Seminár k záverečnej práci DP2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní seminára k záverečnej práci DP2 bude študent schopný:

- využiť získané teoretické poznatky pri riešení komplexnejších odborných problémov
- aplikovať vhodné metódy na riešenie komplexnejších odborných problémov
- formulovať závery a odporúčania
- preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného/vedeckého textu

Stručná osnova predmetu

Priebežné spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa pokynov a odporúčaní vedúceho záverečnej práce, v súlade s platnou internou smernicou EU v Bratislave o záverečných a habilitačných prácach.

Odporúčaná literatúra

podľa zadanej témy záverečnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

Účasť na konzultáciách: 20 h
Spracovanie úloh zadaných vedúcim záverečnej práce: 32 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 28.01.2022