Daňovníctvo

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

• Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti ucelený pohľad na využívanie daní ako významného nástroja hospodárskej politiky štátu.
• Študenti budú vedieť využívať základné postupy výpočtu daňovej povinnosti fyzických ako aj právnických osôb.
• Študenti porozumejú základným poznatkom a súvislostiam nielen v oblasti ekonómie so zameraním na financie, bankovníctvo a poisťovníctvo, ale aj hospodárskej, sociálnej a regionálnej politiky, verejných a podnikových financií a daňovej teórie a politiky.
• Študenti budú mať schopnosť spracovávať empirické analýzy a prognózy s využitím matematicko-štatistického aparátu a metodologických postupov.
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent bude vedieť:
Vedomosti :
a/ pochopiť, že proces vymeriavania a vyberania daní sa riadi určitými pravidlami – daňovými zásadami, resp. princípmi,
b/ pochopiť, že prijímanie opatrení v oblasti daní je úzko prepojené s uplatňovanou hospodárskou politikou štátu,
c/ porozumieť základným postupom zdaňovania príjmov fyzických osôb, úprave základu dane a konečnej daňovej povinnosti fyzických osôb,
d/ posúdiť daňový aspekt uznateľnosti/neuznateľnosti výdavku (nákladu) v súvislosti s určením základu dane fyzickej, resp. právnickej osoby,
e/ aplikovať základné mechanizmy určenia daňovej povinnosti majetkových daní ako aj dane z motorových vozidiel.
f/ pochopiť a aplikovať mechanizmus DPH v daňovej praxi - v tuzemsku, v EÚ ako aj
v styku s tretími štátmi,
g/ používať odborný pojmový aparát a zvládnuť základné daňové zručnosti,
h/ porozumieť základným princípom a postupom zdaňovania tovarov podliehajúcich spotrebným daniam,
ch/získať a pochopiť podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k fungovaniu národného hospodárstva, verejných a podnikateľských financií, daní, bankového a poistného sektora.
Kompetencie:
a/ správne využívať špecifické odborné výrazy používané v oblasti daňovej teórie a politiky,
b/ zvládnuť všeobecné znalosti a zručnosti v oblasti daní tak, aby študentom vytvorili predpoklad nadobudnutia ďalších kognitívnych a individuálnych znalosti,
c/ vytvoriť teoretický a aplikačný základ rozširovania vedomostí v oblasti všetkých daní študentom na 2. stupni štúdia, bude realizovaný špecializovanými predmetmi vyučovanými na špecializácií Daňovníctvo,
d/ schopnosť kritického pohľadu na realizované postupy a ďalej rozvíjať profesionálne stránky svojho spoločenského a pracovného života,
e/ schopnosť osvojovania si kultúry myslenia a poznávania, ako aj pracovať v rôznorodých skupinách odborných tímov.
Zručnosti:
a/ vypočítať a interpretovať výšku daňového zaťaženia subjektov na národnej a medzinárodnej úrovni,
b/ vyčísliť čiastkové základy dane z príjmov fyzických osôb, upraviť spoločný základ dane FO ,
c/ vypočítať a upraviť konečnú daňovú povinnosť FO,
d/ oboznámiť sa so štruktúrou a obsahom daňového priznania fyzickej osoby,
e/ objasniť systém určenia a úpravy základu dane právnickej osoby,
f/ vypočítať základ dane a daň pri majetkových daniach, oboznámiť sa s obsahom a štruktúrou daňového priznania k dani z nehnuteľností,
g/ porozumieť princípu zdaňovania motorových vozidiel,
h/ vysvetliť princíp fungovania a výpočtu DPH v tuzemsku, EÚ, v tretích štátoch,
ch/ realizovať základné výpočty týkajúce sa spotrebných daní,
i/ špecifikovať a navrhovať opatrenia týkajúce sa zmeny politík subjektov riadenia, pracovať so štandardnými nástrojmi hospodárskej a finančnej politiky používanými pri rozhodovaní subjektov verejného a súkromného sektora,
j/ udržať kontakt s posledným vývojom podľa zamerania študijného programu a plynule pokračovať v štúdiu na 2. stupni štúdia.

Stručná osnova predmetu

Prednášky
1.Objasniť ciele daňovej politiky štátu a problematiku optimalizácie daní. Vysvetliť
daňové zásady a daňové princípy.
2. Vypočítať daňové zaťaženie subjektov.
3. Charakterizovať daň, kritériá členenia a prerozdeľovania daní, kategorizovať platnú
daňovú sústavu SR.
4. Vysvetliť a aplikovať na podmienky praxe základné a vedľajšie znaky daní.
5. Charakterizovať daň z príjmov fyzickej osoby, kategorizovať príjmy FO do skupín podľa druhu príjmov, vyčísliť spoločný základ dane.
6. Upraviť spoločný základ dane o nezdaniteľné časti základu dane, vypočítať daňovú povinnosť a upraviť vypočítanú daň o daňové bonusy.
7. Objasniť princípy zdaňovania príjmov právnickej osoby, úprava základu dane o pripočítateľné a odpočítateľné položky, výpočet dane z príjmov PO.
8. Posúdiť a analyzovať daňovú uznateľnosť výdavkov (nákladov) subjektov.
9. Definovať, kategorizovať a aplikovať problematiku miestnych daní.
10. Vysvetliť a interpretovať postavenie dane z pridanej hodnoty v národnom ako aj v
medzinárodnom meradle.
11. Vysvetliť princípy uplatňovania DPH na vnútornom trhu, v styku s členskými štátmi EÚ ako aj s tretími štátmi.
12. Objasniť mechanizmus pôsobenia DPH v tuzemsku.
13. Načrtnúť postavenie a systém výpočtu spotrebných daní v daňovej sústave SR.
Aktívna forma výučby:
1. Úvod – organizačné pokyny.
2. Základná terminológia, všeobecné informácie o daňovej sústave SR, funkcie a náležitosti daní, úvod do propedeutiky dane z príjmov.
3. Daň z príjmov FO – mesačné zdaňovacie obdobie.
4. Nezdaniteľná časť základu dane – teória a daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
5. Daň z príjmu FO – ročné zdaňovacie obdobie.
6. Daň z príjmu PO – ročné zdaňovacie obdobie.
7. Daň z príjmu FO a PO – ročné zdaňovacie obdobie – zhrnutie a opakovanie.
8. Prvá písomná práca z problematiky dane z príjmov. Majetkové dane.
9. Daň z motorových vozidiel.
10. DPH.
11. DPH, spotrebné dane.
12. Druhá písomná práca z majetkových daní a DPH.
13. Opravná písomná práca.

Odporúčaná literatúra

Povinná
Juraj Válek – Marcela Rabatinová – Jana Kušnírová – Denisa Ihnatišinová : Daňovníctvo; 2. vydanie; Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, ISBN 978-80-7676-736-2
Jana Kušnírová – Juraj Válek : Daňovníctvo. Zbierka riešených a neriešených príkladov, 2. vydanie, Bratislava: Wolters Kluwer, 2023, ISBN 978-80-571-0594-7
Odporúčaná
SALANIÉ,B. Economics of Taxation (2003). Cambridge: MIT Press, 2003. ISBN 978-0262-19486-0.
Tax Policy Design:
Bird, Richard M. and Wilkie, J. Scott (2012): Designing Tax Policy: Constraints and Objectives in an Open Economy. International Center for Public Policy (IECPP) Working Paper 78. April 2012, https://scholarworks.gsu.edu/icepp/78
EU Tax Policy:
European Union, 2015: Taxation – promoting the internal market and economic growth: towards simple, fair and efficient taxation in the European union. https://taxation-customs.ec.europa.eu/system/files/2016-09/taxation_internal_market_en.pdf
Fact sheets on the European Union: General tax policy https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/92/general-tax-policy
Fact sheets on the European Union: Indirect taxation https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/81/indirect-taxation
Fact sheets on the European Union: Direct taxation: Personal and Company Taxation https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/80/direct-taxation-personal-and-company-taxation
EU Tax Harmonization:
Nerudova, Danuše. (2004). Tax competition and tax harmonization in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 52. 135-144. https://www.researchgate.net/publication/276349665_Tax_competition_and_tax_harmonization_in_the_European_Union
Tax Principles:
OECD (2014), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing (chapter 2 – Fundamental principles of taxation), http://dx.doi.org/10.1787/9789264218789-en
AICPA (2017). Guiding principles of good tax policy: A framework for evaluating tax proposals. Tax Policy Concept Statement 1. Association of International Certified Professional Accountants, 2017. https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/advocacy/tax/downloadabledocuments/tax-policy-concept-statement-no-1-global.pdf
Články vo vedeckých časopisoch.
Články v odborných časopisoch.
Internetové zdroje.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívne formy výučby 40 %:
• Samostatná práca, aktivita 5 %
• Priebežné písomky 35 %
Písomná skúška 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

Celkové pracovné zaťaženie študenta v hodinách - externé: 156 hodín
samostatné zaťaženie pre jednotlivé vzdelávacie činnosti: účasť na konzultáciách 24 h, príprava na konzultácie 32 h, aktivita, samostatná práca 24 h, príprava na priebežnú písomku 24 h, príprava na skúšku 52 h.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2023

Dátum schválenia: 06.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 14.09.2023