Sociálne podnikanie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet poskytuje študentom prehľad o sociálnej ekonomike a jej nástrojoch. Priblíži postavenie a význam sociálneho podnikania v riešení komunitných, sociálnych, environmentálnych a spoločenských problémov. Analyzuje sociálno-ekonomické a legislatívne predpoklady a faktory ovplyvňujúce etablovanie sociálneho podnikania v krajinách Európskej únie s akcentom na podmienky v SR.

Vedomosti a porozumenie:
- získať teoretické a praktické vedomostí z oblasti fungovania tretieho sektora a podnikateľského sektora vo väzbe na riešenie spoločenských problémov,
- analyzovať a odborne spracovať teoretické a praktické otázky sociálneho podnikania,
Zručnosti:
- analyzovať, komparovať a vyhodnocovať modely fungovania sociálneho podnikania v kontexte sociálno-ekonomického vývoja Slovenska a vybratých krajín Európskej únie.
Kompetencie:
- špecifické i kmeňové kompetencie pre potreby fungovania subjektov sociálnej ekonomiky s akcentom na sociálne podnikanie,
- diskutovať o aktuálnych spoločenských problémoch a možnostiach ich riešenia prostredníctvom sociálneho podnikania,
- samostatná práca v oblasti tvorby podnikateľského plánu sociálneho podniku,
- schopnosť zohľadniť sociálny aspekt pri riešení spoločenských problémov

Stručná osnova predmetu

V rámci predmetu sa študenti oboznámia s konceptom sociálnej ekonomiky s akcentom na sociálne podnikanie. Zameriame sa na nástroje sociálnej ekonomiky, rôzne modely sociálneho podniku vo väzbe na riešenie spoločenských, sociálnych a komunitných problémov.
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické východiská, ciele a úlohy sociálnej ekonomiky v kontexte sociálno-ekonomických nerovností.
2. Nástroje sociálnej ekonomiky s akcentom na sociálne podnikanie.
3. Sociálne podnikanie ako inovatívny model podnikania.
4. Podnikateľské aktivity tretieho sektora.
5. Sociálne podniky pracovnej integrácie (Work Integration Social Enterprise).
6. Príležitosť pre sociálne podnikanie v priestore zelenej ekonomiky.
7. Úloha význam sociálneho podnikania v regionálnom rozvoji.
8. Sociálne podnikanie v oblasti sociálnych služieb, vzdelávania, ochrany a upevňovanie zdravia, starostlivosti o starých, zraniteľné a handicapované osoby.
9. Manažment a marketing v sociálnom podnikaní .
10. Legislatívne pozadie sociálneho podnikania a registrované sociálne podniky.
11. Vybrané modely sociálneho podnikania a ich financovanie.
12. Sociálne podnikanie v kontexte spoločenskej zodpovednosti.
13. Trendy sociálneho podnikania v Európskej únii s akcentom na SR.

Odporúčaná literatúra

1. KORIMOVÁ, G. a kol. Sociálne podnikanie. Banská Bystrica: Kopernikus, 2007. ISBN 978-80-89288-14-4
2. YUNUS, M. Building Social Busines, New York: Publicaffairs, 2010. ISBN 978-1-58648-824-6
3. BANKS, K. Social Entrepreneurship and Innovation. Kogan Page, 2021. ISBN 9781398695573
4. LUBELCOVÁ, G. Sociálna ekonomika: koncepty, príležitosti, riziká. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2012. ISSN 0049-1225, 2012, roč. 44, č. 1, s. 83-108
5. PONGRÁCZ, E. a kol.: Sociálna ekonomika. Bratislava: EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4149-7
6. AMIN, A. The Social Economy – International perspectives on economic solidarity. London: Zed Books, 2009. ISBN 978-1-84813-252-5
7. ROGER D. J. Rediscovering Social Economics. Springer-Verlag GmbH, 2017. ISBN 9783319512648

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívne vystupovanie na seminároch – 10 %
Vypracovanie projektu – 15 %
Priebežný písomný test – 15 %
Písomná záverečná skúška – 60 %

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2021

Dátum schválenia: 07.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2021