Makroekonómia

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
Absolvovanie predmetu umožní študentom osvojiť si moderné makroekonomické teórie a ich aplikácie v praxi. Študenti pochopia rozdiel medzi fungovaním ekonomiky v krátkom a dlhom období a nastoľovanie makroekonomickej rovnováhy v rôznych časových obdobiach na základe makroekonomických modelov. V nadobudnutých teoretických vedomostiach z obsahu predmetu študenti vedia systematizovať svoje znalosti vo väzbe k iným predmetom z oblasti hospodárskej politiky, verejných financií, bankovníctva.
Kompetentnosti:
Študenti absolvovaním predmetu získajú schopnosť analyzovať príčiny cyklického vývoja ekonomiky a zároveň schopnosť porozumieť fungovaniu ekonomiky ako celku. Vedia pochopiť ako štát prostredníctvom rôznych foriem makroekonomickej politiky môže stimulovať ekonomickú aktivitu a prispievať k rovnovážnemu vývoju ekonomiky. Získajú tiež schopnosť vyhľadávať, spracúvať, analyzovať a vyhodnocovať makroekonomické informácie o makroekonomickom vývoji z rôznych zdrojov (OECD, SB, MMF, EUROSTAT a iné) a závery aplikovať v praktických situáciách.
Zručnosti:
Štúdium a aktívne zvládnutie tohto predmetu prispeje k rozvíjaniu kritického myslenia študentov a k aplikovaniu získaných poznatkov z makroekonómie na aktuálne národohospodárske a globálne ekonomické problémy. Na základe získaných relevantných makroekonomických údajov budú schopní vyhodnocovať pomocou empirických a kvantitatívnych prístupov makroekonomické javy, procesy a súvislosti. Študenti získajú schopnosť abstraktne a analyticky, ekonomicky myslieť a zaujať makroekonomické stanoviská a hodnotenia.

Stručná osnova predmetu

Prednášky:
1.Teoretické východiská súčasnej makroekonómie. Makroekonomické veličiny.
2. Agregátny dopyt a agregátna ponuka v dlhom období.
3. Miesto peňazí v trhovej ekonomike.
4. Teoretické a empirické aspekty inflácie.
5. Moderné prístupy k nezamestnanosti. Vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou.
6. Ekonomický rast.
7. Makroekonómia v krátkom období. Spotreba, úspory, investície.
8. Ekonomika v krátkom období. Ekonomický cyklus.
9. Makroekonomická rovnováha v uzatvorenej ekonomike. Model IS-LM.
10. Stabilizačná politika.
11. Aktuálne problémy fiškálnej a monetárnej politiky.
12. Otvorená ekonomika – základné identity. Vplyv zahranično-ekonomických vzťahov na národnú ekonomiku.
13. Mundellov-Flemingov model.
Semináre:
1. Úvod do makroekonómie a základné makroekonomické veličiny. Ekonomika v dlhom období.
2. Agregátny dopyt a agregátna ponuka v dlhom období.
3. Miesto peňazí v trhovej ekonomike.
4. Teoretické a empirické aspekty inflácie.
5. Moderné prístupy k nezamestnanosti. Vzťah medzi nezamestnanosťou a infláciou.
6. Ekonomický rast. Solowov-Swanov model ekonomického rastu.
7. Spotreba, úspory, investície.8. Ekonomika v krátkom období. Ekonomický cyklus.
9. Makroekonomická rovnováha v uzatvorenej ekonomike. Model IS-LM.
10. Stabilizačná politika I.
11. Stabilizačná politika II. Prezentácia prípadovej štúdie formou tímovej spolupráce.
12. Záverečná písomná práca. Otvorená ekonomika – základné identity.
13. Mundellov- Flemingov model.

Odporúčaná literatúra

Odporúčaná literatúra:
Základná literatúra:
1. MANKIW, G. N.: Macroeconomics, 10th International Edition, MacMillan Publishers New York 2019.

Doplňujúca literatúra:
1. LISÝ, J. a kolektív: Ekonomický rast a ekonomický cyklus. Teoretické a praktické problémy. Bratislava: IURA Edition, 2011.
2. DUJAVA, D. - LISÝ, J. - PŘÍVAROVÁ, M.: Makroekonomická rovnováha a nerovnováha : teoretické a praktické problémy. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 207 s.
3. GONDA, V.: Makroekonómia 2. Peniaze a monetárne teórie. Bratislava : IURA Edition, 2005.
4. ČAPLÁNOVÁ, A., MARTINCOVÁ, M.: Inflácia, nezamestnanosť a ľudský kapitál. (Makroekonomické súvislosti). Bratislava: IURA Edition, 2014.
5. ROZBORILOVÁ,D.: Makroekonómia 8. Teória spotreby a úspor investícií a vlád. výdavkov, IURA Ed., 2005.
6. MUCHOVÁ, E. Makroekonómia 9. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava : IURA Edition, 2005.
7. HOLMAN, R.: Makroekonomie. Praha: C. H. Beck, 2010.
8. BLANCHARD, O. et al.: Marcoeconomics. A European Perspective. Pearson Education, 2011
9. BURDA, M. – WYPLOSZ, Ch.: Macroeconomics. A European Text. Oxford University Press 2010.

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, písomná práca, priebežné testy :
písomná skúška
Semináre 40 %
- Aktivita na seminároch (domáce zadania, úlohy) 10 %
- Vypracovanie eseje a jej prezentácia 10 %
- Vypracovanie a prezentácia prípadovej štúdie
formou tímovej spolupráce 10 %
- Záverečná písomná práca 10 %

Výsledok záverečnej písomnej skúšky 60 %

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2022

Dátum schválenia: 13.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 07.02.2022