Manažment projektov a tímová práca

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študenti nadobudnú základné vedomosti, zručnosti a kompetencie v oblasti manažmentu projektov a tímovej práce.
Vedomosti a Zručnosti
Dokážu aplikovať základné metódy manažmentu projektov. Naučia sa pracovať v tíme na semestrálnom projekte, ktorý si zvolili, a dokážu samostatne vypracovať čiastkové úlohy v rámci tohto projektu. Študenti dokážu riešiť a prezentovať čiastkové úlohy semestrálneho projektu v elektronickej forme a budú schopní prezentovať výsledky samostatne/v tíme na pôde fakulty i voči verejnosti.
Kompetencie
Študenti budú schopní vytvárať, riadiť a participovať na projektoch počas budúceho pôsobenia na ich pracoviskách.

Stručná osnova predmetu

Problematika manažmentu projektov a tímovej práce. Vyučovací proces je zameraný na tieto oblasti:
Prednášky
• Manažment, základné a priebežné manažérske funkcie
• Organizovanie a tvorba organizačných štruktúr
• Vedenie a motivácia ľudí, štýly vedenia
• Úloha projektov v rozvoji národnej ekonomiky a jednotlivých hospodárskych subjektov
• Projektový proces a jeho fázy
• Personálne zabezpečenie projektu
• Tímová práca a jej význam pre úspech projektu
• Časový harmonogram projektu
• Financovanie projektu
• Riziká v projekte
• Úspešnosť a udržateľnosť projektu
• Záverečné práce v projekte
• Prezentovanie výsledkov projektu
Cvičenia
• Projektový manažér ako profesia, rozhodovanie v práci manažéra
• Pružné organizačné štruktúry vhodné pre projektový manažment
• Diskusia: Vedenie a motivácia ľudí, štýly vedenia
• Diskusia: Príklady úspešných projektov v praxi
• Tímová práca: Objavovanie nápadu projektu
• Tímová práca: Názov a ciele projektu
• Tímová práca: Zostavenie projektového tímu
• Tímová práca: Časový harmonogram projektu
• Tímová práca: Financovanie projektu
• Tímová práca: Projektový marketing
• Tímová práca: Realizácia projektu
• Tímová práca: Záverečné práce v projekte
• Tímová práca: Prezentácie výsledkov projektu

Odporúčaná literatúra

MAJTÁN, M. a kol. Manažment. 6. prepracované vyd. Bratislava: Sprint 2, 2016.
SABOL, T. ̶ BALIČ, F. . ̶ MACEJ, P. Projektový manažment. Košice: TU, 2012.
SEDLÁK, M. – LIŠKOVÁ, C. Manažment. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016.
KŘIVÁNEK, M. Dynamické vedení a řízení projektů: systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019.
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2007.
BELBIN, R., M.: Týmové role v praxi. Praha: Scientia Educatio Successus, 2001.
BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi. Praha: Computer Press, 2000.
KOLAJOVÁ, L.: Týmová spolupráce. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006.
PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmu a firem. Praha: Grada Publishing 2005.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívna účasť na vyučovacom procese podľa predpisov na NHF EU v Bratislave – samostatná práca a práca v tímoch na zadaných úlohách/projektoch počas semestra. Písomná skúška
Hodnotenie čiastkových úloh v rámci semestrálneho projektu ̶ 40 %
Písomná skúška ̶ 60 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2021

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.03.2021