Behaviorálna ekonómia a rozhodovanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po preštudovaní tohto modulu by študenti mali byť schopní:
Vedomosti:
- pozná základné východiská behaviorálnej ekonómie a dokáže identifikovať základné behaviorálne faktory, ktoré ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia jednotlivcov
- pozná procesy ekonomického rozhodovania v kontexte vplyvu týchto behaviorálnych faktorov
Kompetencie:
- rozvíja schopnosti vplývať na rozhodnutia a riadiť (ako budúci manažér) iné subjekty (spolupracovníkov, podriadených, klientov a pod.) v zmysle identifikácie spôsobov podnecujúcich lepšie rozhodnutia a lepšie výsledky
- je schopný aplikovať ľahko použiteľné nástroje na zlepšenie ich vlastného manažérskeho rozhodovania v kontexte vplyvu heuristík a biasov
Zručnosti:
- analyzovať, kriticky interpretovať a komparovať výsledky predchádzajúceho výskumu s cieľom ich aplikácie do manažérskych rozhodnutí
vyjadrovať svoje názory podložené empirickými dátami a teoretickými modelmi v diskusií
- získať relevantné a spoľahlivé ekonomické a štatistické údaje vývoja poistného trh
- pracovať v tíme

Stručná osnova predmetu

Predmet sa zameriava na problematiku behaviorálnej ekonómie a procesu ekonomického rozhodovania. Cieľom zaradenia jednotlivých problematík v rámci kurzu je priblíženie psychologických faktorov, ktoré ovplyvňujú ekonomické rozhodnutia spolu s vymedzením rozsahu ich vplyvu. Kurz má dva aspekty: po prvé, poskytuje študentom pohľad na výsledky predchádzajúceho výskumu a po druhé, poskytuje študentom praktické rady o uplatňovaní týchto zistení na témy v manažmente a na finančných trhoch.

Odporúčaná literatúra

ALTMAN, Morris. Handbook of contemporary behavioral economics: foundations and developments. Routledge, 2015.
Ariely, D., & Wertenbroch, K. (2002). Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological science, 13(3), 219-224. CARTWRIGHT, E. Behavioral economics. Routledge, 2018.
FEHR, Ernst; GÄCHTER, Simon. Fairness and retaliation: The economics of reciprocity. Journal of economic perspectives, 2000, 14.3: 159-181.
KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect theory: An analysis of decision under risk. In: Handbook of the fundamentals of financial decision making: Part I. 2013. p. 99-127.
KŐSZEGI, Botond; RABIN, Matthew. A model of reference-dependent preferences. The Quarterly Journal of Economics, 2006, 121.4: 1133-1165.
LAIBSON, David. Golden eggs and hyperbolic discounting. The Quarterly Journal of Economics, 1997, 112.2: 443-478.
MADARÁSZ, Kristóf. Information projection: Model and applications. The Review of Economic Studies, 2012, 79.3: 961-985.
RABIN, Matthew. Inference by believers in the law of small numbers. The Quarterly Journal of Economics, 2002, 117.3: 775-816.
STROTZ, Robert Henry. Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. The review of economic studies, 1955, 23.3: 165-180.
SZYSZKA, A. 2013. Behavioral finance and capital markets: How psychology influences investors and corporations. Springer.
THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Penguin, 2009.
THALER, Richard H.; BENARTZI, Shlomo. Save more tomorrow™: Using behavioral economics to increase employee saving. Journal of political Economy, 2004, 112.S1: S164-S187.

Sylabus predmetu

1. Úvod do problematiky behaviorálnej ekonómie a procesu ekonomického rozhodovania 2. Teórie ekonomického rozhodovania, heuristiky, EUT 3. Behaviorálny rozhodovací proces za rizika a neistoty, Prospektová teória 4. Výskumné metódy v behaviorálnej ekonómií, experimentálna ekonómia 5. Prokrastinácia, sebakontrola, rozhodnutia v priebehu času 6. Sociálna motivácia: Image, reciprocita a nespravodlivosť 7. Spracovanie inforácií a chyby v rozpoznávaní 8. Naivita a heuristika v strategickom myslení 9. Normy a kultúra 10. Dizajn trhu 11. Behaviorálne financie, investičné rozhodnutia, psychológia peňazí 12. Postrčenia a politiky, behaviorálny marketing a reklama 13. Blahobyt a politika

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % prezentácia a diskusia vybranej vedeckej štúdie
20 % semestrálny skupinový project
60 % písomná skúška

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2021

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 06.04.2021