CJ 2 - Odborný ruský jazyk pre stredne pokročilých III. (11)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a základné rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Podniková kultúra.
2. Písomná korešpondencia.
3. Pracovno-právne vzťahy na pracovisku.
4. Sociokultúrne vzťahy medzi zahraničnými firmami.
5. Sídlo firmy, história a kultúra.

Odporúčaná literatúra

STRELKOVÁ, K. 2010. Ruský jazyk pre mierne pokročilých II. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-3083-5.
STRELKOVÁ, K. et al. 2011. Sprievodca ekonomickou lexikou. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM. ISBN 978-80-225-3153-5.

Sylabus predmetu

1. Podniková kultúra všeobecne. 2. Podniková kultúra vlastnej firmy. 3. Logo firmy, názov firmy, komunikácia firmy. 4. Vzťah vedenia firmy k zamestnancom. 5. Konflikty na pracovisku a ich riešenie. 6. Rokovania všeobecne. 7. Pracovné stretnutie. 8. Pozvánka zahraničného partnera. Jubileum firmy. 9. Program pobytu zahraničného partnera. 10. Exkurzia pre zahraničného partnera. 11. História mesta a jeho pamätihodnosti. 12. Riešenie prípadovej štúdie. 13. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov a sebahodnotenie.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h:
26 h účasť na cvičeniach
26 h príprava na cvičenia
26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

ruština

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022