IBM: Business English

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Rozvíjanie mäkkých zručností v anglickom jazyku; práca s autentickými materiálmi; zameranie sa na vyjadrenie postoja a jeho obhajobu, argumentáciu a riešenie problému v prípadových štúdiách. Globálne a selektívne čítanie autentického textu. Nácvik písania projektu, e-mailu, správy. V oblasti vyučovania gramatiky a lexiky precvičovanie komunikačných zručností ako integrovaného celku. Precvičovanie zručností na zvládnutie prezentácie firmy a výrobku.
Kompetentnosť:
• porozumieť prednáškam, prezentáciám a rozhovorom s odbornou tematikou ako aj autentickým odborným textom
• plynule sa vyjadrovať k vybraným odborným témam
• vyjadrovať svoje názory v diskusiách a prezentáciách ako aj adekvátne a pohotovo reagovať na podnety
• v písomnom prejave formulovať myšlienky, názory a riešenia problémov pri zachovaní primeraného štýlu a štruktúry textu
Zručnosť:
• aplikovať získané mäkké zručnosti v praxi
• vedieť sa plynulo vyjadrovať k vybraným odborným témam
• vedieť vyjadriť svoje názory a požiadavky v diskusiách a prezentáciách
• adekvátne a pohotovo reagovať na podnety

Stručná osnova predmetu

1. Úvodná hodina - zadefinovanie podmienok na absolvovanie predmetu, spoznávanie sa
2. IBM ako spoločnosť
3. Poskytovanie kvalitnej práce (DQW)
4. Riešenie problémov (Cognitive Biases, Six Thinking Hats)
5. Dizajnové myslenie v podniku
6. Význam komunikácie
7. Workshop prezentácie
8. Emocionálna inteligencia
9. Vizuálne základy
10. IBM Skills Build
11. IBM Manager/Senior professional quest relácia
12. Záverečná hodina - prezentácie a výstup predmetu

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Interné materiály spoločnosti
Doplnková literatúra:
1. https://skillsbuild.org/

Podmienky na absolvovanie predmetu

40 % aktivita na hodinách a riešenie priebežných zadaní, 60 % prezentácia projektov

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 23.05.2022