Investičné bankovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti a kompetencie:
Po absolvovaní predmetu študent bude schopný vymedziť investičné bankovníctvo na finančnom trhu. Bude schopný zvládať analyzovať jednotlivé etapy investičného procesu a oceňovanie podnikateľských zámerov. Zároveň bude kompetentný analyzovať jednotlivé činnosti investičného bankovníctva a vyhodnotiť možnosti ich uplatnenia. Študent pochopí vývoj investičného bankovníctva vo svete, rozumie rizikám činností investičného bankovníctva a jednotlivým modelom bánk. Okrem špecializovaných činnosti pre klientov investičné banky realizujú ako investor rôznorodé operácie a poskytujú investičné služby rôznorodého charakteru ako získavanie kapitálu pre svoju podnikateľskú činnosť, obchody s cennými papiermi, asset management, fúzie a akvizície, analýza a ohodnocovanie firiem, projektové financovanie, obchodovanie s realitami a iné činnosti. Súčasťou je aj vstup investičných bánk do rizikovejších obchodov prostredníctvom venture kapitálu ako aj podpora start-up spoločností. Všetky tieto činnosti študent rozumie, vie sa rozhodnúť pre optimálne riešenie ako aj navrhovať nové postupy.
Zručnosti:
Absolvovaním predmetu budú študenti schopní porozumieť operáciám investičných bánk, ich podstate a technickým postupom, vyhodnotiť legislatívne podmienky a ich dopady na investičné bankovníctvo. Zároveň sa zvýši ich schopnosť analyzovať a navrhovať riešenia v oblasti investičného bankovníctva.

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do investičného bankovníctva. Definícia IB v rámci problematiky bankovníctva a finančných trhov. Vymedzenie pojmov investície, investičná banka, investičné bankovníctvo.
2. Investičné bankovníctvo v EÚ a USA. História vzniku IB a regulácia. Charakteristika investičného bankovníctva a modely usporiadania investičných bánk vo svete (USA a v Západnej Európe) a u nás. 3 piliére (divízie) investičného bankovníctva
3. Spôsoby získavania kapitálu. Emisné obchody a ich typy. Dlhové financovanie. Financovanie prostredníctvom vlastného imania (IPO,SEO). Úloha investičnej banky v procese emisie. Spôsoby umiestnenia cenných papierov na trhu, timing (načasovanie emisie). Hlavné a vedľajšie investičné služby.
4. Obchody s CP (Sales & Trading). Obchodovanie na vlastný účet a účet klienta. Ochrana proti zneužitiu (Chinese Walls) a problém zneužitia inside informácii v rámci univerzálneho modelu bankovníctva. Druhy obchodov – equity a FICC trading. Investičná banka ako tvorca trhu a poskytovateľ likvidity.
5. Asset Management. Tvorba investičných a podielových fondov a ich správa. Stratégie a členenie investičných fondov. Rozdiel medzi aktívnou a pasívnou správou aktív a jej vplyv na výkonnosť investície, trendy v poslednom období. Wealth management na Slovensku a vo svete.
6. Tvorba portfólia a investovanie. Zostavenie portfólia, revízia portfólia, meranie jeho výkonnosti. Problém diverzifikácie portfólia so zreteľom na riziko. Moderná teória tvorby portfólia (efektívna hranica portfólií).
7. Projektové financovanie. Definícia projektového financovania a úloha investičnej banky. Účastníci projektového financovania. Podstata special purpose vehicle a jej využitie v projektovom financovaní. Modelovanie cashflow, výpočet ukazovateľa debt to service coverage ratio a podstata pre rozhodovací proces v rámci schvaľovania úveru.
8. M&A (fúzie a akvizície). Vývoj M&A a jednotlivé vlny. Úloha investičnej banky pri fúziách a akvizíciách. Stratégie M&A. Motívy M&A. Výpočet zmeny hodnoty EPS (zisk na jednu akciu) po spojení dvoch firiem a jej význam a očakávania pre investora
9. Oceňovanie firiem. Rozdiel medzi celkovou hodnotou podniku a hodnotou vlastného imania a ich vplyv na oceňovanie spoločnosti. História a základné metódy ohodnocovania. Relatívne ohodnocovanie. Ohodnocovanie diskontovaním.
10. Alternatívne formy investovania. Charakteristika jednotlivých druhov alternatívnych foriem investovania z hľadiska rizika, výnosnosti a objemu spravovaných aktív. Hedge fondy. Private equity. Venture capital. Investície do realitného trhu. Komodity.
11. Budúcnosť tradičného a investičného bankovníctva. Narúšanie tradičných prístupov v bankovníctve. Crowdfunding a kryptomeny ako nový spôsob získavania kapitálu. BigTech a FinTech a ich dopad na finančný sektor
12. Služby investičného bankovníctva v podmienkach SR. Aktuálna situácia investičného bankovníctva v SR a jeho perspektívy do budúcnosti. Správa aktív, kolektívne investovanie a projektové financovanie.
13. Zhrnutie a opakovanie.

Odporúčaná literatúra

- Chovancová, B. a kol.: Investičné bankovníctvo. 2007.
- Stowell, D.: Investment banks, hedge funds and private equity. 2017.

Podmienky na absolvovanie predmetu

20 % prezentácie študentov
20 % tímová práca pri analýze špecifických problémov
60 % kombinovaná forma skúšky

Pracovné zaťaženie študenta

- účasť na prednáškach 13 hodín
- účasť na seminároch 13 hodín
- príprava na semináre 20 hodín
- spracovanie prezentácii a projektov 12 hodín
- príprava na skúšku 20 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.12.2021