CJ 1 - Odborný nemecký jazyk pre pokročilých III. (17)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Jazykové vedomosti: poznať základné princípy fungovania odborného jazyka.
Jazykové zručnosti: študent je schopný používať na požadovanej úrovni receptívne a produktívne jazykové zručnosti. Rozumie dlhším prejavom a rozhovorom; rozumie dlhším odborným textom so zložitou štruktúrou; je schopný sa adekvátne sa vyjadrovať k všeobecným a odborným témam a jasne formulovať myšlienky a postoje. V písomnom prejave vie vytvoriť zrozumiteľný, dobre usporiadaný a podrobný text na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných postupov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.
Jazykové kompetencie: využívať pružne, plynule a efektívne získané jazykové poznatky, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie sa študenta v praxi, na spoločenské, akademické či profesijné účely

Stručná osnova predmetu

1. Financie
2. Služba zákazníkom
3. Krízový manažment
4. Fúzia
5. Akvizícia
6. Prezentácia

Odporúčaná literatúra

KOČIŠOVÁ, Z., PATÉ, M.: Marketing und ausgewählte Themen der Weltwirtschaft. Bratislava, EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4510-5

Sylabus predmetu

1. týždeň Financie (finančná terminológia) 2. týždeň Získavanie financií 3. týždeň Rokovania 4. týždeň Zákazník 5. týždeň Služba zákazníkovi 6. týždeň Riešenie sťažností 7. týždeň Krízový manažment 8. týždeň Riešenie krízy 9. týždeň Etika a spoločenská zodpovednosť 10. týždeň Fúzia 11. týždeň Akvizícia 12. týždeň Spoločný podnik 13. týždeň Prezentácia

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktivita na seminároch – 20 %
Hodnotenie domácich zadaní – 10 %
Výsledok záverečnej kombinovanej skúšky - 70 %

Pracovné zaťaženie študenta

26 hod - účasť na seminári
26 hod - príprava na seminár
26 hod- príprava na skúšku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

nemecký

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022

Dátum schválenia: 14.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.05.2022