Peňažné trhy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosti:
- Prehľad v problematike peňažného trhu z teoretického a legislatívneho hľadiska
- Pochopenie fungovania nástrojov peňažného trhu
- Porozumenie špecifikám peňažného trhu z pohľadu emitenta aj z pohľadu investora
- Pochopenie väzieb peňažného trhu na menovú politiku
- Spoznanie špecifík fungovania medzibankového peňažného trhu v podmienkach eurozóny
Zručnosti:
- Schopnosť vyhodnocovať informácie a analyzovať situáciu na peňažných trhoch
- Schopnosť oceňovať nástroje peňažného trhu
- Schopnosť obchodovať s nástrojmi peňažného trhu na základe relevantných fundamentov
Kompetencie:
- Schopnosť tímovej práce
- Schopnosť analytického myslenia
- Prezentačné a komunikačné schopnosti

Stručná osnova predmetu

1. Finančný trh a jeho nástroje
Finančný trh – charakteristika, členenie, funkcie. Nástroje finančného trhu. Cenné papiere ako základný nástroj trhu, ich členenie podľa rôznych hľadísk a špecifikácia. Deriváty – špecifický nástroj finančného trhu. Súčasná situácia na finančnom trhu.
2. Základy investovania na finančných trhoch
Magický trojuholník pri investovaní. Výnos, riziko a likvidita. Úrokové sadzby ako cena peňazí a kritérium výnosnosti. Teórie úrokových sadzieb. Vývoj úrokových sadzieb v závislosti od ekonomického cyklu. Investičný priestor a jeho atribúty Časové hodnoty a úrokové sadzby. Jednoduché platby a anuitné platby a ich využitie pri finančnom investovaní. Vnútorná výnosovosť investície. Rozhodovacie kritériá pri výnosnosti investícií. Výnosová krivka a jej praktické využitie.
3. Riziko na peňažných a kapitálových trhoch
Špecifické a trhové riziko. Kvantifikácia trhového rizika. Očakávaná výnosnosť pri kvantifikácii rizika. Rozptyl a smerodajná odchýlka ako ukazovateľ trhového rizika. Špecifické riziko a jeho hodnotenie – rating.
4. Likvidita a výnos na peňažných a kapitálových trhoch
Likvidita a jej atribúty. Cenová stabilita, reverzibilita, obchodovateľnosť. Problematika stupňov likvidity. Výnos investície. Význam zdaňovania pri finančnom investovaní.
5. Diskontný trh ako súčasť peňažného trhu
Štátne pokladničné poukážky a ich úloha pri prekleňovaní bežného deficitu ŠR - nástroj fiškálnej politiky. ŠPP vo svete a v SR – primárny trh a obchodovanie, ARDAL. Oceňovanie ŠPP pri emisii a obchodovaní. Výnosnosť ŠPP. Výpočet WAR. Výpočet výnosnosti po dobu držby.
6. Zmenka – cenný papier a jeho špecifiká
Legislatívne predpoklady fungovania zmenky na peňažnom trhu. Zmenkové úkony v zmysle legislatívy. Ženevské zmenkové právo, porovnanie s anglosaským právom. Výhody zmeniek a ich využitie v praxi. Oceňovanie zmeniek. Objektívna cena zmenky. Výpočet výnosnosti a ceny zmenky pri eskonte. Obchodovanie na sekundárnom trhu.
7. Depozitný certifikát, jeho formy, ostatné cenné papiere peňažného trhu
Charakteristika a výhody investovania do depozitných certifikátov. Cena depozitného certifikátu a jeho výnosnosť. Výnosnosť po dobu držby. Využitie efektívnej výnosnosti pri depozitných certifikátoch. Inovácie na trhu depozitných certifikátov. Komerčné cenné papiere a ostatné cenné papiere peňažného trhu.
8. Peňažný trh a jeho formy – medzibankový trh eurozóny
Medzibankový trh eurozóny. Obchody medzi komerčnými bankami a centrálnou bankou a typy obchodov. Obchody medzi komerčnými bankami navzájom. Kolaterál. Podmienky fungovania medzibankového trhu eurozóny. Medzibankové úrokové sadzby v eurozóne a vo svete.
9. Nástroje peňažného trhu na riadenie finančných rizík
Finančné deriváty. Druhy finančných derivátov. Forwardy na úrokovú sadzbu. Futures na úrokovú sadzbu. Využitie derivátových úrokových nástrojov. Výhody využitia pre investora. Vzorové príklady forwardov a futures na úrokovú mieru. Dealeri na peňažnom trhu a ich úloha pri zabezpečovaní sa proti riziku a funkcia tvorcov trhu.
10. Využitie úrokových finančných derivátov pri obchodovaní na peňažnom trhu
Swapy na úrokovú sadzbu – kupónový, bázický swap. Členenie úrokových swapov. Využitie úrokových swapov pri obchodovaní na peňažnom trhu. Opčné kontrakty. Úrokové opcie – dohody cap, floor a collar, ich využitie a porovnanie s inými finančnými derivátmi.
11. Obchodovanie na peňažnom trhu
Repo obchody - zabezpečené pôžičky na peňažnom trhu. Podstata repo, druhy a členenie repo obchodov. Príčiny vzniku repo obchodov. Výhody a nevýhody repo obchodov. Využitie repo obchodov na peňažnom trhu. Dokumentácia repo obchodov. Charakteristika repo obchodov - repo miera, kolaterál, riziká, maržovanie, pákový mechanizmus, výnosy, substitúcia. Zlyhanie repo obchodov. Európsky repo trh v Londýne a jeho účastníci. Repo trh v eurozóne.
12. Vývojové trendy a aktuálne otázky peňažných trhov
Finančné inovácie na peňažných trhoch, integračné tendencie v rámci eurozóny, otázky stability svetového a európskeho finančného systému.

Odporúčaná literatúra

- Chovancová, B. – Malacká, V. – Demjan, V. – Kotlebová, J.: Finančné trhy. Nástroje a transakcie. Bratislava. Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-8168-330-5
- Malacká, V. – Chovancová, B.: Peňažné a kapitálové trhy. Zbierka príkladov. Bratislava. Iura Edition. 2011. ISBN 978-80-8078-378-5
- Malacká, V.: Vybrané segmenty peňažného trhu. EKONÓM Bratislava. 2013. ISBN 978-80-225-3512-0
- Stigum, M.: Stigum’s Money Market, 4E. New York: McGraw-Hill Education. 2007. ISBN 978-00-714-4845-1
- Fabozzi, F.: The Handbook of Fixed Income Securities, Eighth Edition. New York: McGraw-Hill Education. 2012. ISBN 978-00-717-6846-7

Podmienky na absolvovanie predmetu

10% - portfóliá a investičné stratégie
10% - semestrálna práca
20% - písomná práca
60% - záverečná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na prednáškach – 24 hodín
Príprava na konzultácie (príklady, investičné stratégie) – 18 hodín
Spracovanie prezentácií (semestrálnych prác) – 18 hodín
Príprava na písomnú prácu, test – 26 hodín
Príprava na skúšku – 70 hodín

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.12.2021

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 29.12.2021