Hands-on HR: Globálne trendy

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Tento výberový predmet poskytuje detailný pohľad na hlavné úlohy oblasti ľudských zdrojov vo veľkých spoločnostiach fungujúcich v rámci trhu centier zdieľaných služieb. Experti na ľudské zdroje zo spoločností asociovaných pod Americkou obchodnou komorou a jej Business Service Center Fórom (BSCF) poskytujú prípadové štúdie rôznorodých HR aspektov na základe reálnych procesov a výsledkov dotknutých firiem. Kurz má taktiež za cieľ rozvíjať kritické myslenie študentov o reálnych výzvach čakajúcich na profesionálnych pracovníkov v HR, ako aj zvyšovať ich odbornú prípravu na pracovné pozície v oblasti ľudských zdrojov.
Hlavnými využívanými študijnými metódami sú Prípadové štúdie, analýza manažérskych textov, analýza „big data“, konzultácie a prezentácie v oblasti komunikácie, kariérne poradenstvo a seba-prezentácia.

Stručná osnova predmetu

BLOK 1-2: Procesy a operácie v riadení ľudských zdrojov
BLOK 3-4: Meranie výkonnosti zamestnancov, odmeňovanie a benefity
BLOK 5-6: Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov
BLOK 7-8: Ako získať najlepší talent?
BLOK 9-10: Využívanie dát v riadení ľudských zdrojov
BLOK 11-13: Angažovanosť zamestnancov

Odporúčaná literatúra

Literatúra pozostáva z interných dokumentov a prípadových štúdií firiem na základe dispozície jednotlivých pedagógov a archívov spoločností participujúcich na výučbe kurzu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

a) aktívna participácia na hodinách – 40 % (40 bodov)
b) záverečná odborná esej na vybranú tému zo sylabu kurzu o schopnosti aplikovať poznatky a zručnosti získané počas vyučovania na konkrétne business situácie z oblasti HR – 60% (60 bodov)

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava záverečnej odbornej eseje 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022