CJ 2 - Odborný taliansky jazyk pre stredne pokročilých III. (11)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka a základné rozdiely medzi všeobecným a odborným jazykom.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách, ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Manažment podniku
2. Obchodné rokovania
3. Značky výrobkov „Made in Italy“
4. Medzinárodný trh
5. Taliansko- slovenská obchodná spolupráca
6. Prípadová štúdia

Odporúčaná literatúra

Cherubini, N: Convergenze: Iperlibro di italiano per affari, Roma,Bonacci editore, 2012, 347 p. ISBN 978-88-7573-438-1
Pelizza, G. – Mezzadri, M.: L‘italiano in azienda. Perugia:Guerra Edizioni, 2002, 207 p. ISBN 978-88-7715-605-1
Doplnkové články zo súčasnej talianskej tlače a internetu

Sylabus predmetu

1. týždeň Manažment podniku (pojem manažment, manažérske funkcie) 2. týždeň Štýly riadenia podniku 3. týždeň Organizačná štruktúra podniku 4. týždeň Všeobecné zásady obchodného rokovania 5. týždeň Príprava a priebeh obchodných rokovaní 5. týždeň Prestíž výrobkov s označením „Made in Italy“ 7. týždeň Ochrana označenia „Made in Italy“ 8. týždeň Medzinárodný systém obchodu, ekonomické prostredie Talianska 9. týždeň Politické a kultúrne prostredie Talianska 10. týždeň Taliansky kapitál na Slovensku 11. týždeň Etiketa obchodného rokovania s talianskym partnerom 12. týždeň Talianske strategické podniky na Slovensku 13. týždeň Prípadová štúdia

Podmienky na absolvovanie predmetu

Práca na cvičeniach – 20 %
Domáce zadania – 10 %
Výsledky kombinovanej skúšky – 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

78h:
26 h účasť na cvičeniach
26 h príprava na cvičenia
26 h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

taliančina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022