Seminár k záverečnej práci 2

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Po absolvovaní seminára k záverečnej práci BP2 bude študent schopný:
- využiť získané teoretické poznatky na riešenie odborných problémov
- formulovať výskumné otázky
- aplikovať vhodne zvolené metódy na riešenie odborných problémov
- preukázať štylizačné schopnosti potrebné na písanie odborného textu

Stručná osnova predmetu

Priebežné spracovanie jednotlivých kapitol záverečnej práce podľa pokynov a odporúčaní vedúceho záverečnej práce, v súlade s platnou internou smernicou EU v Bratislave o záverečných a habilitačných prácach.

Odporúčaná literatúra

podľa zadanej témy záverečnej práce

Podmienky na absolvovanie predmetu

Samostatná práca, písomný projekt záverečnej práce, zápočet

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách) na externom štúdiu: 52 h
Účasť na konzultáciách: 20 h
Spracovanie úloh zadaných vedúcim záverečnej práce: 32 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 28.01.2022

Dátum poslednej zmeny: 26.01.2022