CJ 2 - Odborný španielsky jazyk pre stredne pokročilých II. (10)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti, je schopný vytvoriť zrozumiteľný, text na odborné témy, rozumie hlavným myšlienkam v zrozumiteľnom štandardnom prejave, rozumie textom, vie reagovať v rozličných situáciách , ktoré sú typické pre súkromný a profesionálny život.
Jazykové kompetencie: využívať efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely.

Stručná osnova predmetu

1. Služobná cesta 2. Pracovná porada 3. Sťažnosť a reklamácia 4. Organizovanie kongresu/veľtrhu. 5. Podniková kultúra

Odporúčaná literatúra

Povinná:
Spišiaková, M., Varela Cano, D.P., Tužinská, S. Pavliková, Ž. Španielsky jazyk pre ekonómov, diplomatov a mediátorov 1. Tribun EU s.r.o, 2020
Prada de, M., Marcé, P. Entorno laboral. Edelsa 2017
Odporúčaná:
Kol.autorov Lingea, Lexicon 7 Španielsky ekonomický slovník. ISBN: 978-80-7508-576-4
Aktuálne učebné materiály z časopisov, novín, a internetu.

Sylabus predmetu

1. Vzťahy na pracovisku, pracovný kolektív 2. Podniková kultúra 3. Pracovná porada 4. Príprava pracovnej cesty (doprava, ubytovanie, stravovanie) 5. Služobná cesta 6. Prezentácia firmy 7. Prezentácia produktov 8. Rokovania s partnermi 9. Uzatvorenie obchodnej zmluvy 10. Odstúpenie od zmluvy 11. Sťažnosť a reklamácia 12. Organizovanie kongresu / veľtrhu 13. Záverečný test

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % aktivita na seminároch
10 % domáce zadania
70 % kombinovaná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

78h
26h účasť na seminároch
26h príprava na seminár
26h príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

španielčina

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 11.01.2022