Podnikateľské financie

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

• Osvojiť si kľúčové oblasti finančného riadenia podniku, s osobitným zreteľom na kapitálovú štruktúru a majetkovo-finančnú stabilitu;
• Aplikovať získané teoretické znalosti k riešeniu praktických príkladov aj vo väzbe na integráciu slovenskej ekonomiky do európskej a svetovej ekonomiky;
• Rozvíjať analytické schopnosti študentov vrátane formulácie praktických návrhov konkrétnych problémov v oblasti podnikateľských financií;

I. Vedomosti a porozumenie
Po absolvovaní tohto predmetu bude študent schopný:
• aplikovať získané poznatky na kritickú analýzu a pochopenie kľúčových problémov, teórií a koncepčných rámcov týkajúcich sa podnikateľských financií a finančného riadenia;
• kriticky diskutovať o rôznych teóriách podnikateľských financií a finančného riadenia, formulovať odporúčania a podporovať efektívne rozhodovanie v praxi;
• porozumieť úlohe a významu finančného riadenia v podniku;
• vyhodnotiť účinnosť finančného riadenia v podniku.

II. Zručnosti
Po absolvovaní tohto predmetu bude študent schopný:
• komunikovať kľúčové problémy a argumenty týkajúce sa podnikateľských financií a finančného riadenia;
• riešiť problémy a otázky súvisiace s podnikateľskými financiami v nových a rôznorodých situáciách, jasne argumentovať a vyvodzovať vhodné a užitočné odporúčania;
• aplikovať a syntetizovať poznatky z oblasti podnikateľských financií.
III. Kompetentnosti
Po absolvovaní tohto predmetu bude študent kompetentný:
- pracovať ako jedinec alebo člen odborného tímu alebo ako vedúci tímu v oblasti podnikateľských financií
- kriticky analyzovať problémy z oblasti finančného riadenia a vyvodiť závery;

Stručná osnova predmetu

• Základná charakteristika kapitálovej štruktúry a majetkovo-finančnej stability, vzájomné vzťahy medzi majetkom a kapitálom (pravidlá financovania);
• Riadenie finančných procesov podniku, finančná analýza, cash flow;
• Analýza finančných výkazov vo väzbe na výkonnosť podnikateľského subjektu
• Kapitálové náklady a ich význam v investičnom a finančnom rozhodovaní podniku;
• Vplyv rizika na kapitálovú štruktúru (prevádzkové a finančné riziko, riziko vzniku finančných ťažkostí);
• Modely optimálnej kapitálovej štruktúry a ich praktická aplikácia;
• Dividendová teória a politika;
• Hodnota podniku a metódy jej určenia;
• Problematika fúzií vo väzbe na kapitálovú štruktúru;
• Finančné problémy a zánik spoločnosti

Odporúčaná literatúra

I. Základná literatúra:
SIVÁK, R. a kol.: Kapitálová štruktúra podnikateľských subjektov. Bratislava: Sprint dva, 2019.
II. Odporúčaná literatúra:
BREALEY, R. A. - MYERS, S. C. - ALLEN, F. Principles of corporate finance. 9th ed. New York : McGraw-Hill/Irwin.
BRIGHAM, E. F. - DAVES, P. R. Intermediate financial management. 9. ed. Mason: Thomson/South-Western, 2007.
ROSS, S. A. Corporate Finance: Core Principles and Applications. New York: McGraw-Hill Education, 2017.
Literatúra bude priebežne aktualizovaná, o najnovšie vedecké a odborné tituly

Podmienky na absolvovanie predmetu

samostatná práca, priebežné testy, písomná skúška
20% zápočtová písomka I.;
20% zápočtová písomka II.;
60% záverečná skúška.

Pracovné zaťaženie študenta

156 h
Denné štúdium: Účasť na prednáškach = 26, Účasť na cvičeniach = 26, Príprava na cvičenia = 13
Príprava na zápočtové písomky = 13, Príprava na skúšku = 78

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 27.01.2022