenskými subjektmi. Získajú vedomosti o pozíciách a typoch marketingových poradcov ako nositeľov poradenského výkonu a ich profesijnej flexibilite. Oboznámia sa s možnosťami outsourcingu marketingu ako súčasti poradenstva.
Absolventi predmetu budú vedieť realizovať potrebný poradenský výkon s využitím zodpovedajúcich poradenských metrík a modelov. Naučia sa navrhovať a vyhodnocovať efektivitu outsourcingu marketingových operácií a programov. Porozumejú komplexným poradenským procesom. Dokážu riešiť rôzne úlohy a problémy klientov, ktoré súvisia s marketingovým a podnikovým manažmentom s využitím vhodných poradenských metrík a outsourcingového prístupu.
Úspešným absolvovaním predmetu študenti nadobudnú kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa na poradenských pozíciách vo všetkých typoch poradenských organizácií, v špecializovaných marketingových subjektoch alebo ako individuálni poradcovia. Budú schopní riešiť problémy strategického aj operatívneho charakteru firiem. Osvoja si systematický, inovačný a proaktívny prístup k rôznym podnikovým, manažérskym a marketingovým situáciám, ich hodnoteniu a riešeniu. Nadobudnú profesijnú flexibilitu a etiku.

Stručná osnova predmetu

Úvod do marketingového poradenstva. Ekonomické, manažérske a marketingové poradenstvo. Odvetvie a trh poradenstva. Prístupy k poradenstvu. Poradenské subjekty. Manažment a marketing poradenských subjektov. Poradenské modely. Poradenské metriky. Typológia marketingového poradenstva. Outsourcing. Prínosy a riziká outsourcingu. Modely a manažment outsourcingu. Outsourcing ako poradenstvo.

Odporúčaná literatúra

1. HANULÁKOVÁ, Eva – DAŇO, Ferdinand. Marketingové poradenstvo a outsourcing. Modely, ľudia a trendy. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓN, 2021. 327 s. ISBN 978-80-225-4962-2
2. BAAIJ, Marc G. Introduction to Management Consultancy. SAGE Publications Ltd., 2022. 376 s. ISBN 1529758424
3. CALVERT, Markham. Art of Consultancy. Legend Press Ltd, 2020. 288 s. ISBN 1789550815
4. GALFORD, Robert – GREEN, Charles. The Trusted Advisor: 20th Anniversary Edition. FREE PR, 2021. 336 s. ISBN 1982157100
5. GALLIMORE, Derek. Inside Outsourcing: How Remote Work, Offshoring & Global Employment is Changing the World. Outsource Accelerator, 2022. 472 s. ISBN 978-1739623005
6. WICKHAM, Louise – WILCOCK, Jeremy. Business and management Consulting. Sixth Edition. Pearson, 2020. 310 s. ISBN 978-1-292-25949-9

Sylabus predmetu

1. Poradenstvo – pojem, podstata, význam a využitie. Ekonomické, manažérske a marketingové poradenstvo. História poradenstva. Prístupy k modernému poradenstvu. Kritika poradenstva. 2. Odvetvový prístup k poradenstvu. Trh poradenských služieb. Podnikateľské prostredie poradenských subjektov. Klienti poradenských subjektov. 3. Poradenské organizácie. Členenie poradenských organizácií. Poradenské organizácie ako profesijné firmy. Špecializované poradenské organizácie. 4. Poradcovia ako nositelia poradenstva. Typológia poradcov. Marketingový poradca. Poradenské kompetencie. Poradenský výkon. 5. Profesijná flexibilita a etika poradcu. Vzdelávanie poradcu. 6. Poradenské modely a poradenský proces. 7. Poradenské metriky. 8. Všeobecné marketingové poradenstvo. 9. Špecializované marketingové poradenstvo. 10. Outsourcing – pojem, podstata. História outsourcingu. Členenie outsourcingu. 11. Strategické a operatívne prínosy a riziká outsourcingu. Model manažmentu rizík outsourcingu. 12. Proces outsourcingu. Modely outsourcingového procesu. Manažment outsourcingu. Outsourcingová zmluva. 13. Oblasti využitia outsourcingu v marketingu. Trendy outsourcingu marketingu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežné semestrálne hodnotenie
20 % semestrálna práca
60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovná záťaž: 156 hodín
Účasť na prednáškach: 26 hodín
Účasť na seminároch: 26 hodín
Príprava na semináre: 13 hodín
Spracovanie semestrálneho projektu: 13 hodín
Príprava na písomné overovanie vedomostí: 26 hodín
Príprava na skúšku: 52 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024

Dátum schválenia: 23.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.03.2024