Finančné procesy BASIC s Henkel

Vyučujúci

Zaradený v študijných programoch

Výsledky vzdelávania

Vedomosť:
• Pochopenie finančných procesov nadnárodnej spoločnosti
Kompetentnosť:
• Prehľad a pochopenie jednotlivých aktivít v oblasti controllingu, účtovníctva, nákupu a obstarávania
Zručnosť:
• Prezentačné zručnosti
• Orientovanie vo finančných procesoch
• Výpočet finančných ukazovateľov

Stručná osnova predmetu

Predmet je určený pre študentov so základnými znalosťami v oblasti financií, kontroly a štatistiky. Študenti sa oboznámia so základmi finančných procesov Henkel Slovensko s dôrazom na praktické ukážky, využívanie štatistických metód Excel a pod.
BLOK 1-2: Controllingové aktivity v spoločnosti
BLOK 3-4: Source To Pay (platby zo strany Henkel)
BLOK 5-6: Order To Cash (platby zo strany zakaznikov)
BLOK 7-8: General Accounting (účtovné aktivity v rámci čiastkových oblastí)
BLOK 9-10: Finance Trade
BLOK 11-13: Záverečné prezentácie študentov

Odporúčaná literatúra

Interné materiály spoločnosti

Podmienky na absolvovanie predmetu

účasť a aktivita na seminároch 40 %, záverečná prezentácia 60 %

Pracovné zaťaženie študenta

104 h (účasť na seminároch 26 h, príprava na semináre 26 h, príprava záverečnej prezentácie 52 h)

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu

slovenský

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022

Dátum schválenia: 09.02.2023

Dátum poslednej zmeny: 22.05.2022