Ekonómia rozvoja

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti
Získajú vedomosti o základných faktoch ekonomického rozvoja, teóriách a zdrojoch rastu, úlohe inštitúcií v ekonomickom rozvoji, a súvislostiach s nerovnosťami a životným prostredím.
Napr. budú vedieť vysvetliť rozdiel medzi približnými a fundamentálnymi zdrojmi rastu a uviesť empirické fakty o ich význame pre ekonomický rozvoj.
Zručnosti
Získajú zručnosti pre analýzu údajov o ekonomickom rozvoji na základe štandardných postupov v tejto oblasti a svoje výsledky budú schopní jasne komunikovať vo forme grafov a tabuliek v odbornej práci.
Napr. na základe údajov Penn World Tables 10.1 budú schopní zostrojiť graf pre otestovanie hypotézy beta-konvergencie pre vybrané krajiny a výsledky ekonomicky interpretovať a prezentovať.
Schopnosti
Budú schopní podložiť svoje tvrdenia ohľadom ekonomického rozvoja faktami z medzinárodných štatistík a empirickými štúdiami o ekonomickom rozvoji.
Budú schopní predniesť pútavú prezentáciu o vybranej oblasti ekonomického rozvoja.

Stručná osnova predmetu

1. Základe fakty o ekonomickom rozvoji (príjem na obyvateľa v čase a priestore, nerovnosti, chudoba, vzdelanie, zdravie).
2. Solowov model rastu.
3. Absolútna a podmienená beta konvergencia.
4. Ľudský kapitál.
5. Rastové a rozvojové účtovníctvo.
6. Produktivita.
7. Efektívnosť a technológie.
8. Empíria a modelovanie technologického pokroku.
9. Príjmové nerovnosti v rámci krajín.
10. Zaostávanie v rozvoji a chudoba.
11. Štruktúrne zmeny.
12. Inštitúcie a ekonomický rozvoj.

Odporúčaná literatúra

Thirlwall, A.P. and Pacheco-López, P., 2017. Economics of development: Theory and evidence. Palgrave.
Banerjee, A.V., Banerjee, A. and Duflo, E., 2011. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty. Public Affairs.
Weil, David N. 2013. Economic Growth. 3nd Edition. Addison Wesley.
Mankiw – Romer – Weil, 1992. A contribution to the empirics of economic growth. In: The Quarterly Journal of Economics, May 1992.
Dujava, D. – Lábaj, M. – Workie, M. T. 2011. Štruktúra ekonomiky a ekonomický rast: ako naplniť teóriu číslami. Bratislava: IRIS, 2011
Workie, M. T. 2013. Teórie a empírie ekonomického rastu a konvergencie. Vydavateľstvo
Ekonóm: Bratislava, 2013.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % - aktivita na seminároch, priebežné testy
20 % - zadania a semestrálna práca
60 % - záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študent: 156 h
Z toho: účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 13 h, spracovanie semestrálneho projektu 13 h, príprava na zápočtovú písomku 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk, anglický jazyk

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.01.2022

Dátum schválenia: 10.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 03.01.2022