Základy práva

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Osvojenie si základov teórie práva, ktoré umožnia absolventovi aplikáciu práva aj v prostredí neustálych zmien právneho poriadku. Osvojiť si ťažiskové inštitúty a vzťahy v právnych odvetviach regulujúcich ekonomické vzťahy.
Vedomosti a porozumenie: pochopiť význam právnej regulácie hospodárskych vzťahov v ich celistvosti. Osvojiť si základné poznatky z teórie práva, ústavného práva, trestného práva a jeho inštitucionálneho zabezpečenia. Tiež vybrané časti z občianskeho, pracovného a správneho práva, medzinárodného práva súkromného a práva Európskej únie.
Praktické zručnosti : spôsobilosť orientovať sa v právnom poriadku SR a sčasti aj v európskom práve. Spôsobilosť k výkladu nových právnych predpisov prijatých počas celoživotnej hospodárskej praxe absolventa.
Kompetencie: spôsobilosť aplikovať právnu úpravu na bežné právne úkony vysokoškolsky vzdelaného ekonóma v hospodárskej oblasti.

Stručná osnova predmetu

Predmet umožňuje budúcim vysokoškolsky vzdelaným ekonómom osvojiť si poznatky z teórie práva, základy ústavného práva SR, orientuje v trestnej ochrane najdôležitejších ekonomických záujmov, poskytuje poznatky o súdoch a prokuratúre a konaní pred nimi. Vzhľadom na rozdielny obsah a zaradenie právnych predmetov na fakultách EU. Obsahom predmetu je aj vybraná problematika z pracovného, správneho a občianskeho práva. Ďalším obsahom predmetu je problematika právnej úpravy verejného obstarávania, medzinárodného práva súkromného a práva Európskej únie.

Odporúčaná literatúra

Základná:
SABO, M. - HOLUB, D. 2010. Základy práva pre ekonómov. Bratislava: IURA EDITION, 2010. 422 s. ISBN 978 8078-359-4.
Odporúčaná:
KNAPP, V. 1995. Teórie práva. Praha: C.H. Beck, 1995. 247 s. ISBN 8071790281.

Sylabus predmetu

1. Právo a jeho úloha spoločnosti, vymedzenie pojmu právo, veľké právne systémy, právny systém a právna norma, pramene slovenského práva, normatívne právne akt y v SR. 2. Právne vzťahy, predpoklad ich vzniku zmeny a zániku, pojem a prvky právneho vzťahu. Subjekty právnych vzťahov. Právne skutočnosti ako predpoklad vzniku zmeny a zániku právnych vzťahov. 3. Realizácia práva , formy realizácie práva, výklad právnych noriem. 4. Ústavné právo Slovenskej republiky. Základné práva a slobody občanov, zákonodarná moc, výkonná moc, súdna moc, územná samospráva. 5. Základy trestnej zodpovednosti a trestnej ochrany ekonomiky. Formy trestnej činnosti, tresty a ochranné opatrenia, trestná ochrana ekonomiky, základy trestného konania. 6. Súdy a prokuratúra, výkon slobodných povolaní v ekonomickej oblasti. Občianske súdne konanie, postavenie a výkon niektorých slobodných povolaní vo vzťahu k ekonomickým činnostiam. 7. Pracovný pomer a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Subjekty pracovného vzťahu, druhy pracovných pomerov, úprava vzniku zmeny a skončenia pracovného pomeru, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 8. Pracovný čas a dovolenka na zotavenie, kolektívne pracovné právo. Dĺžka pracovného času, formy a čerpanie dovolenky, účasť zamestnancov v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy, kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy. 9. Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch, administratívnoprávna zodpovednosť hospodárskych pracovníkov. Všeobecná zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu, rozsah náhrady škody, zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach. 10. Správne konanie, jeho účastníci a priebeh, prerušenie a zastavenie konania, zabezpečenie priebehu a účelu konania, rozhodnutie, preskúmavanie rozhodnutí, výkon rozhodnutí. 11. Vybrané časti z občianskeho práva, vlastnícke právo a jeho ochrana, nájomná zmluva a poistná zmluva. 12. Verejné obstarávanie, medzinárodné právo súkromné. Pojem predmet a normy medzinárodného súkromného práva, subjekty medzinárodného práva súkromného, subjekty zahranično-ekonomických vzťahov. 13. Základy práva Európskej únie. Charakteristika práva Európskej únie, primárne a sekundárne komunitárne právo, súdny dvor Európskej únie, ochrana ľudských práv Európskej únie, vzťah európskeho práva k vnútroštátnemu právu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca
písomná práca
priebežné testy
kombinovaná skúška
Semináre: 20 % - z toho: aktivita na seminároch: 4 %, výsledok seminárnych testov: 10 %, priebežné overovanie vedomostí: 6 %
Výsledok záverečnej skúšky: 80 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 02.03.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.03.2022