Zručnosti pre úspech - z univerzity do praxe

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Predmet zameraný na rozvoj zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier zdieľaných podnikových služieb má za cieľ poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov. Spoločnosti asociované v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú takmer 36 000 zamestnancov na plný pracovný úväzok a identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jedni z najdôležitejších a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce. Predmet má za cieľ prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých zručností potrebných pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, pracovať vo vzdialených tímoch, a pod.

Stručná osnova predmetu

BLOK 1-2: Kritické myslenie a rozhodovanie
BLOK 3-4: Riešenie konfliktov
BLOK 5-6: Manažment času
BLOK 7-8: Manažment tímov na diaľku
BLOK 9-10: Verbálna a neverbálna komunikácia
BLOK 11-12: Spätná väzba
BLOK 13: Design Thinking

Odporúčaná literatúra

Základná literatúra:
1. Stephen R. Covey: The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change
2. Cheryl Hamilton: Communication for Results – A Guide for Business and the Professions
3. Roger Fisher, William L. Ury, Bruce Patton: Getting to Yes - Negotiating Agreement Without Giving
4. Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler; McGraw-Hill: Crucial Confrontations - Tools for Resolving Broken Promises, Violated Expectations, and Bad Behavior
5. Cheryl Hamilton: Communication for Results – A Guide for Business and the Professions
Doplnková literatúra:
1. Garr Reynolds, Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery
2. Jerry Weissman, Presenting to Win: The Art of Telling Your Story
3. Dianna Booher: Confrontational Communication: Delivering Negative Feedback, Bad News, and Other Straight Talk
4. Douglas Stone, Sheila Heen: Thanks for the Feedback – The Science and Art of Receiving Feedback Well.
Literárne zdroje budú doplnené o korporátne tréningové materiály využívané pri interných vzdelávacích aktivitách jednotlivých spoločnosti asociovaných v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) Americkej obchodnej komory.

Podmienky na absolvovanie predmetu

a) prítomnosť na hodinách a aktívna participácia – 30 %
b) odovzdané parciálne úlohy na každý z tematických okruhov – 10 %
c) záverečná skupinová prezentácia vybranej témy zo sylabu kurzu o schopnosti aplikovať zručnosti na konkrétne životné situácie + spätná väzba svojim členom tímu – 60%

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre a príprava na priebežné hodnotenie 26 h, príprava na skúšku 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský, anglický

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022