Kohézna politika EÚ

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Študent po absolvovaní predmetu získa:
- špecifické vedomosti o fungovaní kohéznej politiky Európskej únie
- vedomosti o aktuálnych problémoch a nových trendoch v oblasti fungovania politiky súdržnosti
- vedomosti o manažmente kohéznej politiky na úrovni EÚ a Slovenska
- kompetencia porovnávať rôzne prístupy k politike súdržnosti a diskutovať o výhodách/nedostatkoch
- zručnosť pracovať v tíme a schopnosť diskutovať k téme politiky súdržnosti

Stručná osnova predmetu

Cieľ: Poskytnúť študentovi ucelené teoretické i praktické znalosti o kohéznej politike Európskej únie
Ako to už bolo zakotvené v zakladajúcich dokumentoch, medzi hlavné ciele fungovania EÚ patrí podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Táto kohézia je prejavom solidarity medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ zabezpečovaná prostredníctvom tzv. kohéznej politiky. Základnou úlohou podpory rozvoja je riešenie problémov resp. uspokojovanie potrieb obyvateľov žijúcich na danom území. Každá oblasť resp. územie sa však vyznačuje jedinečnými vlastnosťami a predpokladmi rozvoja, ktoré v konečnom dôsledku vyúsťujú do regionálnych disparít v rámci riešeného územia. Obsahom výučby predmetu je správne nastavenie politiky, implementácia politiky a inštitucionálny rámec, diskusie o nedostatkoch fungovania politiky, enormné plytvanie, nízke čerpanie disponibilných zdrojov. Významným problémom je nezáujem politických autorít o výsledkoch a dopadoch podporných opatrení.
1. Evolúcia kohéznej politiky. Základný rámec fungovania.
2. Inštitúcie a procesné aspekty
3. Ekonomická teória kohéznej politiky
4. Multilevel Governance a demokracia
5. Europeizácia a kohézna politika
6. Reforma politiky súdržnosti
7. Regionálna mobilizácia
8. Politika súdržnosti a členské štáty
9. Rozvoj vidieka, sociálna dimenzia
10. Inteligentná špecializácia, zelené hospodárstvo
11. Euroregióny a európske zoskupenia pre územnú spoluprácu
12. Kritika a hodnotenie vplyvu politiky súdržnosti EÚ: teoretické a empirické problémy
13. Konvergencia? Budúcnosť kohéznej politiky

Odporúčaná literatúra

Piattoni, S. & Polverari, Laura. (2016). Handbook on Cohesion Policy in the EU. 547 p.
ISBN:9781784715663, DOI:https://doi.org/10.4337/9781784715670. Edward Elgar Publishing.
https://www.e-elgar.com/shop/usd/handbook-on-cohesion-policy-in-the-eu-9781784715663.html

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % priebežná písomná práca, 20 % semestrálna práca, 60 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

156 h (účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Slovenský, anglický

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 17.02.2022