Financie odvetví verejného sektora

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Absolventi predmetu Financie odvetví verejného sektora v súlade so štatistickými výstupmi prezentovanými v klasifikácii výdavkov verejnej správy podľa jej funkcií nadobudnú vedomosti o jednotlivých odvetviach verejného sektora a budú schopní prognózovať ich vývoj a vykonať v odvetviach verejného sektora finančnú kontrolu. Absolventi predmetu Financie odvetví verejného sektora vychádzajúc z údajov metodiky a klasifikácie medzinárodného štandardu COFOG (Classification of Functions of Government), nadobudnú kompetencie prognózovať ekonomiku a jej jednotlivé odvetvia – na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Vychádzajúc z klasifikácie COFOG, ktorá predstavuje klasifikáciu činností verejnej správy budú zruční v triedení prvkov týkajúcich sa vybraného odvetvia verejného sektora, to znamená určitej témy - štruktúrovaným a hierarchickým spôsobom. Porozumením procesov vo vybraných odvetviach verejného sektora uvedené schopnosti integrujú do vlastných návrhov, rozhodnutí a budú schopní formulovať riešenia a odporúčania.

Stručná osnova predmetu

Poznanie špecifík jednotlivých odvetví verejného sektora a ich priebežná, bežná a následná kontrola umožňujú zvýšiť efektívnosť v národnom hospodárstve ako celku. Verejný sektor je dôležitou súčasťou ekonomiky a má nezastupiteľnú úlohu pri zabezpečovaní verejných statkov. Predmet Financie odvetví verejného sektora rozoberá jednotlivé odvetvia národného hospodárstva zaradené do sektora verejnej správy podľa aktuálnej klasifikácie COFOG, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Systému národných účtov (ESA 2010) pre potreby štatistického zisťovania a medzinárodného porovnávania štatistických dát.
1. Funkčné klasifikácie – COFOG, COICOP, COPNI,COPP (určené pre štatistické zisťovanie a medzinárodné porovnávanie štatistických dát) – neoddeliteľná súčasť Systému národných účtov.
2. Všeobecné verejné služby v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – zahraničné vzťahy a zahraničná ekonomická pomoc.
3. Obrana v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – vojenská, civilná, výskum v oblasti obrany.
4. Verejný poriadok a bezpečnosť v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – policajné služby, súdy, väzenstvo, výskum v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti.
5. Ekonomická oblasť v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo, poľovnícvto, palivá, ťažba, výskum a vývoj v ekonomickej oblasti.
6. Ochrana životného prostredia v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – nakladanie s odpadmi, znečistenie, ochrana prírody a výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia.
7. Bývanie a občianska vybavenosť v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – rozvoj bývania, verejné osvetlenie, a výskum a vývoj v oblasti bývania.
8. Zdravotníctvo v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – zdravotnícke zariadenia, ambulantná , ústavná starostlivosť verejné zdravie a výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.
9. Rekreácia, kultúra a náboženstvo v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – rekreácia, kultúra, náboženstvo, šport, vydavateľské služby a výskum a vývoj v daných oblastiach.
10. Vzdelávanie v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – predprimárne, primárne, sekundárne, terciárne a výskum a vývoj v oblasti vzdelávania.
11. Sociálne zabezpečenie v štatistickej klasifikácii výdavkov verejnej správy (SK COFOG) – choroba, staroba, nezamestnanosť, sociálna pomoc a výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia.
12. Kontrola v odvetviach verejného sektora.

Odporúčaná literatúra

Rektořík, J.: Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. Monografia, 2. aktualizované vydanie, Praha Vydavateľstvo Ekopress, 2007, 309 st.
Rektořík, J. – Hlaváč, J. a kol.: Ekonomika a řízení odvětví technické infrastruktury. Praha Vydavateľstvo Ekopress, 2012, 209 st.
E. R. Yescombe, Edward Farquharson: Verejno - súkromné partnerstvá v infraštruktúre: Princípy politiky a financií. 7. vydanie. 2018. ISBN 978-08-100766-2
Štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK-CO-FOG) pre potreby štátnej štatistiky.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Podmienky na absolvovanie predmetu – externé štúdium:
30 % semestrálna práca
70 % písomná skúška

Pracovné zaťaženie študenta

5x26=130
Účasť na konzultáciách 20
Spracovanie semestrálnej práce 35
Príprava na skúšku 75
Spolu 130

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022