Bankovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolvovanie predmetu Bankovníctvo predpokladá rozvoj kľúčových kompetencií v oblastiach nových vedomostí, kompetencií a zručností.
Pokrok v oblasti nových vedomostí je po absolvovaní predmetu evidentný. Študenti porozumejú systému fungovania bankovníctva, princípom ekonomiky a fungovania komerčných bánk, jednotlivým produktom, operáciám, požiadavkám na stabilitu bánk a celkovo podnikaniu bánk.
Na základe uvedených vedomostí dokážu študenti v rámci nových získaných kompetencii riešiť zadané úlohy v praxi komerčného bankovníctva, nadobúdajú základy kritického myslenia a dokážu posúdiť výhody a nevýhody jednotlivých postupov v bankovníctve z pohľadu banky a z pohľadu klienta.
V rámci vzdelávacieho procesu nadobudnú také zručnosti, ktoré umožnia študentom vykonávať výkonné a manažérske úlohy súvisiace s postupmi a procesmi v komerčnej banke.

Stručná osnova predmetu

1. Banková sústava, charakteristika banky ako podnikateľského subjektu
• Jednostupňová a dvojstupňová banková sústava
• Členenie bánk podľa jednotlivých kritérií
• Organizačné formy zahraničných bánk.
• Banková sústava v SR a jej vývoj.
2. Podnikateľské prostredie v bankovníctve v kontexte bankovej regulácie
• Spôsoby zmeny rezerv v bankovom systéme
• Význam PMR v komerčnej banke
• Základné princípy regulácie a dohľadu
• Sektorové a funkcionálne modely dohľadu.
• Vplyv externého prostredia na podnikanie komerčných bánk a na bankovú reguláciu.
3. Bilančný princíp v bankovníctve, charakteristika a členenie aktív a pasív banky
• Bilancia komerčnej banky
• Teoretické vymedzenie aktív a pasív banky
• Charakteristika základných položiek aktív a pasív
• Výkaz ziskov a strát
• Výkaz cash flow, význam pri oceňovaní komerčných bánk.
• Základy účtovného zobrazenia nákladov, výnosov, aktív a pasív banky
• Základné prístupy k oceňovaniu aktív a záväzkov banky
• Riadenie nákladov a výnosov v komerčnej banke.
4. Ziskovosť, výkonnosť, efektívnosť komerčnej banky. Riziká podnikania komerčných bánk.
• Základné ukazovatele efektívnosti, výkonnosti a ziskovosti komerčnej banky
• Spôsoby merania ziskovosti, výkonnosti a efektívnosti komerčných bánk
• Základné členenie bankových rizík
• Riziko likvidity
• Kreditné, trhové, operačné riziko
• Základné metódy riadenia bankových rizík.
5. Kapitál komerčnej banky, charakteristika , štruktúra a význam kapitálu banky
• Vymedzenie kapitálu banky
• Funkcie kapitálu banky
• Vrstvy kapitálu podľa odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový dohľad
• Kapitál a rezervy banky v rámci Basel I – III.
6. Likvidita a solventnosť komerčnej banky
• Definovanie pojmov likvidita a solventnosť
• Likvidita a rezervy
• Likvidita a trhové úrokové miery
• Gap- analýza
• Likvidná medzera
• Solventnosť a ukazovatele solventnosti
• Príklad na čistú hodnotu banky.
7. Kapitálová primeranosť komerčnej banky
• Definovanie kapitálovej primeranosti.
• Kreditné a trhové riziká (úrokové, akciové, komoditné a devízové riziko), operačné riziko.
• Krytie rizík kapitálom.
• Obchodné a bankové portfólio banky.
• Krytie strát.
• Úloha kapitálu v nových opatreniach regulácie.
• Bail-in, Bail-out prístupy.
8. Pasívne operácie komerčných bánk
• Členenie pasívnych operácií
• Získavanie cudzích a vlastných zdrojov
• Vkladové operácie
• Emisia cenných papierov
• Druhy vkladov
• Spôsoby zvyšovania základného imania banky.
9. Teoretické a ekonomické základy hypotekárneho bankovníctva
• Modely hypotekárneho bankovníctva
• Postavenie subjektov hypotekárneho bankovníctva
• Základné hypotekárne obchody
• Riziká hypotekárneho bankovníctva
• 20 rokov hypoték na Slovensku
• Výrazné zmeny hypotekárneho bankovníctva na Slovensku po roku 2018.
• Spoločenská zodpovednosť bánk, pozitívne príklady.
• Podpora ekologických a komunitných produktov bánk.
10. Aktívne operácie komerčných bánk. Členenie a charakteristika úverov
• Členenie aktív a aktívnych operácií
• Úverový proces v banke, postup
• Bonita klienta, riziko bankrotu, riziko podvodu
• Význam úverov z hľadiska banky
• Členenie úverov z časového hľadiska
• Technika poskytovania jednotlivých úverov
• Dlhodobé úvery a ich osobitné miesto v štruktúre aktív.
11. Platobný styk – nástroje a formy platobného styku
• Členenie platobného styku podľa jednotlivých hľadísk
• Nástroje bezhotovostného platobného styku
• Medzibankový platobný styk a zúčtovanie
• TARGET2, SIPS, SWIFT
• Inovácie v realizácii platobného styku a v nástrojoch PS
• Aktuálne smerovanie vývoja platobných služieb bánk.
12. Devízové operácie komerčných bánk
• Kurzy devíza/valuta, nákup/predaj
• Devízová pozícia a kurzové riziko komerčnej banky
• Kurzový zisk banky
• zisk z pokladničných operácií, účtovné zobrazenie v banke.
13. Základy investičného bankovníctva
• Charakteristika operácií investičného bankovníctva
• Investičné financovanie korporátnej klientely.
• Služby a operácie investičného bankovníctva
• Význam investičného bankovníctva .

Odporúčaná literatúra

- Casu, B., Girardone, C., Molyneux, P.: Introduction to BANKING. Pearson Education Tld. 2015.
- ROSE, P. S., Hudgins, S. C.: Bank Management & Financial Services. Nith Edition, McGraw Hill, Singapore, 2013, ISBN 978-007-132642-1 .
- Heffernan, S.: Modern Banking. John Wiley&Sons Ltd., 2006.
- Horvátová, E.: Bankovníctvo. Žilina, GEORG, 2009.

Podmienky na absolvovanie predmetu

10 % priebežná písomná práca
10 % semestrálna seminárna práca, resp. projekt
10 % priebežné spracovanie úloh, pracovných listov resp. prípadových štúdií
70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

26 hodín prednášok
26 hodín cvičení
65 hodín samostatného štúdia v rámci prípravy na skúšku
13 hodín príprava na semináre
13 hodín spracovanie semestrálneho projektu
13 hodín príprava na zápočtovú písomku

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský jazyk

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.12.2021