Štatistika (v anglickom jazyku)

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Na konci semestra budú mať študenti dobrý prehľad o základných štatistických metódach, ktoré majú v súčasnosti široké uplatnenie v rôznych oblastiach hospodárskej praxe, konkrétnejšie:
Zručnosti
Študenti budú schopní vyhodnotiť a identifikovať vhodné štatistické metódy na dosiahnutie cieľa analýzy s uvedením možností ich ďalšieho využitia.
Vedomosti
Študenti budú poznať princípy fungovania základných štatistických metód, východiská a podmienky ich použitia. Pri záverečnej skúške študenti tieto vedomosti využijú pri riešení praktických úloh.
Kompetencie
Študenti budú vedieť:
- aplikovať základné štatistické metódy,
- správne interpretovať a prezentovať získané výsledky analýzy,
- zhodnotiť získané poznatky a ďalej ich použiť pri rozhodovaní v rôznych oblastiach ekonomickej praxe.

Stručná osnova predmetu

Predmet poskytuje prehľad základných štatistických metód so zameraním na ich ekonomické aplikácie.

Odporúčaná literatúra

1. Bruce A. Craig, George P. Mccabe, David S. Moore - Introduction to the Practice of Statistics, 2017, W.H.Freeman & Co Ltd, ISBN: 1319153976
2. Joseph C. Watkins - An Introduction to the Science of Statistics: From Theory to Implementation, Preliminary Edition, 2016
3. Andrew Bruce, Peter Gedeck - Practical Statistics for Data Scientists, 2020, USA: O'Reilly Media, Inc, ISBN: 149207294X

Sylabus predmetu

1. Etapy štatistického skúmania a prezentácia štatistických údajov. 2. Charakteristiky úrovne, polohy a variability. 3. Charakteristiky šikmosti a špicatosti. Box plot. 4. Princípy náhodného výberu a štatistickej indukcie. 5. Bodové a intervalové odhady parametrov jedného základného súboru. 6. Testovanie štatistických hypotéz jedného základného súboru. 7. Regresná a korelačná analýza. 8. Analýza kategoriálnych údajov. 9. Deskriptívna analýza časových radov. 10. Analytické a mechanické vyrovnávanie trendu časového radu. 11. Sezónna dekompozícia časových radov. 12. Individuálne a súhrnné indexy a rozdiely.

Podmienky na absolvovanie predmetu

priebežné testy
písomná skúška
Dve priebežné písomky, z ktorých každá prispieva 15% k celkovému hodnoteniu.
Skúška sa skladá z dvoch častí: teoretická (testové a otvorené otázky) a praktická (riešenie príkladov).
Teoretická časť prispieva 30% a praktická časť prispieva 40% k celkovému hodnoteniu.

Pracovné zaťaženie študenta

Pracovné zaťaženie študenta (v hodinách): 156 h
Na dennom štúdiu: účasť na prednáškach 26 h, účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na zápočtové písomky 26 h, príprava na skúšku 52 h

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

Anglický jazyk

Dátum schválenia: 07.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.02.2022

Dátum schválenia: 07.02.2022

Dátum poslednej zmeny: 02.02.2022